Wydrukuj tę stronę
wtorek, 02 październik 2012 20:54

Nagroda Syzyfa - szczegółowe informacje dla kandydatów

Napisał 
Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Belgijscy i europejscy sceptycy podejmą się weryfikacji wszystkich poważnych kandydatów, którzy uważają, iż posiadają cudowne lub paranormalne umiejętności.

Jakakolwiek osoba, która w kontrolowanych warunkach udowodni, że posiada zdolności uznane przez współczesną naukę za paranormalne, otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 000 (jeden milion) EUR.

Weryfikacji poddamy wyłącznie zdolności, które mogą być obiektywnie zweryfikowane w obecności naszych przedstawicieli (świadków). Weryfikacja musi odbyć się w kontrolowanych warunkach (zaakceptowanych przez obie strony) i musi zostać przygotowana tak, aby wyniki eksperymentu były jasne, przejrzyste, jednoznaczne, a rozstrzygnięcie nie może odbywać się w drodze głosowania lub subiektywnej oceny.

Jeśli okaże się to niezbędne, służymy pomocą w przygotowaniu Twojego testu weryfikacyjnego.

Niektóre twierdzenia NIE będą poddawane weryfikacji:

 • Osobiste przekonania religijne dotyczące obecności bóstw, bogów, diabłów, aniołów, itp.
 • Twierdzenia o poruszaniu słońca, księżyca i innych ciał niebieskich.
 • Przekonania o wywieraniu wpływu na pogodę lub klimat.
 • Zdolności, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, takie jak zatrucie, uduszenie, zagłodzenie, utopienie, wywołanie lub spowodowanie bólu, cierpienia, związane ze stosowaniem substancji narkotycznych, wymagających zastosowania broni lub przedmiotów, które mogłyby zostać użyte w tym charakterze.
 • Twierdzeń wymagających złamania obowiązującego prawa.
 • Sztuczek estradowych, karcianych, magicznych, występów prestidigitatorskich, pokazów mentalistycznych i tym podobnych.
 • Twierdzeń o zdolności leczenia chorób lub inwalidztwa.

Przed przystąpieniem do finałowego testu o główną nagrodę w wysokości 1 000 000 EUR, musisz najpierw przejść test wstępny.

Test finałowy odbędzie się w Belgii, ale testy wstępne organizowane będą w Polsce przez Klub Sceptyków Polskich. Przed przystąpieniem do testu wstępnego, zapoznaj się z listą organizacji które zostały uprawnione do ich przeprowadzenia.

Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu twoich zdolności, wyślij e-mail do Klubu Sceptyków Polskich z dokładnym opisem tego co i w jaki sposób chcesz nam zademonstrować. Poinformujemy Cię, czy Twoje twierdzenie może być w sposób obiektywny zweryfikowane. Jeśli nie, możemy pomóc w przygotowaniu poprawnego wniosku. Czasami możemy zaproponować, abyś test wykonał najpierw samodzielnie i prywatnie, zanim twoje twierdzenie zostanie upublicznione i poddane obiektywnym testom.

Jeśli twoje twierdzenie jest dostatecznie dobrze sformułowane, oraz jeśli jesteś pewny/a, że chcesz zostać poddany testom - wypełnij, wydrukuj i podpisz kontrakt i wyślij dwie kopie na adres Klubu Sceptyków Polskich.

Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana wyłącznie wtedy, jeśli razem z nią wniesiesz opłatę gwarancyjną w wysokości 50 EUR. Opłata ma na celu ochronę i eliminację fałszywych zgłoszeń oraz żartów. Opłata zostanie zwrócona w całości - razem z nagrodą w wysokości 500 EUR - za udane zakończenie wstępnego testu.

Upewnij się, że Twoje dane osobowe są podane poprawnie, są czytelne oraz weryfikowalne. Nie zapomnij podać numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.Bez poprawnie wypełnionego i podpisanego kontraktu oraz bez wniesionej opłaty gwarancyjnej, zgłoszenie jest nieważne. Procedury obiektywnej weryfikacji kandydatów nie podlegają negocjacji.

Gdy otrzymamy poprawne zgłoszenie ustalimy szczegóły twojego testu i przygotujemy protokół testowy, który musi być zaakceptowany przez obie strony. Będzie on zawierał czas i miejsce testu oraz obiektywne kryteria pozwalające jednoznacznie stwierdzić, czy eksperyment się powiódł. Test wstępny przygotowany musi być tak, aby prawdopodobieństwo przypadku lub odgadnięcia było mniejsze niż 1/1000 dla testu wstępnego oraz mniejsze niż 1/1000000 dla testu finałowego.

Po podpisaniu przez obie strony protokołu testowego zostaniesz poddany/a wstępnym testom. Jeśli ci się powiedzie, otrzymasz 500 EUR, plus zwrot wniesionej przez Ciebie opłaty gwarancyjnej wynoszącej 50 EUR.

W przypadku, gdy komuś uda się uzyskać główną nagrodę 1 miliona EUR, testy pozostałych kandydatów zostaną wstrzymane, a wniesione opłaty gwarancyjne zwrócone w całości pozostałym kandydatom.

Dokładnie przeczytaj poniższy kontrakt, wydrukuj w dwóch egzemplarzach, podpisz i następnie wyślij obie kopie na adres Klubu Sceptyków Polskich.

UWAGA: Kandydaci i kandydatki muszą być jednoznacznie identyfikowalni jako realne osoby. Podaj swoje prawdziwe (nie pseudonim) imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL, adres e-mail i inne informacje, które ułatwią nam kontakt z Tobą.

Zgłoszenia od osób, których tożsamości nie uda się zweryfikować zostaną zignorowane, a wniesione opłaty przekazane na realizacje celów statutowych lub przekazane organizacjom charytatywnym.

Prosimy o szanowanie naszego (i waszego) czasu i nie nadsyłanie opisów zdarzeń, które miały lub mogły mieć miejsce w przeszłości. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski o udział w testach przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach na podstawie obustronnie zaakceptowanego protokołu testowego w obecności świadków i ekspertów powołanych przez Klub Sceptyków Polskich.

Prosimy także o nienadsyłanie długich teoretycznych wyjaśnień, dlaczego twój test miałby zakończyć się pomyślnie; interesuje nas wyłącznie to, aby zobaczyć czy i jak działają twoje zdolności w kontrolowanych warunkach, w obecności naszych ekspertów.

Kontrakt

Kontrakt musi być wydrukowany (2 egzemplarze), całkowicie wypełniony (czytelnie) i własnoręcznie podpisany przez osobę, która chce wziąć udział w konkursie o główną nagrodę w wysokości jednego miliona EUR.

Warunki obowiązują od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku lub do momentu, gdy ktoś zdobędzie główną nagrodę.

 1. SKEPP vzw wypłaci 1 000 000 EUR (jeden milion EUR) osobie fizycznej, która z powodzeniem zakończy badanie testowe. Zwycięzca może wskazać jako beneficjenta nagrody dowolną osobę lub organizację, która otrzyma całość lub cześć nagrody głównej.
 2. Przed udziałem w teście końcowym, kandydat/ka musi z powodzeniem ukończyć test wstępny. Jeśli mu/jej się powiedzie, otrzyma w ciągu tygodnia nagrodę w wysokości 500 EUR oraz zostanie zakwalifikowany/a do testu finałowego w Belgii. Testy mogą odbywać się w Polsce pod patronatem Klubu Sceptyków Polskich. Przed udziałem w badaniach należy upewnić się, że organizacja uprawniona do przeprowadzania testów znajduje się na stronach internetowych SKEPP (www.skepp.de) lub stronach ECSO.
 3. Dwie kopie tego kontraktu w języku polskim muszą zostać przesłane na adres Klubu Sceptyków Polskich:

  Klub Sceptyków Polskich
  Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
  skr. poczt. 91
  00-950 Warszawa 1

  Aplikacja zgłoszeniowa musi zawierać jednoznaczny opis paranormalnego lub ponadnaturalnego twierdzenia i proponowane kryteria obiektywnej weryfikacji tych umiejętności wraz z warunkami uznania testu za pozytywny (np. 9 poprawnych odpowiedzi na 19 testów, etc). Klub Sceptyków Polskich przekaże jedną kopię aplikacji (po jej przetłumaczeniu na angielski) do SKEPP w Belgii.

 4. Aby ograniczyć liczbę żartów i fałszywych wniosków – kandydat musi wnieść opłatę w wysokości 50 EUR. Aplikacje bez opłaty nie będą rozpatrywane. Opłata zostanie zwrócona w całości, jeśli kandydat z powodzeniem zaliczy wstępny test.
 5. Kandydaci muszą zgłaszać się do Klubu Sceptyków Polskich, jednak w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach belgijski oddział SKEPP może wyrazić zgodę na złożenie aplikacji bezpośrednio do SKEPP w Belgii.
 6. Oferta obowiązuje do końca września 2013 roku i wygasa ze skutkiem natychmiastowym, gdy wręczona zostanie nagroda główna. Roszczenia z tytułu przerwania konkursu w wyniku zdobycia przez kogoś głównej nagrody nie będą uwzględniane.
 7. Artyści estradowi, prestidigitatorzy, iluzjoniści, itp. są wykluczeni z udziału w testach. Stosowanie podczas testów sztuczek magicznych, tricków estradowych, narzędzi, urządzeń elektronicznych, pomocy osób trzecich, itp. traktowane będą jako próba oszustwa wraz z natychmiastowym złamaniem warunków kontraktu. Nagrania wideo podczas testu mogą posłużyć jako dowód oszustwa, nawet jeśli nie uda się go wykryć bezpośrednio podczas testu.
 8. Przed rozpoczęciem testów wstępnych i testu finałowego, dokładny protokół testowy musi zostać przygotowany i zaakceptowany przez obie strony w formie pisemnej. Każde odstępstwa od tego podpisanego protokołu będą jednoznaczne ze złamaniem warunków umowy.
 9. Żadne osoby trzecie nie mogą być obecne w trakcie testów poza kandydatem i ekspertami organizacji sceptycznych, za wyjątkiem sytuacji opisanych i ustalonych w protokole tekstowym w postaci pisemnej. Protokół wyznaczy też ewentualnych świadków oraz zasady ich udziału w trakcie trwania testu.
 10. Cały przebieg testu będzie rejestrowany przy pomocy urządzeń rejestrujacych. Kandydat może otrzymać kopię nagrań na żądanie.
 11. Kandydaci podpisujący ten kontrakt wyrażają zgodę na sporządzenie przez SKEPP i Klubu Sceptyków Polskich oraz użycie a następnie swobodne dysponowanie wszelkimi obrazami, nagraniami i dokumentacją pisemną dotyczących niniejszych testów i negocjacji prowadzonych przed przystąpieniem do nich. Korespondencja i materiały nadesłane przed testem wstępnym mogą być użyte anonimowo, jeśli kandydat wyrazi taką wolę.
 12. Kandydat, który z powodzeniem ukończy test wstępny, automatycznie wyraża zgodę na udział w teście finałowym.
 13. Jeśli kandydat ukończy z sukcesem test finałowy, powołana zostanie w trybie pilnym (7 dni roboczych) Rada SKEPP. Rada oceni, czy wszystkie ustalone w protokole warunki zostały spełnione (uwzględniając analizę z urządzeń rejestrujących), zwłaszcza pod kątem ewentualnych prób oszustwa. Jeśli próba przeprowadzona była uczciwie, przewodniczący rady upoważni notariusza do natychmiastowej wypłaty nagrody głównej na rachunek bankowy kandydata.
 14. W przypadku niepowodzenia kandydat nie może ponownie zgłosić się do udziału w konkursie przez upływem 12 miesięcy. Aplikacja może zostać odrzucona, jeśli nie będzie racjonalnego powodu, aby spodziewać się, że wynik badania może być inny niż poprzednio.
 15. Jeśli test zostanie przerwany lub anulowany z powodu próby oszustwa lub złamania warunków kontraktu, kandydat będzie wykluczony z kolejnych testów bez podawania dalszych wyjaśnień.
 16. Kandydaci ponoszą samodzielnie koszty swoich testów, podróży, zakwaterowania, jedzenia, itp. Organizacje sceptyczne pokrywają wyłącznie koszty nagrody oraz koszty związane z powołaniem swoich ekspertów i świadków. Ewentualny współudział w kosztach produkcji, kosztach laboratoryjnych, kosztach sprzętu i narzędzi może być uzgodniony w ewentualnym obustronnym porozumieniu.
 17. Kandydat zwalnia SKEPP i inne organizacje sceptyczne oraz wszystkich naukowców, ekspertów i świadków z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie straty fizyczne, psychologiczne i finansowe będące konsekwencją udziału w konkursie.
 18. W przypadku jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących nagrody jednego miliona euro, podstawą rozstrzygnięć będzie wyłącznie oryginalny tekst opublikowany w języku flamandzkim przez SKEPP a ewentualne postępowanie może się toczyć wyłącznie w sądzie belgijskim.

Własnoręczny podpis kandydata wraz z odręcznie napisanymi słowami przeczytałem i zrozumiałem/am.

Dane osobowe:

Imię:
Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Numer telefonu i adres e-mail:

Maksymalnie jedna strona krótkiego opisu twoich paranormalnych zdolności wraz z propozycją ich zademonstrowania. Koniecznie podaj ile czasu potrzebujesz na demonstrację, w jakim miejscu chcesz je zademonstrować oraz (bardzo ważne) określ kryteria udanego i nieudanego eksperymentu.

Ostatnio zmieniany środa, 03 październik 2012 00:46
Administrator

Artykuł zamieszczony przez Administratora strony PSR. W razie problemów technicznych skontaktuj się, pisząc na adres: it [at] psr [kropka] org [kropka] pl.

Najnowsze od Administrator

Artykuły powiązane