Ważne: witryna psr.org.pl używa plików cookies.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.

Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.

„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).

Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jesteś tutaj:Jacek Tabisz - Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
Jacek Tabisz

Jacek Tabisz

Od grudnia 2011 prezes PSR. Ateista, poeta, muzyk. Publicysta "Racjonalisty" i jeden z najaktywniejszych członków forum. Od niedawna pełni też funkcję celebranta Ceremonii Humanistycznych. Studiował historię sztuki, a następnie prowadził własne badania dotyczące sztuki Orientu podczas pobytów w Indiach, na Sri Lance i w Turcji. Autor najobszerniejszego kompendium wiedzy nt. klasycznej muzyki indyjskiej w języku polskim, opublikowanego na stronie Hanuman.pl. Sam gra głównie muzykę średniowieczną z zastosowaniem polifonicznej techniki gry na dwóch fletach, tzw. tibiae multiplex. Przede wszystkim jednak pisze poezję filozoficzną, inspirowaną mechanizmami natury, oraz odkryciami nauki. Stawia sobie za cel połączenie nauki i sztuki.

W związku z wypowiedziami arcybiskupa Michalika bagatelizującymi odpowiedzialność sprawców kościelnej pedofilii i w związku z brakiem informacji o rzeczywistym charakterze lekcji religii w szkołach, Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów wystosował list do Minister Edukacji Narodowej.

 

 

W październiku pojawiły się pierwsze billboardy ateistyczne na rok 2013, co wywołało silną reakcję mediów i większe społeczne zainteresowanie ateizmem. Potrzebny jest dalszy dopływ środków.

Publikujemy list otwarty Piotra Szumlewicza, redaktora "Bez dogmatu" i programu "Ja panu nie przerywałem" w Superstacji. działacza lewicowego i redaktora książki krytycznej wobec Jana Pawła II "Ojciec nieświęty", w sprawie wypowiedzi arcybiskupa Michalika relatywizującej odpowiedzialność księży pedofilów za krzywdę dzieci.


10 października na naszym rynku księgarskim ukaże się książka Juliana Bagginiego Ateizm, bardzo krótkie wprowadzenie. Wydawcą tej pozycji będzie Wydawnictwo Naukowe PWN, co ogromnie cieszy, bowiem możemy być pewni dobrej dystrybucji i jakości wydawniczej tej znakomitej lektury, na okładce znajdzie się też logo PSR.

PSR Wrocław zaprasza na wykład dr Radka Czarneckiego zatytułowany: "Zapiski syberyjskie, czyli polskie ślady na Syberii", który odbędzie się w kawiarni Ram Pam Pam Pam, Rynek 48, o godzinie 18:00, 10 października.

 

 W dniu 22 września 2013 r., na dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, w  Islamskiej Republice Iranu madżlis uchwalił  prawo pozwalające ojczymowi poślubić jego adoptowane dziecko.

   Zapraszamy serdecznie na minikonferencję poświęconą Johannesowi Rongemu, prekursorowi ruchów wolnomyślicielskich na Dolnym Śląsku i w Niemczech, która odbędzie się 19 października o godzinie 10:00 we wrocławskim Ratuszu.

czwartek, 03 październik 2013 14:44

Poznań: Made in USA

Dnia 10 pażdziernika o godzinie 19:00 w Stajence Pegaza ul. Fredry 8b oddział poznański PSR zaprasza na dyskusję poświęconą książce Guy'a Sormana "Made in USA".

Główna Komisja Rewizyjna (GKR) jest organem kontrolnym PSR i działa na podstawie Statutu PSR (§ 29 i 30), uchwał Walnego Zgromadzenia Członków/Zgromadzenia Delegatów oraz niniejszego Regulaminu.

 

§ 1.

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna (GKR) składa się z 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów.
 2. Do kompetencji GKR należą sprawy wymienione w § 30 ust. 1-9 Statutu PSR.
 3. Do kompetencji GKR nie nalezą sprawy wymienione w § 29 ust. 7 Statutu PSR.
 4. W ramach kontroli bieżącej pracy Stowarzyszenia GKR w szczególności:
  1. dokonuje co najmniej jeden raz w roku oraz na zakończenie kadencji kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. składa Walnemu Zgromadzeniu Członków/Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
  3. występuje do Zarządu Głównego PSR z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli lub z żądaniami wyjaśnień,
  4. Przewodniczący GKR może brać udział w pracach i posiedzeniach Zarządu Głównego (§ 29 ust. 9) z głosem doradczym.
  5. członkowie mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego (§ 26 ust. 8) z głosem doradczym.
  6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz PSR pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 2.

 

 1. Posiedzenia GKR odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w roku lub w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia GKR zwołuje Przewodniczący w sytuacji szczególnej (choroba lub inne zdarzenia losowe lub formalne) Zastępca, powiadamiając wszystkich członków pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 5 dni przed datą posiedzenia, wskazując miejsce/formę kontaktu (np. Skype lub inny komunikator internetowy) oraz godzinę posiedzenia oraz dołączając proponowany porządek posiedzenia.
 3. Pracami GKR kieruje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 4. Przewodniczący GKR i prowadzi posiedzenie Komisji zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności:
  1. sprawdza listę obecności i na jej podstawie stwierdza prawomocność obrad,
  2. przedstawia zebranym członkom ustalony porządek posiedzenia oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku posiedzenia,
  3. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
  4. czuwa nad przestrzeganiem porządku posiedzenia,
  5. przeprowadza głosowania nad uchwałami Komisji Rewizyjnej,
  6. po wyczerpaniu porządku posiedzenia zamyka posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

 

§ 3.

 

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
  3. określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,
  4. termin wejścia w życie uchwały.
  5. Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, numerem uchwały według kolejności, wskazuje się rok i datę jej podjęcia.
  6. Uchwały podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 4.

 

 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i protokolant. Protokolanta wyznacza Przewodniczący.
 2. Protokół zawiera w szczególności :
  1. datę posiedzenia,
  2. porządek posiedzenia,
  3. krótki opis przebiegu dyskusji,
  4. wyniki głosowań,
  5. numery i tytuły podjętych uchwał.
  6. Do protokołu załącza się treść podjętych uchwał i wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
  7. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr podjętych uchwał.

 

§ 5.

 

Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 6.

 

Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

 

§ 7.

 

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej ¼ składu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 8.

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej został uchwalony przez członków Głównej Komisji Rewizyjnej w składzie:

 

 • Aleksander Ciok – przewodniczący
 • Marek Ławreszuk – członek
 • Wojciech Prochowski – członek

 

w dniu 7 stycznia 2014 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

W sobotę, 21 września 2013 roku odbywał się Atheocon w Pradze, zorganizowany przez Občanské sdružení ateistů České republiky, czyli, w skrócie, Czeskich Ateistów.

Racjonalista TV

Listy z naszego sadu

Towarzystwo Humanistyczne

Działania stowarzyszenia

Ateist Alliance International

European Humanist Federation

Nasi partnerzy:

   

Towarzystwo Humanistyczne Freidenker Barnim e.V. Freireligiöse Gemeinde Wiesbaden

  

Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V. Občanské sdružení ateistů České republiky

• Polityka plików Cookie • Mapa Strony • Kontakt •
(C) 2005-2015 Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów