Ostatnie miesiące dowiodły, że Kościół Katolicki ma za nic polskie prawo, co było dość szeroko dyskutowane w internecie, a nieco mniej w tzw. poważnych mediach. Sprawa przekazywania danych osobowych uczniów przez katechetów (na polecenie kurii) została jednak przez kuratorium i prokuraturę zamieciona pod dywan. Czas to zmienić.

Akcja ma na celu renegocjację konkordatu na warunkach, które uważamy za korzystnieje od obecnych. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim nauki religii w szkołach.

Jeśli uważasz, że nasze działania są słuszne możesz nas wspomóc zbierając podpisy w swojej okolicy oraz wśród znajomych i rodziny. Zebrane podpisy wyślij na adres:

Renegocjujmy Konkordat
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów O/Kraków
ul. Wadowicka 6b. lok. 4
30-415 Kraków

Każdy podpis jest ważny, bo razem możemy więcej!

Pełna treść petycji

Petycja w sprawie uchylenia artykułu 12 ust. 1 Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską

Na podstawie artykułu 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wnosimy o:

uchylenie artykułu 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską w zakresie, w jakim dotyczy organizowania zajęć z religii w szkołach publicznych podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolach prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz samorządowej jako niezgodnego z Konstytucją RP.

A także o uchylenie wszelkich przepisów krajowych ustanowionych na podstawie w/w artykułu, które przewidują naukę religii w szkołach i przedszkolach publicznych.

Uzasadnienie:

Domagając się usunięcia artykułu 12 ust.1 Konkordatu, wskazujemy na jego sprzeczność z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Komentarz do Konstytucji wskazuje, że: „Po pierwsze, nie ma w Polsce religii panującej ani uprzywilejowanej prawnie. Stąd znalazło się w Konstytucji sformułowanie w ust. 1, iż wszystkie kościoły i związki wyznaniowe są równoprawne. (…) Po drugie – przyjęto zasadę przyjaznego rozdziału kościołów od państwa, choć formuły tej nie znajdujemy w ustawie zasadniczej. Przyjęto sformułowanie, że stosunki państwo a kościoły i inne związki wyznaniowe są „kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności (…), jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”. Władze mają zachowywać bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, a także zapewnić swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”.

Dalej art. 53 Konstytucji RP gwarantuje każdemu wolność sumienia i religii. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami, oczywiście zgodnie z uwzględnieniem wyboru dziecka. Wolność ta może być ograniczona jedynie w przypadkach wskazanych w Konstytucji. Ponadto w/w artykuł Konstytucji gwarantuje obywatelom, że nie mogą być zmuszani do uczestniczenia w praktykach religijnych ani do ujawniania swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Tymczasem powszechną praktyką w szkołach publicznych jest zmuszanie dzieci i ich rodziców do składania deklaracji dotyczących ich światopoglądu, co stoi w sprzeczności z w/w przepisami Konstytucji. Rodzice są obowiązani do deklarowania, czy ich dziecko będzie uczęszczać na zajęcia religii. Ponad to, do wyboru jest w przeważającej większości religia katolicka, a zajęcia z etyki są fikcją, czego dowodem jest liczba nauczycieli etyki w porównaniu z liczbą katechetów. Zgodnie z danymi MEN z 2007 roku (nowszych brak) liczba nauczycieli uczących etyki wynosi 488 osób, a liczba uczących katechetów to 31877 . Tym samym uczniowie pozbawiani są możliwości wyboru gwarantowanego przez Konstytucję. Dodatkowo z licznych doniesień prasowych oraz wywiadów środowiskowych wynika, że nauczyciele innego wyznania niż katolickie bądź niewierzący są nagminnie zmuszani do uczestniczenia w praktykach religijnych Kościoła katolickiego przy okazji rekolekcji wielkopostnych. Należy też zauważyć, że obecność nauczania religii katolickiej w szkołach staje się pretekstem do organizowania w szkołach publicznych praktyk religijnych, które stają się przez to elementem życia szkoły publicznej. Godzi to nie tylko w obywateli niewierzących, ale także w obywateli wyznających inną religię niż katolicka.

Przykładem bezpośredniego złamania wolności sumienia i wyznania może być ostatnio nagłośniony przypadek raportowania danych osobowych uczniów nie uczęszczających na zajęcia religii katolickiej do władz kościelnych. Takie publiczne napiętnowanie osób, które korzystają z wolności sumienia i wyznania, stanowi bezpośrednie złamanie Konstytucji oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Nie bez znaczenia są również argumenty natury ekonomicznej, szczególnie w dobie kryzysu ekonomicznego i szukania oszczędności w budżecie przez obecną koalicję rządową. Zrezygnowanie z zajęć religii i etyki w szkołach publicznych przyniosłoby około 500 milionów złotych oszczędności rocznie , co pozwoliłoby na przykład zmniejszyć koszty obsługi długu publicznego lub przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki budżetowe na inne potrzeby oświatowe (np. dożywianie dzieci lub podwyżki dla nauczycieli).

Należy przy tym zauważyć, że prawie 50% nauczycieli religii katolickiej stanowią księża, zakonnicy i zakonnice, więc rezygnacja z zajęć religii i etyki nie wpłynie w stopniu znaczącym na poziom bezrobocia w Polsce.

W związku z powyższymi argumentami wnosimy o uchylenie art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z uwagi na jego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz z uwagi na ewidentne łamanie podstawowych praw człowieka i obywatela.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek