Wydrukuj tę stronę

Regulamin wyboru delegatów na Zgromadzenie Delegatów PSR

Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów w dniu 10.12.2011 w Łodzi.

 1. Definicje:
  1. Członek realny oddziału – członek utrzymujący kontakt z Oddziałem Lokalnym.
  2. Członek wirtualny – członek, który nie jest związany z Oddziałem Lokalnym (bo nie wyraził takiej woli lub nie ma takiej możliwości), a jego aktywność w PSR koncentruje się na przestrzeni wirtualnej.
  3. Oddział Lokalny – oddział utworzony zgodnie z § 35 Statutu PSR.
  4. Oddział Wirtualny – oddział zrzeszający wszystkich członków wirtualnych.
  5. Mandat wirtualny – mandat przysługujący delegatowi oddziału wirtualnego.
  6. Zgromadzenie Delegatów – zgromadzenie doroczne zwykłe.
 2. Delegaci Oddziałów Lokalnych
  1. Oddziały wybierają 1 delegata na 5 członków Oddziału.
  2. Po ogłoszeniu uchwały Zarządu Głównego o zwołaniu Zgromadzenia Delegatów każdy Zarząd Oddziału przesyła Zarządowi Głównemu listę członków Oddziału. Lista ta jest podstawą do ustalenia liczby przysługujących Oddziałowi delegatów.
  3. Skarbnik informuje Oddziały, którzy z członków Oddziału nie mają opłaconych składek członkowskich.
  4. Wybory delegatów w Oddziałach są przeprowadzane w terminie określonym w uchwale Zarządu Głównego o zwołaniu Zgromadzenia Delegatów.
  5. Oddziały przekazują Zarządowi Głównemu listy wybranych delegatów.
  6. Po otrzymaniu list delegatów z wszystkich Oddziałów, Sekretarz Zarządu Głównego publikuje pełną listę delegatów na stronie PSR.
 3. Delegaci Oddziału Wirtualnego
  1. O przyporządkowaniu do Oddziału Lokalnego lub Wirtualnego decyduje osoba, której to dotyczy, a w razie wątpliwości głos rozstrzygający ma Zarząd Główny.
  2. W Oddziale Wirtualnym PSR delegatów wybiera się w drodze głosowania elektronicznego z lity kandydatów zarekomendowanych przez Zarząd Główny spośród najaktywniejszych członków PSR.
  3. Na wirtualną listę kandydatów 5 członków wirtualnych może zgłosić osobę niezarekomendowaną przez Zarząd Główny, wraz z krótkim opisem jej aktywności w ostatnim roku w PSR.
  4. Każdy członek wirtualny może oddać na listę tyle głosów, ilu jest wybieranych delegatów.
  5. Wybory delegatów w Oddziale Wirtualnym przygotowuje i nadzoruje Zarząd Główny.
  6. Jeśli wybrany delegat w Oddziale Wirtualnym nie przyjmie mandatu, mandat otrzymuje osoba z największą liczbą głosów, która nie została wybrana w regularnym głosowaniu.
 4. Członkowie Zarządu Głównego PSR z urzędu otrzymują mandat delegata.
 5. Aby móc kandydować na delegata należy mieć uregulowane składki członkowskie. Skarbnik sprawdza, czy wybrani delegaci opłacili składki członkowskie i może zakwestionować wybór delegata, wyznaczając delegatowi stosowny termin na uregulowanie należności, po upływie którego delegat traci mandat a na jego miejsce wchodzi osoba z kolejno największą liczbą głosów.
 6. Po zakończeniu wyborów delegatów we wszystkich Oddziałach sekretarz ZG publikuje na stronie internetowej PSR pełną listę delegatów na Zgromadzenie Delegatów.
Ostatnio zmieniany piątek, 05 październik 2012 13:08