Poniżej prezentujemy korespodencję z Głównym Urzędem Statystycznym w sprawie wątpliwości dotyczących konsultacji, które Urząd przeprowadził z instytucjami o charakterze wyznaniowym w czasie przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Zgodnie z przysługującym nam prawem chcieliśmy, aby Urząd upublicznił wszystkie dokumenty dotyczące tych konsultacji. Co z tego wyszło?

 

Pismo nr 1

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
ul. Koszykowa 24/1
00-553 Warszawa

Szanowny Pan
Józef Oleński
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Al. Niepodległości 208,
00-925 Warszawa

Szanowny Panie,

W związku z zamieszoną na stronie GUS informacją o konsultacjach z organizacjami o charakterze wyznaniowym, przeprowadzonych w ramach procedury przygotowawczej do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, zwracamy się w trybie przewidzianym w Ustawie o Dostępie do Informacji Publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1198 z pózn. zmianami) o upublicznienie wszelkich dokumentów związanych z tymi konsultacjami, a w szczególności: z ich przebiegiem, informacją o podmiotach biorących w nich udział, o tym kto był w trakcie konsultacji reprezentantem tych podmiotów oraz dokonanymi w ich trakcie ustaleniami.
Informacja ta będzie z całą pewnością budzić zainteresowanie wielu osób, w tym także mediów. W związku z powyższym, proponujemy, aby upublicznienia dokonać poprzez publikację wzmiankowanych dokumentów na stronie internetowej GUS. Gdyby okazało się to z jakichś przyczyn niemożliwe, prosimy o przesłanie na nasz adres listy dokumentów. Wraz z datami ich sporządzenia oraz streszczonymi opisami zawartości. Na tej podstawie zamierzamy zwrócić się do Urzędu o przesłanie nam skanów bądź kserokopii wybranych dokumentów, bądź też wskazanie przez Urząd innego sposobu w jaki moglibyśmy wejść w ich posiadanie.

Z poważaniem,
dr Małgorzata Leśniak
Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Pismo nr 2 – odpowiedź ze strony GUS

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie upublicznienia wszelkich dokumentów dotyczących konsultacji z organizacjami o charakterze wyznaniowym, przeprowadzonych w ramach przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, a w szczególności informacji o podmiotach biorących w nich udział, o tym kto był w trakcie konsultacji reprezentantem tych podmiotów oraz dokonanych w ich trakcie ustaleniach, wyjaśniam, iż żądana informacja nie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Ponadto dane ujawniające przynależność wyznaniową należą do kategorii danych tzw. „szczególnie chronionych”. Przepis art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) stanowi, iż zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Powołany przepis wprowadza zatem zakaz przetwarzania, a co za tym idzie, zbierania i udostępniania danych ujawniających przynależność wyznaniową.

Wobec powyższego brak jest możliwości publikacji żądanych dokumentów na stronie internetowej GUS lub przesłania do Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów listy tych dokumentów.

Z poważaniem,
Radca Generalny
Władysław Wiesław Łagodziński

Pismo nr 3 – odpowiedź PSR

Szanowny Panie Prezesie,

Odmowę udostępnienia lub upublicznienia informacji publicznej, którą bez wątpienia zawierają dokumenty, o których ujawnienie zwracałam się do Pana pismem z sierpnia 2010 r. przyjmuję z zaskoczeniem. Zaskoczenie to jest tym większe, że odmowa, zawarta w Waszym piśmie DI-9-202/2010/RG z dnia 30 sierpnia 2010, podpisanym przez Radcę Generalnego, Pana Władysława Wiesława Łagodzińskiego, nie zawiera, wymaganej w takich wypadkach, podstawy prawnej.

Trudno bowiem uznać za taką, tyleż arbitralną co lakoniczną, interpretację Ustawy o dostępie do informacji publicznej zawartą w Waszym piśmie. Pragnę przy tej okazji zwrócić Panu uwagę na fakt, że celem wspomnianej Ustawy nie jest określenie co jest, a co nie jest informacją publiczną, lecz raczej regulacja zasad jej udostępniania, stanowiąc tym samym ustawowe uszczegółowienie zasad zawartych w artykule 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Taka zresztą jest wykładnia stosowana w podobnych sprawach przez sądownictwo administracyjne.

Aby nie być gołosłowną pozwolę sobie przytoczyć fragment uzasadnienia wyroku jaki został wydany 28 maja br. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. Akt II SA/Wa 120/10 ). Cytuję:

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Jeżeli zatem jakaś informacja nie może zostać udostępniona, z uwagi na to, że jest objęta tajemnicą ustawowo chronioną to organ musi ustalić i konkretnie wskazać w decyzji, o jaką tajemnicę chodzi – państwową, służbową, skarbową, statystyczną, czy też o inną tajemnicę ustawowo chronioną.”

Aczkolwiek nie istnieje po temu żaden wymóg ustawowy, to jednak pozwolę sobie poświęcić parę zdań celowi przyświecającemu mojemu wystąpieniu. W moim głębokim przekonaniu nie była nim chęć zaspokojenia ciekawości, lecz istotny cel społeczny. Jak Panu zapewne wiadomo ostatni Narodowy Spis Powszechny, w którym obywatele byli pytani o wyznanie miał miejsce w roku 1931, czyli ponad 70 lat temu. Jest więc rzeczą jasną, że dla potrzeb przeprowadzania obecnego Spisu wystąpi potrzeba opracowania zupełnie nowej metodologii w części dotyczącej tego pytania.

Jednocześnie, w wynikach uzyskanych w tej części Spisu, a dokładniej w uzyskaniu jak najwyższego udziału obywateli wyznania rzymsko-katolickiego, jest żywotnie zainteresowany Kościół Katolicki, który swą niezwykle mocną pozycję w życiu społecznym i politycznym Kraju, zawdzięcza między innymi powszechnemu przekonaniu o blisko 95% udziale obywateli tego wyznania w całej populacji. W tej sytuacji nie może nie budzić zdziwienia, że przedstawiciele tego Kościoła byli specjalnie konsultowani, zapewne w sprawach związanych ze sposobem przeprowadzenia tej części Spisu, czyli związanej z gromadzeniem informacji o przekonaniach religijnych obywateli. Jestem przekonana, że w interesie publicznym leży usunięcie wszelkich niejasności i podejrzeń z tym związanych, jakie te konsultacje mogą spowodować teraz i w przyszłości.

Tym większe jest moje rozczarowanie odmową upublicznienia wszelkich informacji dotyczących tego tematu, będących w posiadaniu kierowanego przez Pana Urzędu. Nie mogę nie dodać, że uzasadnienie wspomnianej wyżej odmowy zawarte w Waszym piśmie świadczy o daleko posuniętym niezrozumieniu treści mojego wniosku. Tylko tak bowiem traktować mogę wyjaśnienie, w którym prośbę o udostępnienie informacji związanych z metodologią gromadzenia danych wrażliwych, jakimi jest informacja o przekonaniach religijnych obywateli, mylona jest z prośbą o udostępnienie samych tych danych.

W związku z powyższym, ponawiam swój wniosek zawarty w piśmie z sierpnia 2010 r., którego kopię pozwalam sobie przesłać w załączeniu.

Z poważaniem,
dr Małgorzata Leśniak
Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów

Pismo nr 4 – odpowiedź GUS. Bez komentarza.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie upublicznienia wszelkich dokumentów dotyczących konsultacji z organizacjami o charakterze wyznaniowym, przeprowadzonych w ramach przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, a w szczególności informacji o podmiotach biorących w nich udział, o tym kto był w trakcie konsultacji reprezentantem tych podmiotów oraz dokonanych w ich trakcie ustaleniach, wyjaśniam, iż żądana informacja nie jest informacją publiczną w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

Ponadto dane ujawniające przynależność wyznaniową należą do kategorii danych tzw. „szczególnie chronionych”. Przepis art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) stanowi, iż zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Powołany przepis wprowadza zatem zakaz przetwarzania, a co za tym idzie, zbierania i udostępniania danych ujawniających przynależność wyznaniową.

Wobec powyższego brak jest możliwości publikacji żądanych dokumentów na stronie internetowej GUS lub przesłania do Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów listy tych dokumentów.

Z poważaniem,
Radca Generalny
Władysław Wiesław Łagodziński

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek