1. Jakościowy i ilościowy rozwój Stowarzyszenia poprzez przedstawienie szeroko rozumianej
  laickiej, racjonalistycznej opinii publicznej atrakcyjnego programu działania i zaproszenie do
  jego wspólnej realizacji.
 2. Inicjowanie i animowanie debat publicznych, zapraszanie przedstawicieli różnych
  środowisk, tworzenie przestrzeni do dyskusji. Poruszane i rozwijane będą tematy takie jak:

  • czy racjonalizm jest zielony? Promowanie racjonalnego stosunku do zagadnień ochrony
   środowiska i ochrony przyrody; refleksja nad tym, gdzie widzimy zabobony, gdzie zaś
   racjonalną reakcję na zagrożenia związane z niekontrolowanym rozwojem cywilizacji.
  • czy współczesny ruch racjonalistyczny znajduje się poza spektrum politycznym, czy jednak
   posiada konkretną barwę polityczną? Czy racjonalizm jest w stanie pomieścić w polu swojego
   zainteresowania tak odmienne postawy jak socjalizm i liberalizm? Czy sam racjonalizm może
   być uznany za ideologię, czy raczej wyraża wszechstronny krytycyzm wobec wszystkich
   dogmatów, także politycznych?
  • nasz stosunek do polityki. Czy zapisana w statucie PSR apolityczność jest niepodważalnym
   imperatywem, czy chcemy i możemy/powinniśmy współpracować z partiami politycznymi?
  • nasz stosunek do religii i Kościoła. PSR jest i pozostanie organizacją laicką,
   racjonalistyczną. Czy możliwa jest współpraca z osobami religijnymi w celu budowy
   świeckiego społeczeństwa (antyklerykalizm rozumiemy jako sprzeciw wobec procesu
   klerykalizacji sfery publicznej, a nie walkę z duchowieństwem). Niezmiennie domagamy się
   wykreślenia art. 196 kodeksu karnego (znieważenie uczuć religijnych) oraz renegocjacji bądź
   wypowiedzenia konkordatu.

  Nasze stanowisko w tych i innych tematach światopoglądowych będzie dostępne publicznie
  (na przykład w formie artykułów i debat dostępnych w Sieci). Racjonalne stanowisko nie
  oznacza jednoznacznej oceny i jednomyślności, poparte argumentami rozbieżności
  traktowane będą jako inspiracja do dalszych działań i dyskusji.

 3. Zwiększenie obecności PSR w mediach i przestrzeni publicznej. Będziemy to realizować
  poprzez:

  • udział w istniejących od lat i organizowanych w miastach – siedzibach Oddziałów PSR
   własnych marszach i manifestacjach, wzorowanych na krakowskim Marszu Ateistów i
   Agnostyków
   . Będziemy dążyć do tego, aby każde tego typu wydarzenie miało wyrazisty i
   odrębny charakter, odwołujący się do lokalnych tradycji wolnomyślicielskich. Mowa między
   innymi o planowanych projektach, jak wrocławskie Pobożne Krasnoludki czy warszawski
   Kongres Ateistów, który pielęgnować będzie pamięć o straceniu pierwszego polskiego ateisty,
   Kazimierza Łyszczyńskiego.
  • oficjalne zajmowanie stanowiska Stowarzyszenia w ważnych bieżących kwestiach
   społecznych i politycznych;
  • ożywioną obecność (artykuły, ogłoszenia, informacje, dyskusje) na forach internetowych,
   na własnym portalu psr.org.pl oraz w największym racjonalistycznym polskim portalu
   publicystycznym Racjonalista.pl;
  • opracowanie we współpracy z Racjonalistą.pl projektu własnego medium papierowego
 4. Tworzenie własnych projektów dotyczących praw kobiet w kontekście dyskryminacji ze
  względów religijnych. Podejmowanie systematycznych działań w tym zakresie na skalę
  krajową i międzynarodową.
 5. Rozwijanie Ceremonii Humanistycznych, jako ważnego elementu budowania nowej
  tradycji świeckiej. Rozszerzenie projektu, poza dobrze już znane śluby humanistyczne, także
  na inne ważne wydarzenia w życiu człowieka (nadanie imienia, ostatnie pożegnanie).
 6. Działalność pomocowo–informacyjna oraz wsparcie prawne dla osób szykanowanych z
  powodu nietolerancji wobec osób niewierzących (np. przymuszanie do lekcji religii w szkole,
  naciski w pracy, dyskryminacja przy zatrudnieniu).
 7. Współpraca z bliskimi nam ideowo i programowo organizacjami, uczestnictwo w
  inicjatywach i organizacjach międzynarodowych. Nie chcemy się przy tym ograniczać do
  Europy. Będziemy także współpracować i popularyzować ruch racjonalistyczno–
  humanistyczny w krajach odgrywających coraz większą rolę na świecie, jak choćby projekt
  indyjskich wolnomyślicieli Nirmukta.
 8. Rozszerzenie działalności Stowarzyszenia na obszar szeroko rozumianej kultury i sztuki.
  Wspieranie kultury zainspirowanej nauką, skupionej na zagadnieniach równości, obronie
  pluralizmu, propagowaniu nastawienia poznawczego i sceptycznego.
  Będziemy wspierać działania zabezpieczające wszystkim powszechny, swobodny dostęp do
  dóbr kultury. Wierzymy w wolność twórczości i badań.
  Sztuka jest wyrazem wolności ekspresji ludzkiej, którą będziemy chronić przed działaniami
  cenzury represyjnej, posługującej się naciskami prawnymi, ekonomicznymi i
  biurokratycznymi. Akceptujemy sztukę jako niezależne źródło wiedzy o świecie – bowiem
  nawet nie posługująca się metodami naukowymi, irracjonalna, skrajnie subiektywna sztuka, w
  przeciwieństwie do religii, nie rości sobie praw do powszechności, a swoją totalność
  ogranicza do osób zaangażowanych w proces twórczy. Będziemy przypominać, że uczucia
  estetyczne są znacznie lepiej zdefiniowane, niż uczucia religijne, które mimo braku definicji,
  posiadają ochronę w prawie polskim, co jest według nas kompromitującym nadużyciem.
  Dla artystów związanych lub sympatyzujących z PSR tworzona będzie baza
  informacji ułatwiających organizowanie koncertów, wystaw, spektakli etc.
 9. Aktywny udział w koniecznym reformowaniu polskiej edukacji. Dalszy rozwój projektu
  Etyka w szkole i inicjatyw jemu podobnych.
 10. W sprawach wewnętrznych Stowarzyszenia będziemy pracować nad:
  • pozyskiwaniem środków finansowych także ze źródeł zewnętrznych (darowizny, granty,
   korzystanie z programów krajowych i unijnych);
  • uzyskaniem przez PSR statusu Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwoli na pozyskanie
   nowych środków finansowych;
  • tworzeniem Ośrodków, a następnie Oddziałów we wszystkich większych miastach Polski,
   stworzeniem warunków i opracowaniem sposobów aktywizacji Oddziału Wirtualnego tak,
   aby każdy członek PSR mógł aktywnie uczestniczyć w projektach PSR;
  • nieskrępowanym przepływem pomysłów, inicjatyw, projektów – tak, aby mogły być one
   wykorzystywane przez wszystkie Oddziały;
  • propagowaniem udostępniania projektów na zasadach creative commons.

Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów,
w składzie:
Jacek Tabisz (prezes, pomysłodawca tego dokumentu)
Łukasz Dąbrowiecki (wiceprezes)
Andrzej Wendrychowicz (wiceprezes)
Aleksander Rafał Gutowski (sekretarz)
Marek Ławreszuk (skarbnik)
Magdalena Kowalczyk (członkini Zarządu, rzecznik)
Wojciech Peisert (członek Zarządu)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek