Regulamin ZG PSR z 24 czerwca 2013 roku, poprawiony 3 września 2013 roku.

 Niniejszy regulamin tworzony jest zgodnie paragrafem 26 punkt 6. Regulamin nie reguluje spraw które są zawarte w statucie, a w szczególności paragraf 28 punkt 4 podpunkt 1 – 5. Przedmiotem regulaminu jest sposób pracy ZG.

 

  1. Zwoływanie posiedzeń zarządu odbywa się zgodnie z paragrafem 28 punkt 4 podpunkt 5 i paragrafem 26 punkt 7.
  2. Przedmiotem spotkania jest rozpatrywanie spraw zgodnych ze statutem.
  3. Tematykę na najbliższe spotkanie przygotowuje na bazie wpływających wniosków prezes, lub wyznaczony przez niego następca. Uprawnienie do prowadzenia ZG w imieniu prezesa PSR nie jest stałe.
  4. Jeżeli na początku obrad ZG nie jest zaakceptowany porządek obrad, zebranie uważane jest za zamknięte z określeniem terminu następnego spotkania. Gdy żaden termin nie zostanie zaakceptowany, prezes ZG zwraca się do GKR.
  5. 5.      Propozycje punktów pod obrady można zgłaszać pomiędzy zebraniami ZG do 12 godzin przed kolejnym ZG. W przypadkach nadzwyczajnych dopuszcza się wprowadzenie korekt na godzinę przed spotkaniem, w celu wprowadzenia punktów nadzwyczajnych. Nie może to dotyczyć spraw proceduralnych.
  6. 6.      Punkt „sprawy bieżące” dotyczący spraw z ostatniej chwili wymagających podjęcia szybkiej decyzji, powinien być stałym elementem obrad ZG.

7. Przed planowanym spotkaniem w przypadku uzasadnionej nieobecności prezes może wyznaczyć zastępcę.

  1. 8.  Jeśli na zakończenie ZG nie wszystkie punkty zostaną omówione, zarząd ustala nowy termin na ich rozpatrzenie.
  2. 9.  Wnioski finanso­we mają zyskać po­stać pisemną albo w postaci gotowego wniosku złożonego przez osobę z PSR proszącą ZG PSR o dofinansowanie, albo w postaci dokumen­tu sporządzonego przez członków ZG PSR po konsultacji z oso­bą odpowiedzialną za projekt, na prośbę tej osoby.

10. Protokoły z obrad ZG przedstawiają plan obrad i konkretne ustalenia będące przedmiotem obrad. Protokoły nie mogą zawierać innych, nie zatwierdzonych na zebraniu informacji. Powinny być podpisane przez wyznaczonego wcześniej przez ZG protokolanta i prezesa PSR. W razie nieobecności wyznaczonego protokolanta prezes ZG PSR wyznacza zastępcę na czas danych obrad.

11. W razie potrzeby członkowie zarządu pomagają wnioskodawcom we właściwym sformułowaniu wniosku na posiedzenie ZG.

12. Dyskusja (najczęściej mailowa) nad formalną stroną zaproponowanych wniosków i projektów odbywa się nie później niż 12 godzin przed posiedzeniem ZG. Dyskusja musi być dostępna dla wszystkich członków ZG PSR. Wnioski z tej dyskusji nie mogą być równoznaczne z odrzuceniem wniosków i projektów.

13. Dopuszczalne jest przedstawienie odrębnych stanowisk stron wraz z uzasadnieniami, co powinno się znaleźć w protokołach obrad.

14. Punkty regulaminu można zmieniać w ramach działań ZG.

Uwagi.

Zgodnie ze statutem PSR każdy zarząd główny powinien sobie wypracować własny regulamin. Dawniejsze regulaminy powinny być co najwyżej podstawą/inspiracją dla powstawania kolejnych. Regulamin ustny, lub pisemny należy ustalić na początku funkcjonowania danego Zarządu Głównego, niedopuszczalne od strony prawnej są próby wprowadzania regulaminów w trakcie funkcjonowania ZG PSR, jeśli nie wszyscy członkowie ZG wyrażają na to zgodę. Zgodnie ze statutem PSR, regulamin powinien być akceptowalny dla osoby pełniącej funkcję prezesa lub prezeski PSR, gdyż ona jest przewodniczącym i koordynatorem prac ZG.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek