Uchwała Zarządu Głównego PSR
nr 2/7/13
z dnia 05.07.2013

 

Na podstawie § 23. p.9 ust.1 Statutu PSR, Zarząd Główny zwołuje
Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów PSR na dzień 7 września 2013
roku do Łodzi.

§ 23. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów
zwołuje Zarząd Główny w przypadkach określonych w statucie lub w innych
szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) z własnej inicjatywy,

I.Przyczyna zwołania NZD
Bezpośrednim powodem zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów (NZD)
jest dymisja 2 członków Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR) – Adama Manterysa i
Mateusza Burzawy, złożona w dniu 4.07.2013, przesłana do Przewodniczącego GKR
Aleksandra Cioka, rozesłana do statutowych organów PSR i ogłoszona publicznie na
forum internetowym PSR na facebook.com.

Tym samym dymisja 2 członków organu naczelnego PSR, który liczył do momentu
dymisji 3 osoby – wymusza na Zarządzie Głównym uruchomienie procedury
statutowej ujętej w § 23. p.9 ust.1.

Ze względu na podstawową dla organizacji funkcję oraz znaczenie Głównej Komisji
Rewizyjnej, jako statutowego organu nadzoru, Zarząd Główny stoi na stanowisku, iż
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, nie powinno działać bez kompetentnej GKR
do Zgromadzenia Delegatów w grudniu 2013 r., kończącego 2 letnią kadencję
aktualnych organów, na którym Delegaci głosują za przyznaniem absolutorium dla
członków Zarządu Głównego, na wniosek Komisji Rewizyjnej. Trudna sytuacja, która
wytworzyła się aktualnie w naszym Stowarzyszeniu również wymaga
odpowiedzialnego współdziałania wszystkich organów statutowych.

W myśl § 29.
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
Niemożność kooptacji do minimalnego statutowego 3-osobowego składu GRK w
procedurze przedstawionej w § 20 p.3 ust.1, wymusza zastosowanie następującego
zapisu niniejszego paragrafu:
„W razie przekroczenia limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zarząd Główny lub
co najmniej 1/10 członków zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
(Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów)”.§ 20. Obsadzanie organów Stowarzyszenia …
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia, poza Walnym Zgromadzeniem Członków
(Zgromadzeniem Delegatów), trwa 2 lata.
3. Uzupełnianie składu organów, a w przypadku organów jednoosobowych – obsadzenie,
następuje w razie zajścia przyczyny powodującej konieczność uzupełnienia składu lub
obsadzenia organu, w szczególności:
1) zrzeczenia się pełnienia funkcji,

do końca rozpoczętej kadencji poprzez kooptację, której dokonują pozostali
członkowie organu. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może
przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W razie przekroczenia
limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zarząd Główny lub co najmniej
1/10 członków zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
(Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów).

Do momentu powołania 2 nowych członków GKR – tymczasową, ograniczoną tylko
do bieżącej administracji funkcję GKR, spełnia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –
z zadaniem zabezpieczenia pełnej dokumentacji GKR i co najwyżej ewentualnego
przyjmowania i rejestrowania wniosków, bez możliwości samodzielnego ich
rozpatrywania, w oparciu o zapis p.5 § 20.

5. Do czasu powołania nowych władz funkcje pełnią władze dotychczasowe.
Termin zwołania NZD określa § 23.p10. i stanowi on, iż Zarząd Główny jest
zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów w ciągu 3 miesięcy,
od dnia podjęcia uchwały (tryb ten dotyczy daty żądania GRK i GSK wobec ZG
zwołania NZD i stosuje się odpowiednio do trybu zwołania NZD z inicjatywy ZG,
wobec braku innego terminowego odniesienia w Statucie).

Ze względu na zaistniałą i wymuszoną zapisami Statutu przyczynę zwołania NZD,
głównych punktem programu NZD będzie:

1.Uzupełnienie składu organów PSR – w szczególności GKR, a także NSK i
Zarządu Głównego, zgodnie z § 20 p.3 Statutu, do liczby określonej dla
każdego z organów, podczas Zgromadzenia Delegatów w dn.11-12 grudnia
2011 roku w Łodzi.

Zarząd Główny wnosi do programu NZD następujące dodatkowe punkty:

2. Kwestia własności intelektualnej i niematerialnej Stowarzyszenia.

3. Kwestia pozyskiwania środków i realizowania projektów (fundusze unijne,
samorządowe, ceremonie humanistyczne, działalność OPP i inne).
oraz przypomina, że Zgodnie z § 23.p.11
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów
obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

II. Statutowe tryby zwołania NZD
Zarząd Główny przypomina, iż prawo wnioskowania do ZG o zwołanie NZD do tego
momentu miały również inne organy statutowe i grupy członków w następujących
trybach.§ 23. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów …
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów
zwołuje Zarząd Główny w przypadkach określonych w statucie lub w innych
szczególnie uzasadnionych przypadkach: …
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 1/10
członków posiadających prawa członków zwyczajnych, nie mniej niż 15 osób. …
10. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów w ciągu 3 miesięcy, od dnia
otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 9 pkt 2 i 3.

§ 30. 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: …
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
(Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów) w razie stwierdzenia niewywiązywania się
przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu, …
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków (Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów) powinno być zwołane w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Tryb skrócony dla Komisji Rewizyjnej – zastrzeżony w § 30. 1. ma tylko zastosowanie
w jednym konkretnym przypadku, opisanym w p.3 tego paragrafu i wymusza na
Zarządzie tzw. szybką ścieżkę terminową – max 30 dni od zgłoszenia żądania, w
których to 30 dniach mieści się pierwszych 14 dni na zebranie się Zarządu, aby
zwołał NZD.

III. Informacje uzupełniające
Statut określa tylko 2 przypadki na zwołanie NZD, które opisane zostały w § 20 p.3 i
4 (uzupełnianie i obsadzanie organów – po wygaśnięciu możliwości kooptacji), oraz
w § 30 p.1 – zastrzeżonym tylko dla Komisji Rewizyjnej i jej przyspieszonego trybu (w
razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych
obowiązków). Pozostałe zawierają się w formule „innych szczególnie uzasadnionych
przypadków”.

Co do formy powiadomienia przez Zarząd delegatów z całej Polski – zastosowanie
ma zapis § 23 p.8 znajdujący się poniżej:
§ 23. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów …
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków/Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny powiadamia członków co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej
za potwierdzeniem odbioru dla członków, którzy podali Zarządowi swój adres e-mail
oraz wyrazili wolę otrzymywania zawiadomień o walnym Zgromadzeniu za
pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz listem poleconym dla pozostał. członków.
Określony dla trybu zwyczajnego ZD § 23 p.8, zawiera także wskazanie 14 dni przed
terminem zebrania na powiadomienie Delegatów, jako termin graniczny, aby nie
złamać statutu i nie skrócić tego terminu i aby uszanować Delegatów dając im
możliwość precyzyjnego zaplanowania wyjazdu. Jeśli decyzja Zarządu zwołująca NZD jest już podjęta odpowiednio wcześniej – to wypada powiadomić Delegatów niedługo po tym fakcie, nie czekając do terminu granicznego.
Jedynym uściśleniem na poziomie ogólnym i technicznym, a nie merytorycznym jest
zapis § 23 p.11 Statutu mówiący, że:

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów
obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Skutkuje to tym, że tak naprawdę wnioskodawca określa w punktach sprawy i ich
liczbę we wniosku o zwołanie NZD.

W trybie zwołania NZD „z własnej inicjatywy”, to Zarząd określa sprawy, którymi NZD
powinien się zająć i żaden organ, czy inny uprawniony wnioskodawca (1/10 członków
PSR, GKR, NSK), nie mają prawa ingerować w program NZD, o ile jest on
dopuszczalny z punktu widzenia formalnego.

Statut określa, które punkty mogą mieć odniesienie także do trybu nadzwyczajnego i
kto jest umocowanym delegatem na NZW, a także kto wchodzi w skład Prezydium
NZD. Przytaczamy tutaj § 23 i § 20 z punktami odnoszącymi się także do NZD.
§ 23. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów
1. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą
władzą Stowarzyszenia. …
3. Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/Zgromadzenie Delegatów
zwołuje się raz na rok. …
6. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków/Zgromadzenia Delegatów
kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze,
członkowie.
7. Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków/Zgromadzenia Delegatów
wybierane jest na poszczególne zebrania i na okres następujący między zebraniami, w
głosowaniu jawnym, spośród członków Stowarzyszenia. …
Komentarz: Podobnie jak Delegaci mają roczne umocowanie statutowe (patrz niżej §
20), również Prezydium NZD złożone z Delegatów pełni swoje funkcje między
zebraniami ZD. zwoływanymi raz do roku w trybie zwyczajnym. W przypadku
nieobecności Delegata – członka Prezydium, skład Prezydium jest uzupełniany w
procedurze opisanej w p.7 powyżej.

§ 20. Obsadzanie organów Stowarzyszenia …
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia, poza Walnym Zgromadzeniem Członków
(Zgromadzeniem Delegatów), trwa 2 lata. …
Komentarz: Kadencja Delegatów na Zgromadzenie Delegatów w trybie zwyczajnym
trwa 1 rok i obejmuje ich umocowanie na zwoływanych między grudniowymi ZD, ew.
Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Delegatów.

Uchwała przyjęta przez Zarząd Główny w dniu 5.07.2013

Prezes Zarządu
Jacek Tabisz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek