Ważne: witryna psr.org.pl używa plików cookies.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.

Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.

„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).

Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jesteś tutaj:Informacje o Stowarzyszeniu»Dokumenty
Dokumenty

Dokumenty

Tu znajdziesz najważniejsze dokumenty naszego Stowarzyszenia.

   Ten program został przedstawiony delegatom na Walny Zjazd Delegatów w Poznaniu na tydzień przed samym WZD, który miał miejsce w dniach 30 listopada - 1 grudnia.

 

Zarówno Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, jak i Fundacja Wolnej Myśli (wówczas pod marką portalu Racjonalista.pl) współtworzyły wspólnie projekt wprowadzenia do Polski idei ceremonii humanistycznych współorganizowały pierwszy ślub humanistyczny w grudniu 2007 podczas I Festiwalu Racjonalistycznego w Warszawie.

Regulamin ZG PSR z 24 czerwca 2013 roku, poprawiony 3 września 2013 roku.

 Niniejszy regulamin tworzony jest zgodnie paragrafem 26 punkt 6. Regulamin nie reguluje spraw które są zawarte w statucie, a w szczególności paragraf 28 punkt 4 podpunkt 1 – 5. Przedmiotem regulaminu jest sposób pracy ZG.

Rada Eks- muzułmanów z Wielkiej Brytanii znana jest z nagłaśniania spraw osób prześladowanych za niezależność myślenia, racjonalizm, obronę praw kobiet, dążenie do wolności i ateizm.

Dnia 12 listopada 2013 roku ZG PSR we współpracy z członkami GKR uchwalił regulamin zarządzania forami wewnętrznymi i wydarzeniami na Facebooku

W duchu współpracy, wspólnego działania i wspólnej wizji rozwoju i propagowania racjonalnego myślenia i wolnej od zabobonów przyszłości niniejszym postanawiamy (english text included):

 

 

  Jako Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów i Towarzystwo Kultury Świeckiej popieramy starania Komendanta Policji w Radomiu - inspektora Karola Szwalbe oraz innych urzędników państwowych i samorządowych, a także przedstawicieli wszystkich służb państwowych, o przestrzeganie konstytucyjnej zasady bezstronność (neutralności) władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, a także europejskich norm  zachowania świeckiego charakteru przestrzeni publicznej.

 

 

Dom Wszystkich Polska (dalej DWP) oraz Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (dalej PSR), zwane dalej Stowarzyszeniami, w duchu współpracy, wzajemnej pomocy oraz przyjaźni, niniejszym postanawiają:

Poniższy dokument prezentuje wersję umowy przedyskutowaną przez Zarząd Główny PSR i zaakceptowaną dnia 24 stycznia 2012 r.

"Przekonani o potrzebie wspólnych działań na rzecz rozwoju jednostki i społeczeństwa według idei racjonalności, będącej postawą i światopoglądem, wedle którego człowiek jest w stanie poznawać świat i coraz lepiej go rozumieć..."

 

Dnia 16 stycznia 2014 roku Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów uchwalił nowy regulamin Konkursu Racjonalista Roku.

Humanizm globalny ma ambicję wskazania dalekosiężnych i osiągalnych celów. Na tym polega zasadnicza różnica między humanizmem i tradycyjną moralnością opartą na religii.

Sprawozdanie zostało przedstawione przez prezesa PSR Jacka Tabisza na WZD w Poznaniu, dnia 30 listopada 2013 roku

Niniejszy regulamin jest zaproponowany przez Koordynatorów Koalicji Postęp i Świeckość, organizatora Europejskich Dni Świeckości w Krakowie.

Sprawozdanie zostało sporządzone w półokresie dwuletniej kadencji ZG PSR z prezesem Jackiem Tabiszem i przedstawione na zjeździe w Warszawie w grudniu 2012 roku. W związku z tym, że nie towarzyszyło mu zdanie obowiązków ZG, miało, na życzenie członków ZG PSR, nieco luźniejszy charakter.

Dnia 18 grudnia 2013 roku Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów uchwalił regulamin publikacji na stronie psr.org.pl .

Uchwała Zarządu Głównego PSR
nr 2/7/13
z dnia 05.07.2013

Umowa kooperacyjna pomiędzy stowarzyszeniem Freidenker Barnim e.V. a Oddziałem Wrocławskim Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

Podstawy programowe i etyczne PSR są ideową konkretyzacją celów i wizji stowarzyszenia racjonalistów. Treść tego projektu jest głównie wynikiem naszych dotychczasowych rozmów i spotkań w okresie prenatalnym Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

Wyciąg ze Statutu naszego Stowarzyszenia (§ 9 i § 10).

Dnia 25 sierpnia 2013 roku, we Wrocławiu, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów a Towarzystwem Humanistycznym. Treść uchwały zawarta jest w tym dokumencie.

Statut Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów po poprawkach i uzupełnieniach uchwalonych w Poznaniu, 1 grudnia 2013 roku

Dnia 12 listopada 2013 roku ZG PSR uchwalił regulamin tworzenia zespołów roboczych. Jego treść podajemy poniżej.

 

Główna Komisja Rewizyjna (GKR) jest organem kontrolnym PSR i działa na podstawie Statutu PSR (§ 29 i 30), uchwał Walnego Zgromadzenia Członków/Zgromadzenia Delegatów oraz niniejszego Regulaminu.

 

§ 1.

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna (GKR) składa się z 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów.
 2. Do kompetencji GKR należą sprawy wymienione w § 30 ust. 1-9 Statutu PSR.
 3. Do kompetencji GKR nie nalezą sprawy wymienione w § 29 ust. 7 Statutu PSR.
 4. W ramach kontroli bieżącej pracy Stowarzyszenia GKR w szczególności:
  1. dokonuje co najmniej jeden raz w roku oraz na zakończenie kadencji kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. składa Walnemu Zgromadzeniu Członków/Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
  3. występuje do Zarządu Głównego PSR z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli lub z żądaniami wyjaśnień,
  4. Przewodniczący GKR może brać udział w pracach i posiedzeniach Zarządu Głównego (§ 29 ust. 9) z głosem doradczym.
  5. członkowie mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego (§ 26 ust. 8) z głosem doradczym.
  6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz PSR pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 2.

 

 1. Posiedzenia GKR odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w roku lub w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia GKR zwołuje Przewodniczący w sytuacji szczególnej (choroba lub inne zdarzenia losowe lub formalne) Zastępca, powiadamiając wszystkich członków pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 5 dni przed datą posiedzenia, wskazując miejsce/formę kontaktu (np. Skype lub inny komunikator internetowy) oraz godzinę posiedzenia oraz dołączając proponowany porządek posiedzenia.
 3. Pracami GKR kieruje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 4. Przewodniczący GKR i prowadzi posiedzenie Komisji zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności:
  1. sprawdza listę obecności i na jej podstawie stwierdza prawomocność obrad,
  2. przedstawia zebranym członkom ustalony porządek posiedzenia oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku posiedzenia,
  3. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
  4. czuwa nad przestrzeganiem porządku posiedzenia,
  5. przeprowadza głosowania nad uchwałami Komisji Rewizyjnej,
  6. po wyczerpaniu porządku posiedzenia zamyka posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

 

§ 3.

 

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
  3. określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,
  4. termin wejścia w życie uchwały.
  5. Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, numerem uchwały według kolejności, wskazuje się rok i datę jej podjęcia.
  6. Uchwały podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 4.

 

 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i protokolant. Protokolanta wyznacza Przewodniczący.
 2. Protokół zawiera w szczególności :
  1. datę posiedzenia,
  2. porządek posiedzenia,
  3. krótki opis przebiegu dyskusji,
  4. wyniki głosowań,
  5. numery i tytuły podjętych uchwał.
  6. Do protokołu załącza się treść podjętych uchwał i wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
  7. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr podjętych uchwał.

 

§ 5.

 

Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 6.

 

Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

 

§ 7.

 

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej ¼ składu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 8.

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej został uchwalony przez członków Głównej Komisji Rewizyjnej w składzie:

 

 • Aleksander Ciok – przewodniczący
 • Marek Ławreszuk – członek
 • Wojciech Prochowski – członek

 

w dniu 7 stycznia 2014 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Humanizm jest wynikiem długiej tradycji wolnomyślicielskiej, która zainspirowała wielu myślicieli, reformatorów i artystów oraz stanowiła podstawę dla nauki.

Dnia 1 sierpnia 2013 roku odbyło się we Wrocławiu spotkanie członków PSR z dr Tomaszem Witkowskim, liderem KSP i Racjonalistą Roku. Spotkanie poświęcone było płaszczyznom współpracy obu stowarzyszeń. Przedstawiono następujące propozycje:

Dnia 25 sierpnia 2013 roku, we Wrocławiu, podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów a Towarzystwem Humanistycznym. Treść uchwały zawarta jest w tym dokumencie.

Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy Polskiem Stowarzyszeniem Racjonalistów (PSR) z Fundacją Wolnej Myśli wydawcą portalu Racjonalista.pl (FWM)

Jest to najważniejszy dokument naszego Stowarzyszenia. Określa cele, metody działania i strukturę całego PSR.

Sprawozdanie wygłoszone przez ówczesną prezeskę PSR, Małgorzatę Leśniak, na Walnym Zjeździe Delegatów we Wrocławiu

Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów w dniu 10.12.2011 w Łodzi.

Racjonalista TV

Listy z naszego sadu

Towarzystwo Humanistyczne

Działania stowarzyszenia

Ateist Alliance International

European Humanist Federation

Nasi partnerzy:

   

Towarzystwo Humanistyczne Freidenker Barnim e.V. Freireligiöse Gemeinde Wiesbaden

  

Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V. Občanské sdružení ateistů České republiky

• Polityka plików Cookie • Mapa Strony • Kontakt •
(C) 2005-2015 Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów