Zarówno Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, jak i Fundacja Wolnej Myśli (wówczas pod marką portalu Racjonalista.pl) współtworzyły wspólnie projekt wprowadzenia do Polski idei ceremonii humanistycznych współorganizowały pierwszy ślub humanistyczny w grudniu 2007 podczas I Festiwalu Racjonalistycznego w Warszawie.

 

Umowa w sprawie Ceremonii Humanistycznych

pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów (dalej jako PSR), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 24/1, reprezentowanym przez prezesa PSR Jacka Tabisz i członka ZG PSR Marka Pawłowskiego

oraz

Fundacją Wolnej Myśli (dalej jako: FWM), z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej 23/25/21, właścicielem portalu ceremoniehumanistyczne.pl, reprezentowaną przez prezesa Mariusza Gawlika  

Preambuła

Strony oświadczają, że nie mają wyłączności na promowanie i przeprowadzanie ceremonii humanistycznych w Polsce. Nazwa „ceremonie humanistyczne” oraz formy i scenariusze prowadzenia tych ceremonii – nie są objęte ochroną prawną i patentową, chyba że Strony postanowią i podejmą działania w tym kierunku.

Strony nie mają także wyłączności, ani realnego wpływu na inne „ceremonie przejścia” o charakterze świeckim, organizowane pod nazwą „ceremonie humanistyczne” przez inne podmioty.

W związku z tym niniejsze porozumienie ma charakter partnerski i wynika z doświadczeń Stron, zdobytych w trakcie dotychczasowej nieformalnej współpracy.

Zarówno Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, jak i Fundacja Wolnej Myśli (wówczas pod marką portalu Racjonalista.pl) współtworzyły wspólnie projekt wprowadzenia do Polski idei ceremonii humanistycznych współorganizowały pierwszy ślub humanistyczny w grudniu 2007 podczas I Festiwalu Racjonalistycznego w Warszawie.

W oparciu o wspólne cele i doświadczenia Strony oświadczają, że:

§ 1. Niniejsze porozumienie stanowi uzupełnienie, w kwestii wyłącznie dotyczącej ceremonii humanistycznych, do wcześniejszej umowy pomiędzy PSR a FWM – odnośnie portalu Racjonalista.pl.

§ 2. Obie Strony deklarują wolę umacniania ścisłej, partnerskiej współpracy dla realizacji idei świeckich ceremonii humanistycznych w Polsce, przy zachowaniu wzajemnej autonomii i poszanowaniu dotychczasowego wkładu pracy w rozwój tych ceremonii.

§ 3 Obie strony będą wzajemnie dbały o dobre imię i pozytywny wizerunek Partnera, w swoich działaniach w zakresie promowania ceremonii humanistycznych.

§ 4. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów oświadcza, iż podtrzymuje patronat organizacyjny nad realizowanymi przez Fundację Wolnej Myśli ceremoniami humanistycznymi.

§ 5. FWM oświadcza, że jest merytorycznym i formalnym koordynatorem ceremonii humanistycznych, jednakże nie odpowiada ze stronę finansową przeprowadzanych ceremonii. Kwestie ew. przepływów finansowych podlegają wzajemnym umowom dwustronnym między osobami korzystającymi z ceremonii (beneficjentami) a celebrantami, przeszkolonymi przez FWP i działającymi samodzielnie, na bazie scenariuszy i innych materiałów informacyjnych otrzymanych od FWP. Z tego tytułu FWP nie pobiera żadnych opłat, ani wynagrodzenia, a swoją działalność traktuje jako non profit.

§ 6. FWM oświadcza, że w celu promowania idei ceremonii humanistycznych w Polsce stworzyła własnym kosztem portal internetowy pod adresem www.ceremoniehumanistyczne.pl, którego jest właścicielem i autorem wszystkich znajdujących się na niej treści. W oparciu o zasady i formularz zamieszczone na portalu, jego administrator przyjmuje zgłoszenia osób zainteresowanych oraz nadzoruje prawidłową realizację ceremonii humanistycznych.

§ 7. FWM – w oparciu o dotychczasowe doświadczenia – dołoży wszelkich starań, aby zobowiązać celebrantów humanistycznych do przekazywania z każdej przeprowadzonej przez nich ceremonii (odpłatnie lub nieodpłatnie) – kwoty 100 zł (słownie: sto złotych) – tytułem darowizny na rzecz PSR. Darowizna ta może być przekazywana bezpośrednio przez beneficjentów ceremonii na konto PSR, lub przez danego celebranta, z zaznaczeniem „darowizna na ceremonie humanistyczne”.

§ 8. Obie strony będą wzajemnie promować ceremonie humanistyczne – odpowiednio na portalu Racjonalista.pl, oraz na stronie psr.org.pl, a także odpowiednio na swoich stronach w portalach społecznościowych, niezależnie od portalu ceremoniehumanistyczne.pl, który jest oficjalnym portalem tematycznym – w całości poświęconym tej problematyce i aktualizowanym przez FWM. Sposób promocji określa każda ze Stron, w oparciu o prowadzone przez siebie statutowe działania propagujące idee świeckości i racjonalizmu.

§ 9. Ze względu na indywidualny charakter ceremonii humanistycznych i osobiste oczekiwania i życzenia beneficjentów ceremonii – Strony nie uściślają i nie narzucają sobie wzajemnie, ani celebrantom humanistycznym konkretnych form promocji PSR i FWM – podczas samych ceremonii humanistycznych, aby nie naruszać intymnego i niepowtarzalnego charakteru ceremonii ślubnych, pogrzebowych, nadania imienia i innych ew. ceremonii świeckich. Kwestie wyważonego i umiejętnego zachowania oraz podejścia do spraw popularyzacji ceremonii, pozostawia w gestii doświadczenia, kultury osobistej i taktu celebrantów.

§ 10. Formy rekrutacji, akceptacji, wymagania i obowiązki celebrantów humanistycznych określa obowiązujący „Regulamin humanistycznych mistrzów ceremonii”, stanowiący załącznik do niniejszego Porozumienia.

§ 11. Strony zastrzegają sobie prawo rekomendacji i ew. oprotestowania kandydatur na celebrantów, przyjmowanych do tego grona przez Komitet Certyfikacyjny Celebrantów Humanistycznych – w skład którego wchodzą wszyscy aktywni celebranci oraz po 1 przedstawicielu Stron Porozumienia.

§ 12.

1. PSR oświadcza, że dotychczasowe wpływy z darowizn za organizację ceremonii humanistycznych nie stanowiły wyodrębnionych kwot w budżecie i przeznaczane były na bieżącą działalność statutową stowarzyszenia.

2. PSR deklaruje, iż od początku roku 2014 – z wpływów z tych darowizn za zorganizowane ceremonie pod patronatem PSR, stworzy wyodrębniony fundusz ceremonii humanistycznych, z którego w zależności od potrzeb, przeznaczy cześć środków na promocję ceremonii humanistycznych w Polsce.

§ 13. Strony oświadczają, iż podejmować będą sukcesywne starania o prawną legalizację ślubów humanistycznych, wzorem innych krajów demokratycznych, w których śluby humanistyczne posiadają status formalno-prawny. Jest to postulat przyszłościowy, możliwy do skutecznej realizacji w sytuacji znacznego wzrostu zainteresowania społecznego ceremoniami humanistycznymi.

§ 14. Porozumienie niniejsze może zostać zmienione i uzupełnione za zgodą obu Stron. Zmiany i uzupełnienia muszą mieć formę pisemną.  

§ 15. Czas trwania Porozumienia jest bezterminowy. Każda ze Stron może je wypowiedzieć. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

§ 16. Porozumienie wchodzi w życie po jej podpisaniu przez obie Strony .  

Warszawa, dnia …………………..

Jacek Tabisz ………………                                                       Mariusz Gawlik    

       PSR                                                                                            FWM

.

Załącznik do Porozumienia

Regulamin humanistycznych mistrzów ceremonii

Artykuł I

Humanistyczny mistrz ceremonii, zwany też celebrantem, zobowiązany jest popierać i krzewić wartości humanistyczne, wyrażone w Manifeście Humanistycznym 2000.

Artykuł II

Celebrant humanistyczny zobowiązany jest do współpracy z innymi celebrantami humanistycznymi oraz innymi działaczami humanistycznymi, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, w atmosferze koleżeństwa i obustronnych korzyści.

Art. III

Aby pełnić rolę celebranta humanistycznego, przed którym zwierzają się osoby zainteresowane ceremoniami humanistycznymi, wymagane jest posiadanie autorytetu w swoim środowisku. Celebrant przykłada więc szczególną uwagę do życia etycznego, nie tylko nie wyrządzającego krzywdy innym osobom, ale i szczególnego otwarcia na drugiego człowieka.

Artykuł IV

Celebrant humanistyczny zobowiązany jest traktować innych z grzecznością, godnością, szacunkiem i tolerancją, bez uprzedzeń lub fanatyzmu w jakiejkolwiek formie.

Artykuł V

Celebrant humanistyczny będzie zapewniał wsparcie, informację oraz służył radą wszystkim osobom w potrzebie, w sposób odpowiedzialny oraz pełny współczucia i wrażliwości, w miarę swoich możliwości.

Artykuł VI

Celebrant humanistyczny jest zobowiązany do nieujawniania jakichkolwiek danych i informacji z prywatnego życia osób zamawiających ceremonię humanistyczną. Ujawnianie jakichkolwiek informacji prywatnych może mieć miejsce wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych. Zastrzeżenie to nie dotyczy konieczności ujawnienia informacji na żądanie organów ścigania, zgodnie z prawem polskim.

Artykuł VII

Komitet Certyfikacyjny Celebrantów Humanistycznych

Nad jakością świadczenia ceremonii humanistycznych czuwa Komitet Certyfikacyjny Celebrantów Humanistycznych, zwany dalej Komitetem.

Komitet tworzą wszyscy celebranci działający w Polsce, pod przewodnictwem koordynatora ceremonii humanistycznych.

Komitet przyznaje i odbiera uprawnienia celebranta humanistycznego. Podstawowe kryteria oceny: umiejętność publicznych wystąpień, umiejętności interpersonalne, dobra opinia w środowisku.

Komitet zbiera referencje i oceny celebrantów po odbytej ceremonii i analizuje sygnały od beneficjentów.

Decyzje w Komitecie podejmowane są większością głosów.

Artykuł VIII

Aby zostać celebrantem humanistycznym należy zgłosić się do Komitetu. W zgłoszeniu należy zawrzeć informację o tym jakimi ceremoniami i na jakim obszarze zainteresowany chce się zajmować. Należy również załączyć życiorys.

Każdy kandydat na celebranta przechodzi przeszkolenie organizowane przez Komitet oraz praktykę z wykwalifikowanym celebrantem.

Aby zostać celebrantem humanistycznym nie jest wymagana przynależność do organizacji humanistycznej.

Artykuł IX

Przydzielanie zgłoszeń

Każde zgłoszenie na ceremonię humanistyczną jest niezwłocznie przekazywane przez koordynatora właściwemu miejscowo celebrantowi, który niezwłocznie podejmuje działania mające na celu przygotowanie wspólnie z zainteresowanymi ceremonii.

Koordynator przekazuje zgłoszenie do celebranta najbliżej mieszkającego. W razie gdy odległość do miejscowości ceremonii jest zbliżona u kilku celebrantów, zgłoszenie jest przekazywane celebrantowi o mniejszej liczbie zrealizowanych ceremonii w danym roku.

W przypadku zamówienia ceremonii w miejscowości w której jest kilku celebrantów, zgłoszenie jest przekazywane temu, który ma najlepsze referencje za zrealizowane ceremonie.

Zamawiający mogą wskazać nazwisko celebranta z którym chcą współpracować.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. View more
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie name Active
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. „Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.). Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek