Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Charakter Stowarzyszenia
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (skrót: PSR), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest
zrzeszeniem o charakterze światopoglądowym, etycznym i filozoficzno-naukowym polskich
racjonalistek i racjonalistów, identyfikujących się z poniższymi celami statutowymi,
działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.
Nr 20, poz. 104, z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, innych właściwych aktów prawnych oraz postanowień
niniejszego Statutu.
§ 2. Obszar działania

§ 2. Obszar działania

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
 3. Stowarzyszenie może podejmować działalność również w ośrodkach polonijnych za
  granicą.

§ 3. Praca na rzecz Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków
  Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2-4.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
  a Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia otrzymują stałe wynagrodzenie
  z tytułu pełnienia każdej funkcji w Zarządzie Głównym odrębnie. Wynagrodzenie to,
  dla każdej z funkcji osobno, nie może przekroczyć miesięcznie, w wysokości netto,
  kwoty 20% brutto określanego corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę w
  rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
  pracę, z tym, że wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji Prezesa Zarządu
  Głównego nie może przekroczyć trzykrotności wynagrodzenia ustalonego w sposób
  określony w niniejszym ustępie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Członkowie Stowarzyszenia, w tym Członkowie Zarządu Głównego, mogą
  otrzymywać wynagrodzenie z tytułu realizacji projektów na rzecz Stowarzyszenia,
  w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na podstawie umów cywilnoprawnych i na
  zasadach w nich uregulowanych. Do wynagrodzenia z tego tytułu nie stosuje się
  ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy
  wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres
  ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok
  obrotowy – za okres tego zatrudnienia, nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego
  miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa
  Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 4. Jednostki terenowe

 1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały.
 2. Oddziały mogą być również tworzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5. Osobowość prawna

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Oddziały terenowe mogą nabywać osobowość prawną, po podjęciu odpowiedniej
  uchwały przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, po uzyskaniu wpisu do Krajowego
  Rejestru Sądowego.

§ 6. Współdziałanie z innymi podmiotami

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
  o podobnych założeniach programowych.
 2. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami, osobami prawnymi,
  osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości
  prawnej w realizacji poszczególnych zadań i inicjatyw.

§ 7. Organ publikacyjny

Organem publikacyjnym Stowarzyszenia jest serwis internetowy Stowarzyszenia pod
adresem: www.psr.org.pl (dalej: „Serwis internetowy”).

§ 8. Znaki wyróżniające

 1. Stowarzyszenie może używać odznak, logo i pieczęci zawierających nazwę
  Stowarzyszenia, właściwy adres oraz inne dane identyfikacyjne.
 2. Nazwa Stowarzyszenia oraz jego internetowych organów publikacyjnych, odznaki,
  logo i pieczęcie są chronione prawem autorskim, a także mogą stanowić przedmiot
  ochrony prawa przemysłowego.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 9. Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej, naukowo technicznej,
oświatowej, kulturalnej, polegającej odpowiednio na:

a) zrzeszaniu i integracji polskiej społeczności o poglądach racjonalistycznych
w związek zdolny do podejmowania działań na rzecz społecznego upowszechniania
i umacniania samodzielnego i krytycznego myślenia, rozumowego i naukowego
poznawania i wyjaśniania otaczającego świata;
b) rozwijaniu i krzewieniu światopoglądu opartego na wiedzy naukowej, rozumie,
doświadczeniu, oraz etyce świeckiej i humanistycznej;
c) rozwijaniu postaw tolerancyjnych, zwalczaniu uprzedzeń i wspieraniu idei
społeczeństwa otwartego;
d) przeciwdziałaniu szerzeniu się szkodliwych stereotypów wpływających
na ograniczenie indywidualnego rozwoju człowieka oraz działaniu na rzecz realizacji
wolności jednostki w ramach obowiązującego prawa;
e) popularyzacji nauki i metody naukowej; obrony wizerunku nauki w społeczeństwie
przed współczesnymi próbami dyskredytacji i deformowania oraz
akomodacjonizmem; propagowaniu społecznego znaczenia nauki oraz działaniu na
rzecz jej dowartościowania jako priorytetu publicznego;
f) działaniu na rzecz ateizmu oraz rozwoju społeczeństwa wiedzy (informacyjnego);


g) działaniu na rzecz wyeliminowania wpływu irracjonalnych ideologii
na ustawodawstwo państwowe, rozwój nauki, działalność artystyczną i obyczajowość;
h) działaniu na rzecz umocnienia neutralności światopoglądowej Państwa;
i) obronie interesów członków Stowarzyszenia, w ramach posiadanych możliwości,
przed presją ideologiczną, polityczną i społeczną ograniczającą swobodę
myślenia, działania, rozwój nauki, kultury, sztuki; wspieraniu i obronie praw osób
dyskryminowanych, pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności na tle
światopoglądu, orientacji seksualnej, narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego oraz
płci, a także pomoc w realizacji własnych praw;
j) propagowaniu postaw twórczych, aktywnych, zaangażowania społecznego
i obywatelskiego; działalności na rzecz rozwoju i realizacji zainteresowań, wiedzy
i horyzontów umysłowych swych członków.

§ 10. Realizacja celów Stowarzyszenia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego, a w szczególności poprzez:

a) popularyzację wiedzy, kształtowanie etyki społecznej i stowarzyszeniowej,
w szczególności wśród członków;
b) organizowanie kursów, wystaw, wykładów, pokazów, odczytów, dyskusji,
konferencji, sympozjów i seminariów tematycznych, w zakresie związanym z celami
Stowarzyszenia;
c) organizowanie spotkań i wyjazdów członków i sympatyków Stowarzyszenia;
d) utrzymywanie i rozwój Serwisu Internetowego;
e) utrzymywanie i rozwój kont Stowarzyszenia na platformach społecznościowych;
f) wydawanie i rozpowszechnianie książek, czasopism, ulotek, prospektów oraz
prowadzenie innej działalności wydawniczej;
g) przygotowywanie i publikowanie, zarówno w Internecie, jak i w innych środkach
masowego przekazu, oświadczeń, apeli, listów otwartych, ankiet, sondaży, analiz
i raportów dotyczących poszczególnych problemów, wyzwań i inicjatyw;
h) inicjowanie, przygotowywanie, opiniowanie i popieranie projektów aktów prawnych,
w szczególności regulujących stosunki wyznaniowe, zagadnienia edukacyjne,
naukowe i społeczne;
i) organizowanie konkursów propagujących wiedzę i twórczość z określonych dziedzin
i tematów;
j) udzielanie porad, reprezentowanie przed organami publicznymi i udzielanie innej
pomocy w indywidualnych sprawach członków Stowarzyszenia, w sprawach
związanych z celami Stowarzyszenia;
k) podejmowanie współpracy z władzami, organizacjami, instytucjami, czasopismami,
grupami społecznymi oraz osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
l) nawiązywanie współpracy z organizacjami akademickimi i studenckimi; tworzenie kół
racjonalistów skupiających studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni;
m) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
n) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form
kształcenia dorosłych;
o) działania informacyjno-edukacyjno-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży;
p) prowadzenie działalności naukowej, w tym organizowanie i koordynowanie
pilotażowych programów badawczych oraz grup ekspertów;
q) propagowanie ceremonii humanistycznych, a także organizowanie i przeprowadzanie
ceremonii humanistycznych.


§ 11. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w
PKD jako:

58.11.Z Wydawanie książek;

58.13.Z Wydawanie gazet;

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

63.12.Z Działalność portali internetowych;

69.10.Z Działalność prawnicza;

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych;

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.A Nauka języków obcych;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 12. Odpłatna działalność pożytku publicznego

Stowarzyszenie Prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD
jako:

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

58.11.Z Wydawanie książek;

58.13.Z Wydawanie gazet;

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

63.12.Z Działalność portali internetowych;

69.10.Z Działalność prawnicza;

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych;

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.59.A Nauka języków obcych;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13. Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) założycieli,
b) zwyczajnych,
c) wspierających,
d) kandydatów.

§ 14. Warunki ogólne członkostwa

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoba
  prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy, zarówno mieszkający
  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zamieszkali poza jej granicami.
 3. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
  zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. Małoletni
  w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia, lecz bez biernego
  prawa wyborczego.
 4. Tytuł członka wspierającego może zostać przyznany osobie fizycznej zainteresowanej
  działalnością Stowarzyszenia, a także osobie prawnej zainteresowanej działalnością
  Stowarzyszenia, jeśli ta osoba prawna zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc
  finansową, rzeczową lub doradczą.

§ 15. Tryb nabywania członkostwa

 1. Członek założyciel nabył członkostwo z chwilą złożenia podpisów pod wnioskiem
  o rejestrację Stowarzyszenia. Członkowie założyciele są równi w prawach
  i obowiązkach członkom zwyczajnym.
 2. Osoba fizyczna wstępująca do Stowarzyszenia nabywa status członka wspierającego
  jeśli przedłoży Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia prawidłowo wypełnioną
  deklarację członkowską wraz z rekomendacją co najmniej 2 członków Stowarzyszenia
  i zostanie przyjęta w poczet członków wspierających Stowarzyszenia na mocy
  uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 3. Osoba prawna nabywa status członka wspierającego, jeśli przedłoży Zarządowi
  Głównemu Stowarzyszenia prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską wraz
  z rekomendacją co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet
  członków wspierających Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Głównego
  Stowarzyszenia.
 4. O status członka zwyczajnego Stowarzyszenia może ubiegać się osoba fizyczna
  będąca uprzednio członkiem wspierającym po okresie co najmniej 1 roku
  utrzymywania statusu członka wspierającego Stowarzyszenia, która jednocześnie
  złoży w tym celu deklarację do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w formie
  dokumentowej na adres e-mail odpowiednich władz Stowarzyszenia. Po dopełnieniu
  wskazanych formalności, Zarząd Główny Stowarzyszenia informuje kandydata drogą
  elektroniczną o rozpoczęciu okresu kandydackiego, o którym mowa w ust. 5 poniżej.
 5. Status członka kandydata utrzymuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym Zarząd
  Główny Stowarzyszenia podejmie uchwałę o rozpoczęciu okresu kandydackiego.
  W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny ma prawo skrócenia lub uchylenia
  wskazanego w uchwale okresu kandydackiego względem poszczególnych
  kandydatów.
 6. Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia określa szczegóły dot. okresu
  kandydackiego.
 7. Po upływie okresu kandydackiego Zarząd Główny Stowarzyszenia podejmuje decyzję
  dot. przyjęcia członka kandydata w poczet członków zwyczajnych lub odrzuca
  wniosek członka kandydata. Wpisani w poczet członków zwyczajnych mogą zostać
  tylko kandydaci, którzy spełnią wymagania określone odrębnie uchwałą Zarządu
  Głównego Stowarzyszenia. W przypadku wydania decyzji odrzucającej wniosek
  członka kandydata, następuje przywrócenie statusu członka wspierającego
  Stowarzyszenia od dnia wydania decyzji negatywnej przez Zarząd Główny
  Stowarzyszenia. Od decyzji odrzucającej wniosek członka kandydata nie przysługuje
  odwołanie.
 8. Członek zwyczajny oraz członek kandydat mogą w każdej chwili złożyć wniosek
  w formie wiadomości e-mail do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o przywrócenie
  statusu członka wspierającego. Władze Stowarzyszenia są zobowiązane uwzględnić
  taki wniosek i przywrócić status członka wspierającego z datą złożenia wniosku,
  o którym mowa w zdaniu poprzednim przez członka zwyczajnego lub członka
  kandydata.
 9. W przypadku zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez członka
  zwyczajnego, Zarząd Główny Stowarzyszenia może podjąć uchwałę w przedmiocie
  zmiany statusu członka zwyczajnego na członka wspierającego wobec takiej osoby.
  Podjęcie takiej uchwały powoduje zmianę statusu członka zwyczajnego na członka
  wspierającego w trybie natychmiastowym. Jednocześnie osoba taka jest zobowiązana
  do uiszczenia zaległych składek w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia
  powzięcia przez Zarząd Główny uchwały w przedmiocie zmiany statusu członka.
 10. Członek wspierający, który utracił status członka zwyczajnego w związku z uchwałą
  Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 9 powyżej, po opłaceniu zaległych składek
  członkowskich i złożeniu do Zarządu Głównego wniosku o przywrócenie statusu
  członka zwyczajnego, zostaje przywrócony w charakterze członka zwyczajnego
  uchwałą Zarządu Głównego, z zastrzeżeniem § 44 ust. 2 Statutu.

§ 16. Prawa i obowiązki członków założycieli i członków zwyczajnych

 1. Członek zwyczajny oraz członek założyciel mają prawo do:
  a) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo
  wyborcze);
  b) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, jeżeli
  przepisy prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia nie wprowadzają określonych
  ograniczeń;
  c) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych
  imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  d) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
  e) zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych oraz
  wnioskowania o wsparcie i współdziałanie władz Stowarzyszenia w ich realizacji;
  f) korzystania z urządzeń i szkoleń nieodpłatnie lub na preferencyjnych zasadach;
  ustalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia stosowną uchwałą;
  g) nieodpłatnego korzystania z pomocy doradczej Stowarzyszenia;
  h) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia;
  i) starania się o uzyskanie rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia;
  j) odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów)
  w związku z uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy
  członków lub orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu
  ze Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia;
  d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17. Prawa i obowiązki członków kandydatów

 1. Członek kandydat ma prawo do:
  a) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, jeżeli
  przepisy prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia nie wprowadzają określonych
  ograniczeń, z tym, że członek kandydat uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu
  Członków wyłącznie z głosem doradczym;
  b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych
  imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  c) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
  d) zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych oraz
  wnioskowania o wsparcie i współdziałanie władz Stowarzyszenia w ich realizacji;
  e) korzystania z urządzeń i szkoleń nieodpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
  ustalonych przez Zarząd Główny stosowną uchwałą;
  f) nieodpłatnego korzystania z pomocy doradczej Stowarzyszenia;
  g) odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów)
  w związku z uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy
  członków lub orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu
  ze Stowarzyszenia.
 2. Członek kandydat jest zobowiązany do:
  a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia;
  d) do opłacenia składki członkowskiej za okres 1 roku z góry, w terminie 14 dni
  od dnia otrzymania zawiadomienia od Zarządu Głównego o przyjęciu w poczet
  członków kandydatów, pod rygorem utracenia statusu członka kandydata
  w Stowarzyszeniu.

§ 18. Prawa i obowiązki członków wspierających

 1. Członek wspierający, będący osobą fizyczną posiada prawo do:
  a) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, jeżeli
  przepisy prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia nie wprowadzają określonych
  ograniczeń, z tym, że członek ten uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu
  Członków wyłącznie z głosem doradczym;
  b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych
  imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  c) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
  d) odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów)
  w związku z uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy
  członków lub orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu
  ze Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający, będący osobą fizyczną jest zobowiązany do:
  a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.
 3. Członek wspierający, będący osobą prawną jest obowiązany do udzielania
  Stowarzyszeniu zadeklarowanej pomocy oraz przestrzegania w określonym zakresie
  Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członek wspierający, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, jest zwolniony
  z opłacania składek członkowskich.
 5. Członek wspierający, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, jest zobowiązany
  do uiszczenia opłaty jednorazowej ustalanej uchwałą Zarządu Głównego
  Stowarzyszenia.

§ 19. Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
  a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
  Zarządowi Głównemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
  odnośnie Stowarzyszenia;
  b) śmierci członka;
  c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną;
  d) utraty praw publicznych.
 2. Okoliczność określoną w ust. 1 powyżej stwierdza Zarząd Główny, podejmując
  stosowną uchwałę w tym przedmiocie.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać wskutek uchwały Zarządu Głównego
  Stowarzyszenia wykluczającej członka ze Stowarzyszenia podjętej w związku z:
  a) działalnością sprzeczną ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz;
  b) działalnością na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków;
  c) nieusprawiedliwionym nieuczestniczeniem w pracach Stowarzyszenia;
  d) nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłatą składek członkowskich lub innych
  zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy lub zaleganiem ze składkami
  powyżej dwóch miesięcy bezpośrednio po zakończeniu zatwierdzonego wcześniej
  przez Zarząd Główny okresu zwolnienia ze składek;
  e) prawomocnym orzeczeniem sądowym skazującym za czyn popełniony
  po wstąpieniu do Stowarzyszenia;
  f) pisemnym umotywowanym wnioskiem 10 innych członków Stowarzyszenia.
 4. Zarząd Główny może zawiesić członkostwo określonej osoby w związku z jej
  długotrwałą usprawiedliwioną niemożnością brania udziału w pracach
  Stowarzyszenia. Przywrócenie członka następuje na wniosek zainteresowanego,
  uchwałą Zarządu Głównego.

§ 20. Procedura odwoławcza

 1. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wykluczenia, skreślenia z listy
  członków lub zawieszenia członkostwa, przysługuje odwołanie do Walnego
  Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów), złożone za pośrednictwem
  Zarządu Głównego Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały
  lub orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 2. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 21. Władze naczelne Stowarzyszenia

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów);
b) Zarząd Główny;
c) Główna Komisja Rewizyjna;
d) Główny Sąd Koleżeński;
e) Rzecznik Etyki Członkowskiej.

§ 22. Obsadzanie organów Stowarzyszenia

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia, poza Walnym Zgromadzeniem
  Członków (Zgromadzeniem Delegatów), trwa 2 lata. Członkowie organów
  Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję dłużej niż jedną kadencję.
 2. Wyboru członków obsadzających organy Stowarzyszenia dokonuje Walne
  Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów), w głosowaniu tajnym
  bezwzględną większością głosów obecnych członków.
 3. Do czasu powołania nowych władz funkcje pełnią władze dotychczasowe.
 4. Nie można łączyć pełnienia funkcji w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia
  z funkcjami w organach kontrolnych i sądowniczych Stowarzyszenia.

§ 23. Uzupełnianie składu wieloosobowych organów Stowarzyszenia

 1. Uzupełnianie składu organów w toku kadencji, następuje poprzez kooptację, której
  dokonują pozostali członkowie organu w razie zajścia przyczyny powodującej
  konieczność uzupełnienia składu lub obsadzenia organu, w szczególności:
  a) zrzeczenia się pełnienia funkcji;
  b) śmierci osoby obsadzającej organ;
  c) wykluczenia osoby obsadzającej organ ze Stowarzyszenia;
  d) orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu funkcji na podstawie
  uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej o nieprawidłowościach lub
  nieefektywności w realizacji zadań.
 2. W takiej sytuacji wybrana osoba pełni funkcję do końca rozpoczętej kadencji. Liczba
  wybranych w ten sposób członków organu kolegialnego nie może przekroczyć 1/2
  liczby członków pochodzących z wyboru. W razie przekroczenia limitu, o którym
  mowa w zdaniu poprzedzającym Zarząd Główny Stowarzyszenia lub co najmniej 1/10
  członków, lecz nie mniej niż 15 osób, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Członków (Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów).

§ 24. Uzupełnianie jednoosobowych organów Stowarzyszenia

 1. Uzupełnianie organów jednoosobowych – obsadzenie, następuje poprzez wybór
  nowego podmiotu pełniącego funkcję organu jednoosobowego przez Zarząd Główny
  w razie zajścia przyczyny powodującej konieczność uzupełnienia składu lub
  obsadzenia organu, w szczególności:
  a) zrzeczenia się pełnienia funkcji;
  b) śmierci osoby obsadzającej organ;
  c) wykluczenia osoby obsadzającej organ ze Stowarzyszenia;
  d) orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu funkcji na podstawie
  uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej o nieprawidłowościach lub
  nieefektywności w realizacji zadań.
 2. W takiej sytuacji wybrana osoba pełni funkcję do końca rozpoczętej kadencji.

§ 25. Organy pomocnicze i Rada Naukowa

 1. Dla realizacji poszczególnych zadań Stowarzyszenia można tworzyć organy
  pomocnicze: zespoły, komisje i biura.
 2. Inicjatywa tworzenia organów pomocniczych przysługuje Zarządowi Głównemu
  Stowarzyszenia lub co najmniej 3 członkom Stowarzyszenia. Organy pomocnicze
  każdorazowo zatwierdza Zarząd Główny uchwałą.
 3. Zespoły tworzy się dla wykonania określonego zadania. Zespół dokonuje ze swoich
  członków wyboru przewodniczącego, który jest głównym koordynatorem prac oraz
  składa z ich wykonania sprawozdanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
 4. Komisje powołuje się dla zbadania określonej sprawy. Komisja dokonuje ze swoich
  członków wyboru przewodniczącego.
 5. Biuro powołuje się do zadań stałych, wyznaczając zarazem jego kierownika.
 6. Dla wytyczania kierunków prac, projektowania nowych przedsięwzięć i dalszego
  rozwoju i umacniania Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać Radę
  Programową, uchwalając jednocześnie jej regulamin.
 7. Dla konsultowania, nadzorowania, oceniania, opiniowania i weryfikacji merytorycznej
  działań i wystąpień Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać Radę Naukową,
  składającą się z osób posiadających tytuły naukowe, uchwalając jednocześnie jej
  regulamin.

§ 26. Podejmowanie uchwał przez władze Stowarzyszenia

 1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
  czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby
  uprawnionych do głosowania członków (kworum), chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Jeżeli na posiedzeniu władz brak jest połowy liczby ich członków, na kolejnym
  posiedzeniu, wyznaczonym co najmniej 30 minut od zakończenia poprzedniego
  posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą, bezwzględną lub kwalifikowaną
  większością głosów – odpowiednio do szczegółowych postanowień Statutu, oddanych
  przez członków obecnych, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż 1/3
  ogólnej liczby członków tych władz. Sytuacja określona w zdaniu poprzedzającym nie
  ma zastosowania do uchwalania zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Uchwały dotyczące zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane
  są większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
  uprawnionych do głosu członków.
 4. W określonych sprawach odpowiedni organ może podjąć decyzję o przeprowadzeniu
  głosowania tajnego.
 5. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenie danego
  organu.
 6. Do kworum nie wlicza się obecności członków z głosem doradczym oraz osób,
  których członkostwo zostało zawieszone.

§ 27. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów

 1. Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) jest najwyższą władzą
  Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków (Zgromadzeniu Delegatów) biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie założyciele, zwyczajni;
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i kandydaci.
 3. Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) może być zwyczajne lub
  nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) zwołuje się
  raz na rok.
 5. Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) obraduje według
  uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 6. Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) otwiera Prezes lub
  Wiceprezes Zarządu Głównego, a Obradami Walnego Zgromadzenia Członków
  (Zgromadzenia Delegatów) kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
 7. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów)
  są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.
 8. Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów) wybierane
  jest na poszczególne zgromadzenia, w głosowaniu jawnym, spośród członków
  Stowarzyszenia. Na każdym Walnym Zgromadzeniu Członków (Zgromadzeniu
  Delegatów) spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
 9. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
  (Zgromadzenia Delegatów) Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 14
  dni przed terminem zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) zwołuje
  Zarząd Główny w przypadkach określonych w Statucie lub w innych szczególnie
  uzasadnionych przypadkach:
  a) z własnej inicjatywy;
  b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub Głównego Sądu Koleżeńskiego;
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków posiadających prawa członków
  zwyczajnych, nie mniej niż 15 osób.
 11. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Członków (Zgromadzenie) Delegatów w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania żądania
  lub wniosku określonego w ust. 10 lit. b) i c).
 12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) obraduje
  wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 28. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów)

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalenie zmian Statutu;
c) przeniesienie siedziby;
d) ustalanie liczebności innych organów Stowarzyszenia;
e) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Głównego oraz innych członków władz
Stowarzyszenia;
f) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
g) udzielanie Zarządowi Głównemu i pozostałym organom Stowarzyszenia
absolutorium;
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań (finansowych i merytorycznych) władz
Stowarzyszenia;
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
j) rozpoznawanie odwołania od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego;
k) zatwierdzanie zobowiązań jednorazowych Stowarzyszenia przekraczających kwotę
100.000,00 złotych lub równowartość tej kwoty, z wyłączeniem zobowiązań
dot. instrumentów finansowych.

§ 29. Zgromadzenie Delegatów

 1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 100,
  najbliższe Walne Zgromadzenie Członków może podjąć decyzję o zastąpieniu
  Walnego Zgromadzenia Członków Zgromadzeniem Delegatów.
 2. Delegaci wybierani są w proporcji jeden delegat co najmniej na 5 członków
  zwyczajnych, jednak w liczbie nie przekraczającej 150 delegatów.
 3. Mandat delegata obowiązuje do czasu nowych wyborów.
 4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przy
  podejmowaniu decyzji o ustanowieniu Zgromadzenia Delegatów.
 5. W zakresie ustroju i kompetencji Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio
  postanowienia dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 30. Zarząd Główny

 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i kształtuje
  strategie rozwoju i działania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami
  Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów), reprezentuje je na
  zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków
  (Zgromadzeniem Delegatów), a także prowadzi sprawy, dla których Statut nie
  przyznaje kompetencji pozostałym organom Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Główny składa się z 3-5 członków.
 3. Zarząd Główny może wybrać ze swego składu wybranego przez Walne Zgromadzenie
  Członków (Zgromadzenie Delegatów) 1-2 wiceprezesów, skarbnika, sekretarza,
  rzecznika prasowego Stowarzyszenia. Funkcje skarbnika, sekretarza, rzecznika
  prasowego Stowarzyszenia mogą być łączone z funkcją wiceprezesa.
 4. Skarbnik kieruje działalnością finansową, wedle uchwał Zarządu Głównego,
  i odpowiada za dokumentację finansową Stowarzyszenia.
 5. Sekretarz Zarządu Głównego odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji
  władz krajowych, składającej się z protokołów posiedzeń, uchwał, dokumentów
  potwierdzających ich wykonanie oraz innych dokumentów.
 6. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd
  Główny.
 7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.
 8. Dopuszcza się odbywanie posiedzeń Zarządu Głównego w ramach ustalonych przez
  Zarząd Główny grup roboczych.
 9. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub inny członek Głównej Komisji
  Rewizyjnej wyznaczony przez przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej może
  uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 10. Do udziału w pracach i posiedzeniach Zarządu Głównego mogą zostać zaproszone
  osoby spoza Zarządu Głównego, w tym niebędące członkami Stowarzyszenia,
  z głosem doradczym.
 11. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
  skarbowe.

§ 31. Kompetencje Zarządu Głównego

 1. Do zadań i kompetencji Zarządu Głównego należą w szczególności:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia;
  b) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów);
  c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
  d) zatwierdzanie budżetów oddziałowych;
  e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 28 lit. k
  Statutu;
  f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
  i ruchomego;
  g) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę
  trzykrotnej przeciętnej płacy w gospodarce narodowej za poprzedni rok;
  h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  i) decydowanie w sprawach działalności gospodarczej Stowarzyszenia na szczeblu
  krajowym (w tym podjęcie uchwały w sprawie rejestracji działalności
  gospodarczej Stowarzyszenia);
  j) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów);
  k) wydawanie oświadczeń, apeli i wyrażania stanowiska w danej sprawie w imieniu
  Stowarzyszenia;
  l) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
  Stowarzyszenia oraz zmiany statusu członków, a także podejmowanie uchwał
  odnośnie okresu kandydackiego;
  m) planowanie, tworzenie i realizacja projektów związanych z realizacją celów
  statutowych;
  n) inicjowanie oraz nadzorowanie projektów realizowanych przez członków
  Stowarzyszenia;
  o) udzielanie Prezesowi Zarządu Głównego upoważnienia do podpisania dokumentu
  o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń, organizacji krajowych
  i zagranicznych, delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji
  i na imprezy krajowe i zagraniczne;
  p) decydowanie o nawiązaniu współpracy Stowarzyszenia z innymi podmiotami
  w realizacji celów statutowych oraz zatwierdzanie takiej współpracy na szczeblu
  terenowym;
  q) nadawanie tytułów członka wspierającego;
  r) ustalanie wysokości składek członkowskich; zwalnianie członków z opłacania
  składki; podejmowanie decyzji o wprowadzeniu i ustaleniu wysokości
  wpisowego;
  s) ustalanie znaków wyróżniających Stowarzyszenia;
  t) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie
  zasięgu ich działania oraz siedziby;
  u) koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek terenowych;
  v) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest
  niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz
  Stowarzyszenia;
  w) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami
  prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;
  x) określanie, w porozumieniu z władzami oddziałów terenowych, zasad korzystania
  przez oddziały terenowe ze środków finansowych i rzeczowych uzyskiwanych
  na szczeblu krajowym;
  y) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów
  uchwał i regulaminów;
  z) zatwierdzanie, wspieranie i nadzorowanie organów pomocniczych i Rady
  Naukowej;
  aa) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu
  Członków/Zgromadzeniu Delegatów;
  bb) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Statutu, w tym
  ramowych regulaminów zarządów oddziałów;
  cc) zatwierdzanie kół racjonalistów i tworzenie ich regulaminu;
  dd) podejmowanie innych czynności określonych w statucie lub związanych z bieżącą
  działalnością Stowarzyszenia.;
  ee) przygotowanie i przedłożenie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu
  Członków sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia,
  z zastrzeżeniem § 33 ust. 12 Statutu;
 2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 lit. v), Zarząd Główny powołuje Zarząd
  Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału
  przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału (Zgromadzenie Delegatów Oddziału).

§ 32. Prezes Zarządu Głównego

 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Głównego Stowarzyszenia, kontroluje
  wykonywanie zadań powierzonych przez Zarząd Główny swoim członkom,
  i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Wyboru i odwołania Prezesa Zarządu Głównego dokonuje Walne Zgromadzenie
  Członków (Zgromadzenie Delegatów) bezwzględną większością głosów.
 3. Przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd Główny, w razie równej liczby głosów,
  decydujący głos przysługuje Prezesowi lub wiceprezesowi upoważnionemu przez
  Prezesa, z wyłączeniem uchwał dotyczących bezpośrednio Prezesa.
 4. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
  a) dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania
  Stowarzyszenia;
  b) zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami oraz
  podpisywanie za zgodą Zarządu Głównego dokumentów o przystąpieniu
  Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń;
  c) kierowanie pracami biura Stowarzyszenia w razie niepowołania innego
  kierownika;
  d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, z tym, że w umowach
  między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego (w tym w ramach
  umów cywilnoprawnych), Stowarzyszenie reprezentuje członek Głównej Komisji
  Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu;
  e) zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego.
 5. Do części swych zadań w zakresie kierowania i koordynacji działań Zarządu
  Głównego, Prezes może upoważnić jednego z wiceprezesów.

§ 33. Główna Komisja Rewizyjna

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym
  do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje
  jej pracami.
 4. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie
  regulaminu, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.
 5. W przypadku równości głosów decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego
  Głównej Komisji Rewizyjnej.
 6. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
  wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
  kontrolowanych spraw.
 7. Główna Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli pod kątem legalności, celowości,
  rzetelności. Kontrola ta nie dotyczy Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 8. Główna Komisja Rewizyjna sporządza raz do roku sprawozdanie zawierające ocenę
  pokontrolną. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej może brać udział w
  pracach i posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównego Sądu Koleżeńskiego z głosem
  doradczym.
 9. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona
  do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
  działalności Stowarzyszenia.
 10. Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać
  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
  powinowactwa lub podległości służbowej.
 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
  skarbowe.
 12. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Członków nie dokona zatwierdzenia
  sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia do ostatniego dnia
  miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zgodnie z przepisami prawa istnieje
  obowiązek zatwierdzenia w/w sprawozdań, sprawozdania te może zatwierdzić także
  Główna Komisja Rewizyjna.

§ 34. Kompetencje Głównej Komisji Rewizyjnej

 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
  b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi
  z przeprowadzonych kontroli;
  c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
  (Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów) w razie stwierdzenia
  niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków,
  a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego;
  d) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów), w razie
  niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym Statutem;
  e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków (Zgromadzeniu Delegatów)
  wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym
  władzom Stowarzyszenia;
  f) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków (Zgromadzeniu Delegatów)
  wniosków o odwołanie Zarządu Głównego;
  g) kontrolowanie i koordynowanie działalności oddziałowych Komisji Rewizyjnych;
  h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
  (Zgromadzeniu Delegatów);
  i) podejmowanie uchwał upoważniających wybranego Członka Głównej Komisji
  Rewizyjnej do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między
  Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Członków (Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów) powinno być zwołane
  w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu
  Głównego nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 35. Główny Sąd Koleżeński

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób.
 2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, który
  kieruje jego pracami.
 3. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składach 3-5 osobowych.
 4. Osoba wobec której toczy się postępowanie może udzielić pełnomocnictwa innemu
  członkowi do reprezentowania jej przed Głównym Sądem Koleżeńskim.
 5. Odwołania od orzeczeń wydanych w ramach pierwszego rozpoznania sprawy powinny
  być wnoszone w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania
  odwołania wniesionego po upływie tego terminu. Odwołania od orzeczeń Głównego
  Sądu Koleżeńskiego rozpoznaje Walne Gromadzenie Członków (Zgromadzenie
  Delegatów).
 6. W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej Główny Sąd Koleżeński może orzec:
  a) udzielenie upomnienia;
  b) udzielenie nagany;
  c) uchylenie zawieszenia konieczności opłacania składek;
  d) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy;
  e) zakaz pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia przez okres do 4 lat;
  f) złożenie wiążącego wniosku do Zarządu Głównego o wykluczenie z listy
  członków.
 7. Osoba, wobec której orzeczono sankcje określone w ust. 6 lit. b-e, przez okres 4 lat nie
  może się ubiegać o zawieszenie konieczności uiszczania składek członkowskich.
 8. Główny Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie z urzędu, a także na wniosek osoby
  zainteresowanej lub Rzecznika Etyki Członkowskiej lub Zarządu Głównego, czy
  Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia
  wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz
  Stowarzyszenia.
 10. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może brać udział w pracach
  i posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem
  doradczym.
 11. Szczegółowy tryb postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim określa
  regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 12. Postępowanie przed Głównym Sądem Koleżeńskim wszczęte wobec członka
  Stowarzyszenia, sąd ma obowiązek doprowadzić do końca w każdym przypadku,
  nawet jeśli w toku postępowania, któraś ze stron złoży rezygnację z członkostwa
  w Stowarzyszeniu, lub zaprzestanie jakichkolwiek kontaktów z lokalnymi
  i centralnymi organami PSR.
 13. Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  domniemania niewinności; kontradyktoryjności (sporności); obiektywizmu
  (bezstronności); prawdy materialnej; prawa do obrony.
 14. W razie uzasadnionych obaw o bezstronność, członek zespołu orzekającego może być
  wyłączony ze sprawy, na wniosek zainteresowanej osoby lub z własnej inicjatywy.
  O wyłączeniu członka rozstrzygają pozostali członkowie składu orzekającego.
  Przewodniczący wyznacza Rzecznika Etyki do wzięcia udziału w rozpatrywaniu
  sprawy.

§ 36. Kompetencje Głównego Sądu Koleżeńskiego

 1. Główny Sąd Koleżeński orzeka w przedmiocie:
  a) pozbawiania funkcji osoby obsadzającej organ w związku z powtarzającą się
  nieobecnością na zebraniach organu;
  b) rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami oraz członkami
  a władzami Stowarzyszenia;
  c) odpowiedzialności członków, w zakresie:
  − przestrzegania przepisów prawa, Statutu, regulaminów i uchwał władz
  Stowarzyszenia;
  − działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków;
  − nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
  − prawomocnego orzeczenia skazującego za czyn popełniony po wstąpieniu
  do Stowarzyszenia;
  − nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
  zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy liczony od końca roku,
  do którego miała być uiszczona składka członkowska;
  − innej sprawy/tematu w odpowiedzi na pisemny umotywowany wniosek
  5 innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

d) pozbawienia funkcji członka organu Stowarzyszenia, po rozpatrzeniu zasadności
zarzutów podniesionych w uchwale Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 37. Rzecznik Etyki Członkowskiej

 1. Rzecznik Etyki Członkowskiej, zwany dalej Rzecznikiem, dba o przestrzeganie prawa
  wewnętrznego Stowarzyszenia oraz zasad współżycia społecznego przez jego
  członków.
 2. Do kompetencji Rzecznika należy w szczególności:
  a) inicjowanie postępowań przed Głównym Sądem Koleżeńskim;
  b) prowadzenie dokumentacji sankcji orzeczonych przez Główny Sąd Koleżeński;
  c) udzielanie pouczeń;
  d) mediacja w sporach między członkami Stowarzyszenia;
  e) rozpatrywanie spraw przed Głównym Sądem Koleżeńskim w sytuacji opisanej
  w § 35 ust. 14 Statutu.
 3. Rzecznik Etyki Członkowskiej może brać udział w pracach i posiedzeniach Zarządu
  Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego z głosem
  doradczym, lub głosem stanowiącym w przypadku opisanym w § 35 ust. 14 Statutu.
 4. Zarząd Główny może uchwalić szczegółowe zasady działania Rzecznika Etyki
  Członkowskiej.

§ 38. Komunikacja elektroniczna w Stowarzyszeniu

 1. Zarząd Główny może opracować regulamin korzystania z elektronicznych środków
  komunikacji, w tym zwłaszcza Internetu, w funkcjonowaniu Stowarzyszenia,
  w szczególności w zakresie:
  a) konsultacji działań Zarządu Głównego z członkami Stowarzyszenia;
  b) przyjmowania uwag, postulatów i pomysłów członków Stowarzyszenia;
  c) składania oświadczeń woli wobec Stowarzyszenia oraz wniosków do Głównego
  Sądu Koleżeńskiego przez członków Stowarzyszenia;
  d) pozyskiwania i przyjmowania nowych członków;
  e) podejmowania działań na rzecz celów Stowarzyszenia oraz funkcjonowania
  Stowarzyszenia w cyberprzestrzeni;
  f) zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
  w funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
 2. Opracowując regulamin określony w ust. 1 Zarząd Główny weźmie pod uwagę
  aktualny stan rozwoju technologii mediów elektronicznych oraz skalę ich
  upowszechnienia wśród członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd dołoży starań dla upowszechnienia wśród członków Stowarzyszenia
  znajomości i wykorzystania elektronicznych środków komunikacji.
 4. Posiedzenia władz Stowarzyszenia (oraz władz oddziałów) mogą odbywać się
  w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Zarząd Główny Stowarzyszenia określa każdorazowo w zawiadomieniu o posiedzeniu
  opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

§ 39. Tworzenie i znoszenie Oddziału

 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały.
 2. Zarząd Główny może powoływać oddziały dla sprawnej realizacji zadań
  wynikających ze Statutu.
 3. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10
  osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami
  na prawach członka zwyczajnego. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego
  zasięg terytorialny oraz siedzibę.
 4. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego
  w przypadku:
  a) zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu
  liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres
  dłuższy niż 6 miesięcy;
  b) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału.

§ 40. Władze Oddziału

 1. Władzami Oddziału są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału (Zgromadzenie Delegatów Oddziału),
  b) Zarząd Oddziału,
  c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Pracami Zarządu Oddziału kieruje Prezes Oddziału (w zastępstwie upoważniony przez
  Prezesa członek Zarządu Oddziału).

§ 41. Władze nadrzędne

 1. Oddziały obowiązane są podejmować działania zgodnie z zaleceniami i uchwałami
  władz naczelnych.
 2. Poszczególne organy władz oddziałowych powinny współpracować w realizacji
  swych zadań z odpowiednimi organami naczelnymi.
 3. Ewentualny majątek jednostki terenowej jest majątkiem Stowarzyszenia i jest
  zarządzany zgodnie z zapisami w Statucie, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Zaciąganie zobowiązań finansowych i zarząd majątkiem Zarząd Oddziału wykonuje w
  ramach posiadanych środków, pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Zarząd
  Główny.
 5. Zasady dotyczące stosunków finansowych i majątkowych między władzami oddziału
  a władzami naczelnymi uchwala Zarząd Główny, biorąc pod uwagę efektywność
  realizacji celów statutowych, zarówno na poziomie władz naczelnych jak
  i oddziałowych.
 6. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach,
  o których mowa w § 3 Statutu.

§ 42. Kompetencje Władz Oddziału

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do postanowień ustrojowych
i kompetencyjnych dotyczących organów władz oddziału, stosuje się odpowiednio –
zwłaszcza do zakresu terytorialnego – postanowienia rozdziału IV, z wyjątkiem § 28 lit. b, f
oraz h, § 31 ust. 1 lit. e, g, i, j, o, q-w i ust. 2, § 32 ust. 4 lit. d.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

§ 43. Majątek i fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa
  majątkowe.
 2. Majątek i fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie do realizacji celów
  statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia niezbędnych kosztów prowadzenia
  działalności.

§ 44. Źródła powstania majątku

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1) praca członków Stowarzyszenia;
  2) składki członkowskie;
  3) darowizny;
  4) zapisy i spadki;
  5) umowy sponsoringowe;
  6) dochody z działalności gospodarczej;
  7) dochody z majątku Stowarzyszenia;
  8) odsetki, dochody z kapitału;
  9) korzyści z ofiarności publicznej;
  10) dotacje i subwencje;
  11) nabyte nieruchomości;
  12) nabyte aktywa bankowe oraz obligacje.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane najpóźniej do końca roku
  kalendarzowego, z tym, że członkowie zwyczajni posiadający głos stanowiący na
  Walnym Zgromadzeniu Członków mogą skorzystać z prawa głosu tylko w przypadku
  uiszczenia bieżących i zaległych składek najpóźniej na 3 dni przed Walnym
  Zgromadzeniem Członków, w ramach którego mają skorzystać z prawa głosu. Termin
  dla uiszczenia składek, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za zachowany
  w dacie zaksięgowania wierzytelności na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
  Zarząd Główny może określić także inny sposób rozliczania się ze składek, co nie
  będzie stanowiło zmiany niniejszego Statutu. Wysokość i zasady rozliczania składek
  określa Zarząd Główny w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka, można zawiesić konieczność
  uiszczania składek wnioskodawcy, uchwałą Zarządu Głównego, nie dłużej niż przez
  okres 4 kolejnych lat.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
  określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
  Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
  podziału między jego członków. Działalność gospodarcza jest działalnością
  dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 6. Stowarzyszenie nie dopuszcza jakiejkolwiek możliwości udzielania pożyczek lub
  zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków,
  członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
  organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
  prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Stowarzyszenie nie dopuszcza jakiejkolwiek możliwości przekazywania jego majątku
  na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
  przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 8. Stowarzyszenie nie dopuszcza jakiejkolwiek możliwości wykorzystywania majątku
  na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie
  bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 9. Stowarzyszenie nie dopuszcza jakiejkolwiek możliwości zakupu towarów lub usług
  od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego
  organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

Oświadczenia woli i reprezentacja

§ 45. Oświadczenia woli i reprezentacja

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
  i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań
  w imieniu Stowarzyszenia, wymagany jest podpis Prezesa albo jednego
  z Wiceprezesów i drugiego Członka Zarządu Głównego. Dla zaciągania zobowiązań
  jednorazowych Stowarzyszenia przekraczających kwotę 100.000,00 złotych lub
  równowartość tej kwoty wymagane jest zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie
  Członków (Zgromadzenie Delegatów), z wyłączeniem zobowiązań dot. instrumentów
  finansowych.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa (Prezesa
  Oddziału) lub innego upoważnionego członka Zarządu.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą biura
  pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu
  w imieniu Stowarzyszenia.
 4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego oraz
  w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej
  wskazany w uchwale tego organu.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 46. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
  Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) wymaga kwalifikowanej
  większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
  do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
  (Zgromadzenie Delegatów) określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
  przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 47. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U., Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne
przepisy właściwe dla danej sprawy.

Tekst Statutu przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 18 grudnia 2021.

 
EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek