Wydrukuj tę stronę

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Główna Komisja Rewizyjna (GKR) jest organem kontrolnym PSR i działa na podstawie Statutu PSR (§ 29 i 30), uchwał Walnego Zgromadzenia Członków/Zgromadzenia Delegatów oraz niniejszego Regulaminu.

 

§ 1.

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna (GKR) składa się z 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne lub Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów.
 2. Do kompetencji GKR należą sprawy wymienione w § 30 ust. 1-9 Statutu PSR.
 3. Do kompetencji GKR nie nalezą sprawy wymienione w § 29 ust. 7 Statutu PSR.
 4. W ramach kontroli bieżącej pracy Stowarzyszenia GKR w szczególności:
  1. dokonuje co najmniej jeden raz w roku oraz na zakończenie kadencji kontroli całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. składa Walnemu Zgromadzeniu Członków/Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
  3. występuje do Zarządu Głównego PSR z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli lub z żądaniami wyjaśnień,
  4. Przewodniczący GKR może brać udział w pracach i posiedzeniach Zarządu Głównego (§ 29 ust. 9) z głosem doradczym.
  5. członkowie mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego (§ 26 ust. 8) z głosem doradczym.
  6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz PSR pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§ 2.

 

 1. Posiedzenia GKR odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w roku lub w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia GKR zwołuje Przewodniczący w sytuacji szczególnej (choroba lub inne zdarzenia losowe lub formalne) Zastępca, powiadamiając wszystkich członków pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 5 dni przed datą posiedzenia, wskazując miejsce/formę kontaktu (np. Skype lub inny komunikator internetowy) oraz godzinę posiedzenia oraz dołączając proponowany porządek posiedzenia.
 3. Pracami GKR kieruje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 4. Przewodniczący GKR i prowadzi posiedzenie Komisji zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności:
  1. sprawdza listę obecności i na jej podstawie stwierdza prawomocność obrad,
  2. przedstawia zebranym członkom ustalony porządek posiedzenia oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku posiedzenia,
  3. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
  4. czuwa nad przestrzeganiem porządku posiedzenia,
  5. przeprowadza głosowania nad uchwałami Komisji Rewizyjnej,
  6. po wyczerpaniu porządku posiedzenia zamyka posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

 

§ 3.

 

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
  3. określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,
  4. termin wejścia w życie uchwały.
  5. Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, numerem uchwały według kolejności, wskazuje się rok i datę jej podjęcia.
  6. Uchwały podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

§ 4.

 

 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i protokolant. Protokolanta wyznacza Przewodniczący.
 2. Protokół zawiera w szczególności :
  1. datę posiedzenia,
  2. porządek posiedzenia,
  3. krótki opis przebiegu dyskusji,
  4. wyniki głosowań,
  5. numery i tytuły podjętych uchwał.
  6. Do protokołu załącza się treść podjętych uchwał i wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
  7. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr podjętych uchwał.

 

§ 5.

 

Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 6.

 

Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

 

§ 7.

 

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej ¼ składu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 8.

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej został uchwalony przez członków Głównej Komisji Rewizyjnej w składzie:

 

 • Aleksander Ciok – przewodniczący
 • Marek Ławreszuk – członek
 • Wojciech Prochowski – członek

 

w dniu 7 stycznia 2014 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 28 styczeń 2014 21:32