Ważne: witryna psr.org.pl używa plików cookies.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację polityki prywatności. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.

Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.

„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).

Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jesteś tutaj:Informacje o Stowarzyszeniu»Dokumenty»Statut PSR obowiązujący do 1.12.2013

Statut PSR obowiązujący do 1.12.2013

Jest to najważniejszy dokument naszego Stowarzyszenia. Określa cele, metody działania i strukturę całego PSR.

Pełny tekst nowej wersji Statutu (przyjętej w 2011 r. a zaakceptowanej przez Sąd w 2012 r.) znajduje się w załączniku na dole tej strony (plik PDF).

 

 

Wersja nie sformatowana dla osób mających problem z pobraniem załącznika:

 

STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1. Charakter Stowarzyszenia
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (skrót: PSR), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem o charakterze światopoglądowym, etycznym i filozoficzno-naukowym polskich racjonalistów, identyfikujących się z poniższymi celami statutowymi, realizującym wszelkie działania statutowe nieodpłatnie i działającym na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. Obszar działania
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
3. Stowarzyszenie może podejmować działalność również w ośrodkach polonijnych za granicą.

§ 3. Praca na rzecz Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 4. Jednostki terenowe
1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały.
2. Oddziały mogą być również tworzone za granicami Państwa.

§ 5. Osobowość prawna
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Oddziały terenowe mogą nabywać osobowość prawną,  po podjęciu  odpowiedniej uchwały przez Zarząd Główny, na zasadach określonych przepisami prawa.

§ 6. Współdziałanie z innymi podmiotami
1. Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  zagranicznych  organizacji  o podobnych założeniach programowych.
2. Stowarzyszenie  może  współpracować  z  innymi  organizacjami,  wydawnictwami  i osobami w realizacji poszczególnych zadań i inicjatyw.

§ 7. Organ publikacyjny
1. Organami publikacyjnymi Stowarzyszenia są serwisy internetowe - POLSKIE STOWARZYSZENIE RACJONALISTÓW (adres www: http//www.psr.org.pl) oraz
„RACJONALISTA” (adres www: http//www.racjonalista.pl).
2. Zarząd  dołoży  starań  do  uzupełnienia  internetowego  organu  publikacyjnego  – czasopismem.
 
§ 8. Znaki wyróżniające
1. Stowarzyszenie może używać odznak, logo i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Nazwa Stowarzyszenia oraz jego internetowych organów publikacyjnych, odznaki, logo i pieczęcie są prawnie zastrzeżone.


Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest:
1) zrzeszanie i integracja polskiej społeczności o poglądach racjonalistycznych w związek zdolny do podejmowania działań na rzecz społecznego upowszechniania i umacniania samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata;
2) rozwijanie i krzewienie światopoglądu opartego na wiedzy naukowej, rozumie, doświadczeniu, oraz etyce świeckiej i humanistycznej;
3) rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego;
4) przeciwdziałanie szerzeniu się szkodliwych stereotypów wpływających na ograniczenie indywidualnego rozwoju człowieka oraz działanie na rzecz realizacji wolności jednostki w ramach obowiązującego prawa;
5) popularyzacja nauki i metody naukowej; obrona wizerunku nauki w społeczeństwie przed współczesnymi próbami dyskredytacji i deformowania; propagowanie społecznego znaczenia nauki oraz działanie na rzecz jej dowartościowania jako priorytetu publicznego;
6) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego);
7) działanie na rzecz wyeliminowania wpływu irracjonalnych ideologii na ustawodawstwo państwowe, rozwój nauki, działalność artystyczną i obyczajowość;
8) działanie na rzecz umocnienia neutralności światopoglądowej Państwa;
9) obrona interesów członków Stowarzyszenia, w ramach posiadanych możliwości, przed  presją  ideologiczną,  polityczną  i  społeczną  ograniczającą  swobodę myślenia, działania, rozwój nauki, kultury, sztuki; wspieranie i obrona praw osób dyskryminowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności na tle światopoglądu, orientacji seksualnej, narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego oraz płci, a także pomoc w realizacji własnych praw;
10) propagowanie postaw twórczych, aktywnych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego; działalność na rzecz rozwoju i realizacji zainteresowań, wiedzy i horyzontów umysłowych swych członków.

§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) popularyzację wiedzy, kształtowanie etyki społecznej i stowarzyszeniowej wśród członków;
2) organizowanie kursów, wystaw, wykładów, pokazów, odczytów, dyskusji, konferencji, sympozjów i seminariów tematycznych, w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia;
3) organizowanie spotkań i wyjazdów członków i sympatyków Stowarzyszenia;
4) utrzymywanie i rozwój serwisu internetowego „psr.org.pl”;
5) wydawanie i rozpowszechnianie czasopism, ulotek, prospektów oraz  prowadzenie innej działalności wydawniczej;
 
6) przygotowywanie i publikowanie, zarówno w internecie, jak i w innych środkach masowego przekazu, oświadczeń, apeli, listów otwartych, ankiet, sondaży, analiz i raportów dotyczących poszczególnych problemów, wyzwań i inicjatyw;
7) inicjowanie, przygotowywanie, opiniowanie i popieranie projektów aktów prawnych, w szczególności regulujących stosunki wyznaniowe, zagadnienia edukacyjne, naukowe i społeczne;
8) organizowanie konkursów propagujących wiedzę i twórczość z określonych dziedzin i tematów;
9) udzielanie porad, reprezentowanie przed organami publicznymi i udzielanie innej pomocy w indywidualnych sprawach członków Stowarzyszenia, w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia;
10) podejmowanie współpracy z władzami, organizacjami, instytucjami, czasopismami, grupami społecznymi oraz osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
11) nawiązywanie współpracy z organizacjami akademickimi i studenckimi; tworzenie kół racjonalistów skupiających studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni.

 

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) założycieli,
2) zwyczajnych,
3) wspierających,
4) korespondentów,
5) honorowych,
6) kandydatów.

§ 12. Podmioty, które mogą być członkami Stowarzyszenia
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy, zarówno mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zamieszkali poza jej granicami.

§ 13. Zasady i tryb nabywania członkostwa
1. Członek założyciel nabywa członkowstwo z chwilą złożenia podpisów pod wnioskiem o rejestrację Stowarzyszenia. Członkowie założyciele zwołują Zebranie Założycielskie i wyznaczają termin Walnego Zgromadzenia, na którym dokonują wyboru władz Stowarzyszenia. Członkowie założyciele są równi w prawach i obowiązkach członkom zwyczajnym.
2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia, lecz bez biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie zwyczajni nabywają członkostwo na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez osobę zainteresowaną oraz po spełnieniu warunków opisanych w ustępie 4 paragrafu 13 Statutu.
4. Członkiem zwyczajnym zostaje po półrocznym okresie członek kandydat, który zostanie przyjęty do Stowarzyszenia decyzją zebrania ogólnego Oddziału Lokalnego, potwierdzoną przez Zarząd Główny. W odniesieniu do kandydatów nienależących do
 
żadnego Ośrodka Lokalnego, decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Główny. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny ma prawo skrócenia lub uchylenia półrocznego okresu kandydackiego.
5. Tytuł członka wspierającego może być przyznany przez Zarząd Główny, na podstawie pisemnej zgody, osobie fizycznej lub prawnej zainteresowanej działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
6. Członkiem korespondentem może zostać osoba fizyczna, z ważnych względów niemogąca regularnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, w szczególności mieszkająca poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Członków korespondentów przyjmuje Zarząd Główny.
7. Tytuł członka honorowego może być przyznany przez Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) na wniosek Zarządu Głównego, na podstawie pisemnej zgody, osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 14. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych i kandydatów
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),
2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, jeżeli przepisy prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia nie wprowadzają określonych ograniczeń,
3) uczestniczenia  w  zebraniach,  odczytach,  konferencjach,  sympozjach  i  innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
5) zgłaszania  własnych  inicjatyw  w  zakresie  realizacji  celów  statutowych  oraz domagania się od władz Stowarzyszenia wsparcia i współdziałania w ich realizacji,
6) nieodpłatnego korzystania z urządzeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia, a także nieodpłatnego lub ustalonego na szczególnych zasadach korzystania z urządzeń, szkoleń, pomocy lub zakupu towarów i usług w ramach możliwości stwarzanych przez Stowarzyszenie;
7) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
8) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
9) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów) lub do Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członek kandydat ma prawo do:
1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, jeżeli przepisy prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia nie wprowadzają określonych ograniczeń,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych oraz
 
domagania się od władz Stowarzyszenia wsparcia i współdziałania w ich realizacji,
5) nieodpłatnego korzystania z urządzeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia, a także nieodpłatnego lub ustalonego na szczególnych zasadach korzystania z urządzeń, szkoleń, pomocy lub zakupu towarów i usług w ramach możliwości stwarzanych przez Stowarzyszenie;

 1. Członek kandydat jest zobowiązany:
  1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia,
  4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
  5) do opłacenia półrocznej składki członkowskiej w ciągu jednego miesiąca od wpłynięcia deklaracji członkowskiej pod rygorem utracenia członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 15. Prawa i obowiązki członków wspierających i korespondentów
1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2-4 i 9.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do udzielania Stowarzyszeniu zadeklarowanej pomocy oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek korespondent posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2-5 i 7-9.
5. Członek  korespondent  jest  obowiązany  w  zakresie  określonym  w  §  14  ust.  2 pkt 1, 3 i 4.

§ 16. Prawa i obowiązki członków honorowych
1. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
2. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

§ 17. Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka,
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
4) utraty praw publicznych.
2. Okoliczność określoną w ust. 1 stwierdza Zarząd dokonując skreślenia osoby z listy członków.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać wskutek uchwały Zarządu wykluczającej członka ze Stowarzyszenia podjętej w związku z:
1) działalnością sprzeczną ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz,
2) działalnością na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,
3) nieusprawiedliwionym nie uczestniczeniem w pracach Stowarzyszenia,
4) nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy lub zaleganiem ze składkami powyżej dwóch miesięcy po zakończeniu zatwierdzonego wcześniej przez Zarząd okresu zwolnienia ze składek – dalszym zaleganiem przez okres powyżej dwóch miesięcy,
 
5) prawomocnym  orzeczeniem  sądowym  skazującym  za  czyn  popełniony  po wstąpieniu do Stowarzyszenia,
6) pisemnym umotywowanym wnioskiem 10 innych członków Stowarzyszenia.
4. Zarząd Główny może zawiesić członkostwo określonej osoby w związku z jej długotrwałą usprawiedliwioną niemożnością brania udziału w pracach Stowarzyszenia. Przywrócenie członka następuję na wniosek zainteresowanego uchwałą Zarządu Głównego.

§ 18. Procedura odwoławcza
1. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia, skreślenia z listy członków lub zawieszenia członkostwa, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów), złożone za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od otrzymania uchwały lub orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
2. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
3. Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) może przekazać kompetencje określone w ust. 1 pełnemu składowi Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

Rozdział IV Organy Stowarzyszenia

§ 19. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów),
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński,
5) Rzecznik Etyki Członkowskiej.

§ 20. Obsadzanie organów Stowarzyszenia
1. Pierwszego wyboru władz dokonuje Zebranie Założycielskie lub pierwsze Walne Zgromadzenie Członków.
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia, poza Walnym Zgromadzeniem Członków (Zgromadzeniem Delegatów), trwa 2 lata.
3. Uzupełnianie składu organów, a w przypadku organów jednoosobowych – obsadzenie, następuje w razie zajścia przyczyny powodującej konieczność uzupełnienia składu lub obsadzenia organu, w szczególności:
1) zrzeczenia się pełnienia funkcji,
2) śmierci osoby obsadzającej organ,
3) wykluczenia osoby obsadzającej organ ze Stowarzyszenia,
4) orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu funkcji na podstawie orzeczenia Głównej Komisji Rewizyjnej o nieprawidłowościach lub nieefektywności w realizacji zadań,
do końca rozpoczętej kadencji poprzez kooptację, której dokonują pozostali członkowie organu. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W razie przekroczenia limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zarząd Główny lub co najmniej 1/10 członków zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów).
 
4. Wyboru członków obsadzających organy Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów), w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków.
5. Do czasu powołania nowych władz funkcje pełnią władze dotychczasowe.
6. Nie można łączyć pełnienia funkcji w Zarządzie Głównym z funkcjami w organach kontrolnych i sądowniczych Stowarzyszenia.

§ 21. Organy pomocnicze
1. Dla realizacji poszczególnych zadań Stowarzyszenia można tworzyć organy pomocnicze: zespoły, komisje i biura.
2. Inicjatywa tworzenia organów pomocniczych przysługuje Zarządowi lub co najmniej 3 członkom Stowarzyszenia. Organy pomocnicze zatwierdza Zarząd.
3. Zespoły tworzy się dla wykonania określonego zadania. Zespół dokonuje ze swoich członków wyboru przewodniczącego, który jest głównym koordynatorem prac oraz składa z ich wykonania sprawozdanie Zarządowi.
4. Komisje powołuje się dla zbadania określonej sprawy. Komisja dokonuje ze swoich członków wyboru przewodniczącego.
5. Biuro powołuje się do zadań stałych, wyznaczając zarazem jego kierownika.
6. Dla wytyczania kierunków prac, projektowania nowych przedsięwzięć i dalszego rozwoju i umacniania Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać Radę Programową, uchwalając jednocześnie jej regulamin.
7. Dla konsultowania, nadzorowania, oceniania, opiniowania i weryfikacji merytorycznej działań i wystąpień Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać Radę Naukową, składającą się z osób posiadających tytuły naukowe, uchwalając  jednocześnie jej regulamin.

§ 22. Podejmowanie uchwał
1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków (kworum), chyba że Statut stanowi inaczej.
2. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
3. Jeżeli na posiedzeniu władz brak jest połowy liczby ich członków, na kolejnym posiedzeniu, wyznaczonym 30 minut od zakończenia poprzedniego, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż 1/3 ogólnej liczby członków tych władz. Sytuacja określona w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania do uchwalania zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
4. Uchwały dotyczące zmian w statucie oraz likwidacji Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów, przy obecności  co najmniej  połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
5. W określonych sprawach odpowiedni organ może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 23. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów
1. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W  Walnym  Zgromadzeniu  Członków/Zgromadzeniu  Delegatów  biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie założyciele, zwyczajni i honorowi,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
 
3. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów zwołuje się raz na rok.
5. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków/Zgromadzenia Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze, członkowie.
7. Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków/Zgromadzenia Delegatów wybierane jest na poszczególne zebrania i na okres następujący między zebraniami, w głosowaniu jawnym, spośród członków Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków/Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru dla członków, którzy podali Zarządowi swój adres e-mail oraz wyrazili wolę otrzymywania zawiadomień o walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz listem poleconym dla pozostałych członków.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny w przypadkach określonych w statucie lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 1/10 członków posiadających prawa członków zwyczajnych, nie mniej niż 15 osób.
10. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 9 pkt 2 i 3.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalenie zmian Statutu,
3) przeniesienie siedziby,
4) uchwalanie swego regulaminu,
5) ustalanie liczebności innych organów Stowarzyszenia,
6) wybór  i  odwoływanie  Prezesa  (w   odniesieniu  do  Walnego  Zgromadzenia Członków Oddziału – Prezesa Oddziału) oraz członków władz Stowarzyszenia,
7) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,
8) udzielanie Zarządowi absolutorium,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10) podejmowanie  uchwały  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  i  przeznaczeniu  jego majątku.
11) Zgromadzenie Delegatów udziela votum zaufania członkom Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Rzecznikowi Etyki Członkowskiej w połowie ich dwuletniej kadencji. Nie udzielenie votum zaufania jest równoznaczne z ich odwołaniem z pełnionych funkcji.
 

§ 25. Zgromadzenie Delegatów
1. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100, najbliższe Walne Zgromadzenie Członków może podjąć decyzję o zastąpieniu Walnego Zgromadzenia Członków Zgromadzeniem Delegatów.
2. Delegaci wybierani są w proporcji jeden delegat co najmniej na 5 członków, jednak w liczbie nie przekraczającej 150 delegatów.
3. Mandat delegata obowiązuje do czasu nowych wyborów.
4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przy podejmowaniu decyzji o ustanowieniu Zgromadzenia Delegatów.
5. W zakresie ustroju i kompetencji Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 26. Zarząd Główny
1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów), reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków (Zgromadzeniem Delegatów).
2. Zarząd Główny składa się z 3-10 członków.
3. Zarząd Główny wybiera ze swego składu wybranego przez Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) 1-2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. Zarząd Główny może wybrać również rzecznika prasowego Stowarzyszenia. Funkcje skarbnika i sekretarza mogą być łączone z funkcją wiceprezesa.
4. Skarbnik kieruje działalnością finansową, wedle uchwał Zarządu, i odpowiada za dokumentację finansową Stowarzyszenia.
5. Sekretarz Zarządu Głównego odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji władz krajowych, składającej się z protokołów posiedzeń, uchwał, dokumentów potwierdzających ich wykonanie oraz innych dokumentów.
6. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.
8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
9. Do udziału w pracach i posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby spoza Zarządu, w tym nie będące członkami Stowarzyszenia, z głosem doradczym.

§ 27. 1. Do zadań i kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów),
3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie budżetów oddziałowych,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę trzykrotnej przeciętnej płacy w gospodarce narodowej za poprzedni rok;
7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
8) decydowanie w sprawach działalności gospodarczej Stowarzyszenia na szczeblu krajowym;
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów),
 
10) wydawanie oświadczeń, apeli i wyrażania stanowiska w danej sprawie w imieniu Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia,
12) inicjowanie, organizowanie i wykonywanie zadań, konferencji, konkursów i przedsięwzięć związanych z realizacją celów statutowych,
13) udzielanie przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do podpisania dokumentu o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń, organizacji krajowych i zagranicznych, delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy krajowe i zagraniczne,
14) decydowanie o nawiązaniu współpracy Stowarzyszenia z innymi podmiotami w realizacji celów statutowych oraz zatwierdzanie takiej współpracy na szczeblu terenowym,
15) nadawanie tytułów członka wspierającego, składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów) o nadanie tytułu członka honorowego, a także przyznawanie wyróżnień dla członków,
16) ustalanie wysokości składek członkowskich; zwalnianie członków z opłacania składki; podejmowanie decyzji o wprowadzeniu i ustaleniu wysokości wpisowego;
17) ustalanie znaków wyróżniających Stowarzyszenia,
18) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
19) koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek terenowych,
20) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
21) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
22) określanie, w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych, zasad finansowania działalności władz krajowych i przedsięwzięć Stowarzyszenia o zasięgu krajowym,
23) określanie, w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych, zasad korzystania przez oddziały terenowe ze środków finansowych i rzeczowych uzyskiwanych na szczeblu krajowym,
24) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów;
25) zatwierdzanie, wspieranie i nadzorowanie organów pomocniczych,
26) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
27) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
28) zatwierdzanie kół racjonalistów,
29) podejmowanie innych czynności określonych w statucie lub związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 21), Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału (Zgromadzenie Delegatów Oddziału).

§ 28. Prezes Zarządu Głównego
 
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu (przewodniczący Zarządu), kontroluje wykonywanie zadań powierzonych przez Zarząd swoim członkom, i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Wyboru i odwołania Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) bezwzględną większością głosów.
3. Przy podejmowaniu uchwał, w razie równej liczby głosów, decydujący głos przysługuje Prezesowi. Jeśli uchwała dotyczy bezpośrednio Prezesa, przy równości głosów decydujący głos przysługuje wiceprezesowi.
4. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
1) dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia,
2) zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami oraz podpisywanie za zgodą Zarządu dokumentów o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń,
3) kierowanie pracami biura Stowarzyszenia w razie niepowołania innego kierownika,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,
5) zwoływanie posiedzeń Zarządu.
5. Do części swych zadań w zakresie kierowania i koordynacji działań Zarządu, Prezes może wyznaczyć wiceprezesa.

§ 29. Główna Komisja Rewizyjna
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
4. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. W przypadku równości głosów decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego.
6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
7. Główna Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli pod kątem legalności, celowości, rzetelności. Kontrola ta nie dotyczy Sądu Koleżeńskiego.
8. Główna Komisja Rewizyjna sporządza raz do roku sprawozdanie zawierające ocenę pokontrolną.
9. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej może brać udział w pracach i posiedzeniach Zarządu i Sądu Koleżeńskiego z głosem doradczym.
10. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
12. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 30. 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 
2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów) w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów), w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym Statutem,
5) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków (Zgromadzeniu Delegatów) wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium  naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie  na  Walnym  Zgromadzeniu  Członków  (Zgromadzeniu  Delegatów) wniosków o odwołanie Zarządu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zdjęcia z funkcji członka Zarządu z wnioskiem o podjęcie takiej samej uchwały przez Główny Sąd Koleżeński,
8) kontrolowanie i koordynowanie działalności oddziałowych Komisji Rewizyjnych,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków (Zgromadzeniu Delegatów).
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów) powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 31. Główny Sąd Koleżeński
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 4-6 osób.
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który kieruje jego pracami, w szczególności dokonuje losowania składów orzekających.
3. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składach 3-osobowych lub w pełnym składzie.
4. Osoba wobec której toczy się postępowanie może udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi do reprezentowania jej przed Głównym Sądem Koleżeńskim.
5. Odwołania od orzeczeń składu 3-osobowego do pełnego składu powinny być wnoszone w terminie 14 dni.
6. W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej Główny Sąd Koleżeński może orzec:
1) udzielenie upomnienia,
2) udzielenie nagany,
3) uchylenie zawieszenia konieczności opłacania składek,
4) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
5) pozbawienie godności członka honorowego,
6) zakaz pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia przez okres do 4 lat,
7) złożenie wniosku do Zarządu Głównego o wykluczenie z listy członków.
7. Osoba, wobec której orzeczono sankcje określone w ust. 6 pkt 2-6, przez okres 4 lat nie może się ubiegać o zawieszenie konieczności uiszczania składek członkowskich ani o przyznanie tytułu członka honorowego.
8. Główny Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie z urzędu, na wniosek osoby zainteresowanej lub Rzecznika Etyki Członkowskiej.
9. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
10. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może brać udział w pracach i posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 
11. Szczegółowy tryb postępowania przed sądami koleżeńskimi określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

§ 32. Kompetencje Głównego Sądu Koleżeńskiego
1. Główny Sąd Koleżeński w składzie 3-osobowym orzeka o:
1) pozbawianiu funkcji osoby obsadzającej organ w związku z powtarzającą się nieobecnością na zebraniach organu na których nie udało się skompletować wymaganego kworum,
2) rozpoznawanie  i  rozstrzyganie  sporów  pomiędzy  członkami  oraz  członkami  i władzami Stowarzyszenia,
3) odpowiedzialności członków, w zakresie:
a) przestrzegania  przepisów  prawa,  Statutu,  regulaminów  i  uchwał  władz Stowarzyszenia,
b) działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,
c) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
d) prawomocnego orzeczenia skazującego za czyn popełniony po wstąpieniu do Stowarzyszenia,
e) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
f) pisemnego umotywowanego wniosku 5 innych członków Stowarzyszenia.
2. Główny Sąd Koleżeński w pełnym składzie orzeka o:
1) pozbawianiu funkcji członka Zarządu, na podstawie uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej,
2) odwołaniu od orzeczenia składu 3-osobowego.
3. Pełen skład Głównego Sądu Koleżeńskiego może uchwalać żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów).

§ 33. Rzecznik Etyki Członkowskiej
1. Rzecznik Etyki Członkowskiej, zwany dalej Rzecznikiem, dba o przestrzeganie prawa wewnętrznego Stowarzyszenia oraz zasad współżycia społecznego przez jego członków.
2. Do kompetencji Rzecznika należy w szczególności:
1) inicjowanie postępowań przed Sądem Koleżeńskim,
2) prowadzenie dokumentacji sankcji orzeczonych przez Sądy Koleżeńskie,
3) koordynowanie  i  kierowanie  działalnością  oddziałowych  Rzeczników  Etyki Członkowskiej,
4) monitorowanie uiszczania składek członkowskich przez członków,
5) opiniowanie wniosków o zwolnienie ze składek członkowskich oraz nadanie tytułu członka honorowego,
6) udzielanie pouczeń,
7) mediacja w sporach między członkami Stowarzyszenia.
3. Rzecznik Etyki Członkowskiej może brać udział w pracach i posiedzeniach Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z głosem doradczym.
4. Zarząd Główny może uchwalić szczegółowe zasady działania Rzecznika.

§ 34. Komunikacja elektroniczna w Stowarzyszeniu
 
1. Zarząd opracuje regulamin korzystania z elektronicznych środków komunikacji, w tym zwłaszcza internetu, w funkcjonowaniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie:
1) konsultacji działań Zarządu z członkami Stowarzyszenia,
2) przyjmowania uwag, postulatów i pomysłów członków Stowarzyszenia,
3) składania  oświadczeń  woli  wobec  Stowarzyszenia  oraz  wniosków  do  Sądu Koleżeńskiego przez członków Stowarzyszenia,
4) pozyskiwania i przyjmowania nowych członków,
5) uchylony,
6) podejmowania  działań  na  rzecz  celów  Stowarzyszenia  oraz  funkcjonowania Stowarzyszenia w cyberprzestrzeni,
7) zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
2. Opracowując regulamin określony w ust. 1 Zarząd weźmie pod uwagę aktualny stan rozwoju technologii mediów elektronicznych oraz skalę ich upowszechnienia wśród członków Stowarzyszenia.
3. Zarząd dołoży starań dla upowszechnienia wśród członków Stowarzyszenia znajomości i wykorzystania elektronicznych środków komunikacji.

 

Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze

§ 35. Tworzenie i znoszenie Oddziału
1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały.
2. Zarząd Główny może powoływać oddziały dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu.
3. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami na prawach członka zwyczajnego. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
4. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału.

 

§ 36. 1. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału (Zgromadzenie Delegatów Oddziału),
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału,
5) Rzecznik Etyki Członkowskiej Oddziału.
2. Pracami Zarządu Oddziału kieruje Prezes Oddziału (Wiceprezes Oddziału).

§ 37. Władze nadrzędne
1. Oddziały obowiązane są podejmować działania zgodnie z zaleceniami i uchwałami władz naczelnych.
 
2. Poszczególne organy władz oddziałowych powinny współpracować w realizacji swych zadań z odpowiednimi organami naczelnymi.
3. Zaciąganie zobowiązań finansowych i zarząd majątkiem Zarząd Oddziału wykonuje w ramach posiadanych środków, pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Zarząd Główny.
4. Zasady dotyczące stosunków finansowych i majątkowych między władzami oddziału a władzami  naczelnymi uchwala Zarząd Główny, biorąc  pod uwagę efektywność realizacji celów statutowych, zarówno na poziomie władz naczelnych jak i oddziałowych.

§ 38. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do postanowień ustrojowych i kompetencyjnych dotyczących organów władz oddziału, stosuje się odpowiednio – zwłaszcza do zakresu terytorialnego - postanowienia rozdziału IV, z wyjątkiem § 24 pkt 2 i 8, § 27 ust. 1 pkt 16-23 i ust. 2, § 28 ust. 4 pkt 4, § 33 ust. 2 pkt 3 i 5.

 

 

Rozdział VI Majątek i fundusze

§ 39. Majątek i fundusze
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.
2. Majątek i fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia działalności.

§ 40. Źródła powstania majątku
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) praca członków Stowarzyszenia,
2) składki członkowskie,
3) darowizny,
4) zapisy i spadki,
5) umowy sponsoringowe,
6) dochody z działalności gospodarczej,
7) dochody z majątku Stowarzyszenia,
8) odsetki, dochody z kapitału,
9) korzyści z ofiarności publicznej,
10) dotacje i subwencje.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Zarząd może określić także miesięczny i kwartalny sposób rozliczania się ze składek. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Wysokość i zasady rozliczania składek określa Zarząd Główny w uchwalonym przez siebie regulaminie.
3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka, można zawiesić konieczność uiszczania składek wnioskodawcy, uchwałą Zarządu Głównego, nie dłużej niż przez okres 4 kolejnych lat.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych   w   odrębnych   przepisach.   Dochód   z   działalności   gospodarczej
 
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie nie dopuszcza jakiejkolwiek możliwości udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Stowarzyszenie nie dopuszcza jakiejkolwiek możliwości przekazywania jego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
8. Stowarzyszenie nie dopuszcza jakiejkolwiek możliwości wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
9. Stowarzyszenie nie dopuszcza jakiejkolwiek możliwości zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII Oświadczenia woli i reprezentacja

§ 41. Oświadczenia woli i reprezentacja
1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przekraczających 2000 EURO, jednocześnie nie przekraczających 10000 EURO, według kursu średniego na dany dzień publikowanego przez NBP, oraz podpisywania umów i zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, lub trzech członków Zarządu. Dla ważności oświadczeń i pism w zakresie zwykłego zarządu, do kwoty nie przekraczającej 2000 EURO, według kursu średniego na dany dzień publikowanego przez NBP, wystarczający jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu.
2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia przekraczających 10000 EURO według kursu średniego na dany dzień publikowanego przez NBP wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa (Prezesa Oddziału) lub innego upoważnionego członka Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.
 
Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 42.
1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

 

 


Rozdział IX Postanowienia końcowe

§ 43.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U., Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz inne przepisy właściwe dla danej sprawy.

 

Tekst Statutu przyjęty przez założycieli stowarzyszenia w dniu 24 kwietnia 2005 r.
Tekst zmieniony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 9 maja, 8 października 2006 r., 20 czerwca 2010 r. oraz 11 grudnia 2011 r.

Ostatnio zmieniany piątek, 17 styczeń 2014 12:18

Racjonalista TV

Listy z naszego sadu

Towarzystwo Humanistyczne

Działania stowarzyszenia

Ateist Alliance International

European Humanist Federation

Nasi partnerzy:

   

Towarzystwo Humanistyczne Freidenker Barnim e.V. Freireligiöse Gemeinde Wiesbaden

  

Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften e.V. Občanské sdružení ateistů České republiky

• Polityka plików Cookie • Mapa Strony • Kontakt •
(C) 2005-2015 Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów