Członkowie PSR, ich prawa i obowiązki

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) założycieli,
2) zwyczajnych,
3) wspierających,
4) korespondentów,
5) honorowych,
6) kandydatów.

§ 12. Podmioty, które mogą być członkami Stowarzyszenia

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy, zarówno mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zamieszkali poza jej granicami.

§ 13. Zasady i tryb nabywania członkostwa

 1. Członek założyciel nabywa członkowstwo z chwilą złożenia podpisów pod wnioskiem o rejestrację Stowarzyszenia. Członkowie założyciele zwołują Zebranie Założycielskie i wyznaczają termin Walnego Zgromadzenia, na którym dokonują wyboru władz Stowarzyszenia. Członkowie założyciele są równi w prawach i obowiązkach członkom zwyczajnym.
 2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia, lecz bez biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie zwyczajni nabywają członkostwo na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez osobę zainteresowaną oraz po spełnieniu warunków opisanych w ustępie 4 paragrafu 13 Statutu.
 4. Członkiem zwyczajnym zostaje po półrocznym okresie członek kandydat, który zostanie przyjęty do Stowarzyszenia decyzją Zarządu. Jeśli kandydat jest uczestnikiem forum na portalu racjonalista.pl, Zarząd może zwrócić się o wyrażenie pozytywnej opinii przez dwóch moderatorów forum. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo skrócenia lub uchylenia półrocznego okresu kandydackiego.
 5. Tytuł członka wspierającego może być przyznany przez Zarząd Główny, na podstawie pisemnej zgody, osobie fizycznej lub prawnej zainteresowanej działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 6. Członkiem korespondentem może zostać osoba fizyczna, z ważnych względów niemogąca regularnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, w szczególności mieszkająca poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Członków korespondentów przyjmuje Zarząd Główny.
 7. Tytuł członka honorowego może być przyznany przez Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) na wniosek Zarządu Głównego, na podstawie pisemnej zgody, osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 14. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych i kandydatów

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),
2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, jeżeli przepisy prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia nie wprowadzają określonych ograniczeń,
3) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
5) zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych oraz domagania się od władz Stowarzyszenia wsparcia i współdziałania w ich realizacji,
6) nieodpłatnego korzystania z urządzeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia, a także nieodpłatnego lub ustalonego na szczególnych zasadach korzystania z urządzeń, szkoleń, pomocy lub zakupu towarów i usług w ramach możliwości stwarzanych przez Stowarzyszenie;
7) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
8) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
9) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów) lub do Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

3. Członek kandydat ma prawo do:
1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, jeżeli przepisy prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia nie wprowadzają określonychograniczeń,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych oraz domagania się od władz Stowarzyszenia wsparcia i współdziałania w ich realizacji,
5) nieodpłatnego korzystania z urządzeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia, a także nieodpłatnego lub ustalonego na szczególnych zasadach korzystania z urządzeń, szkoleń, pomocy lub zakupu towarów i usług w ramach możliwości stwarzanych przez Stowarzyszenie;

4. Członek kandydat jest zobowiązany:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
5) do opłacenia półrocznej składki członkowskiej w ciągu jednego miesiąca od wpłynięcia deklaracji członkowskiej pod rygorem utracenia członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 15. Prawa i obowiązki członków wspierających i korespondentów

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2-4 i 9.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział — z głosem doradczym — w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do udzielania Stowarzyszeniu zadeklarowanej pomocy oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członek korespondent posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2-5 i 7-9.
 5. Członek korespondent jest obowiązany w zakresie określonym w § 14 ust. 2
  pkt 1, 3 i 4.

§ 16. Prawa i obowiązki członków honorowych

 1. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 2. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

§ 17. Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2) śmierci członka,
  3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  4) utraty praw publicznych.
 2. Okoliczność określoną w ust. 1 stwierdza Zarząd dokonując skreślenia osoby z listy członków.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać wskutek uchwały Zarządu wykluczającej członka ze Stowarzyszenia podjętej w związku z:
  1) działalnością sprzeczną ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz,
  2) działalnością na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,
  3) nieusprawiedliwionym nie uczestniczeniem w pracach Stowarzyszenia,
  4) nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy lub zaleganiem ze składkami powyżej dwóch miesięcy po zakończeniu zatwierdzonego wcześniej przez Zarząd okresu zwolnienia ze składek prawomocnym orzeczeniem sądowym skazującym za czyn popełniony po wstąpieniu do Stowarzyszenia,
  5) pisemnym umotywowanym wnioskiem 10 innych członków Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Główny może zawiesić członkostwo określonej osoby w związku z jej długotrwałą usprawiedliwioną niemożnością brania udziału w pracach Stowarzyszenia. Przywrócenie członka następuję na wniosek zainteresowanego uchwałą Zarządu Głównego.

§ 18. Procedura odwoławcza

 1. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia, skreślenia z listy członków lub zawieszenia członkostwa, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów), złożone za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od otrzymania uchwały lub orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 2. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
 3. Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) może przekazać kompetencje określone w ust. 1 pełnemu składowi Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek