Wydrukuj tę stronę

Cele Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów i sposoby ich realizacji

Wyciąg ze Statutu naszego Stowarzyszenia (§ 9 i § 10).

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1) zrzeszanie i integracja polskiej społeczności o poglądach racjonalistycznych w związek zdolny do podejmowania działań na rzecz społecznego upowszechniania i umacniania samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego poznawania i wyjaśniania otaczającego świata;

2) rozwijanie i krzewienie światopoglądu opartego na wiedzy naukowej, rozumie, doświadczeniu, oraz etyce świeckiej i humanistycznej;

3) rozwijanie postaw tolerancyjnych, zwalczanie uprzedzeń i wspieranie idei społeczeństwa otwartego;

4) przeciwdziałanie szerzeniu się szkodliwych stereotypów wpływających na ograniczenie indywidualnego rozwoju człowieka oraz działanie na rzecz realizacji wolności jednostki w ramach obowiązującego prawa;

5) popularyzacja nauki i metody naukowej; obrona wizerunku nauki w społeczeństwie przed współczesnymi próbami dyskredytacji i deformowania; propagowanie społecznego znaczenia nauki oraz działanie na rzecz jej dowartościowania jako priorytetu publicznego;

6) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego);

7) działanie na rzecz wyeliminowania wpływu irracjonalnych ideologii na ustawodawstwo państwowe, rozwój nauki, działalność artystyczną i obyczajowość;

8) działanie na rzecz rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od Państwa oraz neutralności światopoglądowej Państwa;

9) obrona interesów członków Stowarzyszenia, w ramach posiadanych możliwości, przed presją ideologiczną, polityczną i społeczną ograniczającą swobodę
myślenia, działania, rozwój nauki, kultury, sztuki; wspieranie i obrona praw osób dyskryminowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności na tle światopoglądu, orientacji seksualnej, narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego oraz płci, a także pomoc w realizacji własnych praw;

10) propagowanie postaw twórczych, aktywnych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego; działalność na rzecz rozwoju i realizacji zainteresowań, wiedzy i horyzontów umysłowych swych członków.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) popularyzację wiedzy, kształtowanie etyki społecznej i stowarzyszeniowej wśród członków;

2) organizowanie kursów, wystaw, wykładów, pokazów, odczytów, dyskusji, konferencji, sympozjów i seminariów tematycznych, w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia;

3) organizowanie spotkań i wyjazdów członków i sympatyków Stowarzyszenia;

4) utrzymywanie i rozwój serwisu internetowego „Racjonalista";

5) wydawanie i rozpowszechnianie czasopism, ulotek, prospektów oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej;

6) przygotowywanie i publikowanie, zarówno w internecie jak i w innych środkach masowego przekazu, oświadczeń, apeli, listów otwartych, ankiet, sondaży, analiz i raportów dotyczących poszczególnych problemów, wyzwań i inicjatyw;

7) inicjowanie, przygotowywanie, opiniowanie i popieranie projektów aktów prawnych, w szczególności regulujących stosunki wyznaniowe, zagadnienia edukacyjne, naukowe i społeczne;

8) organizowanie konkursów propagujących wiedzę i twórczość z określonych dziedzin i tematów;

9) udzielanie porad, reprezentowanie przed organami publicznymi i udzielanie innej pomocy w indywidualnych sprawach członków Stowarzyszenia, w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia;

10) podejmowanie współpracy z władzami, organizacjami, instytucjami, czasopismami, grupami społecznymi oraz osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;

11) nawiązywanie współpracy z organizacjami akademickimi i studenckimi; tworzenie kół racjonalistów skupiających studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni.

Ostatnio zmieniany wtorek, 07 luty 2012 00:59