Poniższy dokument prezentuje wersję umowy przedyskutowaną przez Zarząd Główny PSR i zaakceptowaną dnia 24 stycznia 2012 r.
UMOWA KOALICYJNA KPiŚ

(do dalszego procedowania w organizacjach wchodzących w skład KPiŚ)

1. Koalicja Postęp i Świeckość (zawiązana 27 listopada 2011 roku w Krakowie), zwana dalej Koalicją, jest porozumieniem organizacji i ruchów społecznych, osób prywatnych, które stawiają sobie za cel działania na rzecz świeckości państwa oraz reakcje na drastyczne przejawy lekceważenia zasady rozdzielności państwa i kościoła. Wspólnie podejmiemy się między innymi organizacji Dni na rzecz Świeckości 2012, które stanowić będą jeden z elementów Secular Europe Campaign oraz kontynuowania tych działań w latach następnych.
2. Koalicja ma ogólnopolski zasięg działalności.
3. Koalicja jest wyrazem samoorganizacji społecznej. Działa niehierarchicznie, na zasadach demokracji bezpośredniej.
4. Niedopuszczalne jest dążenie do przekształcenia Koalicji w partię polityczną.
5. Koalicjanci zobowiązują się do lojalności względem siebie i solidarnego działania na rzecz realizowania postanowień koalicyjnych.
6. Koordynacją prac Koalicji, w szczególności sprawnym przepływem informacji pomiędzy koalicjantami, inicjowaniem działań Koalicji, kontaktami z mediami, korespondencją Koalicji, organizacją pracy Koalicji, wypracowywaniem wspólnych stanowisk Koalicji, zajmuje się Komitet Koordynacyjny.
7. Każdy Koalicjant ma jeden głos stanowiący w Komitecie Koordynacyjnym.
8. Komitet Koordynacyjny nie posiada samodzielnej decyzyjności, gdyż koordynatorów, którzy go tworzą, bezwzględnie wiążą mandaty macierzystych organizacji.
9. Koalicjanci zbierają się cyklicznie, ale nie rzadziej niż raz do roku, na walnych spotkaniach, których postanowienia są wiążące i posiadają najwyższą moc decyzyjną Koalicji.
10. Spotkania koalicjantów i Komitetu Koordynacyjnego zwoływane są cykliczne, w zależności od potrzeb. Mogą być inicjowane przez każdy z podmiotów Koalicji z obowiązkiem poinformowania wszystkich podmiotów uczestniczących w Koalicji.
11. Decyzje programowe, dotyczące działań zewnętrznych podejmowane są na zasadzie konsensusu z możliwością wyłączenia podmiotu na własny wniosek lub większością 2/3 głosów całej Koalicji.
12. Decyzje w sprawach wewnętrznych, dotyczących funkcjonowania Koalicji, podejmowane są zwykłą większością głosów bez prawa veta.
13. Przystąpienie do Koalicji jest rozpatrywane indywidualnie na wniosek podmiotu, większością 2/3 głosów całej Koalicji.
14. Wszelkie wykorzystywanie nazwy i symboliki Koalicji oraz powoływanie się na jej działalność w czasie kampanii wyborczych każdego szczebla, czy kampanii społecznych, w których Koalicja nie uczestniczy lub ich nie popiera, skutkuje automatycznym wyłączeniem z Koalicji.
15. Koalicja nie popiera i nie będzie popierała żadnego kandydata ani żadnej organizacji biorącej udział w wyborach do władz przedstawicielskich.
16. Członkinie i członkowie będący osobami fizycznymi, nie występującymi w imieniu organizacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych, tworzą Ciało Doradcze, które uczestniczy w spotkaniach Komitetu Koordynacyjnego, a jego opinie są poddawane dyskusji na równych prawach. Osoby fizyczne i inne podmioty, które nie chcą lub nie mogą uczestniczyć w Komitecie Koordynacyjnym lub popierają tylko wybrane działania Koalicji, tworzą grupę Sympatyczek i Sympatyków Koalicji. Wchodzące/wchodzący w skład Ciała Doradczego oraz będący Sympatyczkami i Sympatykami zgadzają się na podawanie swoich danych do wiadomości publicznej, w ustalonym przez siebie wymiarze.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek