Szanowny Panie [Tabisz],

Nie należę do Pańskiego Stowarzyszenia, a co więcej, uważam formy
działalności, jakie prowadzi PSR, za wysoce szkodliwe dla kultury
dialogu, jaka, moim zdaniem, powinna panować w otwartym, tolerancyjnym
i wolnym społeczeństwie. Ponieważ jednak jesteśmy znajomymi na
Facebooku (stąd znam Pańską aktywność społeczną), a ja sam uważam się
nieskromnie za osobę myślącą w sposób wolny, nieskrępowany i
racjonalny, to choć Pańskie środowisko ateistów jest dla mnie równie
obce, jak środowisko ruchów charyzmatycznych, czy kółek różańcowych,
pozwalam sobie odpowiedzieć na przygotowaną przez Pana ankietę, którą
uważam za ciekawy koncept i stosowną również dla mnie możliwość
zebrania własnych poglądów na różne sprawy.

Gratuluję pomysłu i
pozwalam sobie nieproszony przesłać Panu moje odpowiedzi na Pańskie
pytania. Być może pozwoli to nam zorientować się wzajemnie, dlaczego
będąc tak sobie podobni w naszym dążeniu do wolności myśli i
racjonalności, jesteśmy tak całkowicie odmienni i dlaczego moje
wartości są dla Pana zapewne anty-wartościami i na odwrót.

Zdrowia życzę,
Gościwit Malinowski

1. Jaki system polityczny jest twoim zdaniem najlepszy? – Mieszany.
Konstytucyjna monarchia. Wszyscy poddani niezmiennemu, tradycyjnemu, naturalnemu prawu.

Czy demokracja? – Tak, ale poddana niezmiennemu, tradycyjnemu prawu.

A może jakiś inny? – Instytucja monarchy, strażnika prawa i ludzi przed demokracją.

Jeśli – na przykład – demokracja, to czy bezpośrednia, czy przedstawicielska? – Przedstawicielska w drobnych sprawach, bezpośrednia – referenda w większych.

W jaki sposób działająca? – Zlikwidować długie kadencje przedstawicieli. Zakaz przeprowadzania i publikowania jakichkolwiek sondaży politycznych.

2. Jakie jest twoje zdanie na temat własności prywatnej i redystrybucji dóbr? – Własność prywatna, ale ograniczona prawem przed nadmierną kumulacją w ręku nielicznych.

Czy podatki powinny być jak najmniejsze, czy jednak wysokie, aby dbać o równość społeczną i zabezpieczenie najsłabszych? – Tylko niskie podatki zapewnią równość społeczną.

A może to zła droga do wspierania najsłabszych? – Zła. Najsłabszych
należy wspierać, dając im pracę.

3. Jakie jest twoje zdanie na temat własności intelektualnej? – Powinno być chronione imię twórcy, nie należy natomiast pozwalać na żadną formę blokowania dostępu do tej własności intelektualnej; własność intelektualna powinna być niezbywalna.

Czy powinna być chroniona tak samo jak własność fizyczna? – Kopiowanie powinno być całkowicie dopuszczalne; niedopuszczalne powinno być wykradanie, fałszowanie i rozporządzanie tą właśnością niezgodnie w wolą twórcy.

Czy nie powinna być wcale chroniona? Jeśli nie, to w jaki inny sposób zapewnić godziwe zarobki osobom produkującym dobra intelektualne? – Jedyną formą godziwego zarobku jest sprzedawanie
oryginalnej pracy twórczej – koncerty, oryginalne dzieła, wieczory autorskie, własna produkcja itd.

4. Czy edukacja powinna być centralnie sterowana, czy też raczej zależeć od prywatnej inicjatywy? – Ani, ani. Powinna być autonomia akademicka w publicznych jednostkach. Niższe szczeble edukacji powinny być zdecentralizowane, powinny jednak istnieć pewne ramy, w których jednostka powinna się mieścić, jeśli chce być finansowana ze środków publicznych.

Kto powinien ustalać program nauczania? – Szkoła.

Jak się to ma do zasad ekonomicznych postulowanych w innych punktach? – Edukacja powinna być jedną z niewielu rzeczy finansowanych z budżetu publicznego.

Czy powinna być płatna czy bezpłatna? – Bezpłatna w ramach bonu oświatowego.

5. Jakie powinno być miejsce religii w życiu publicznym? – Niczym
nie ograniczane, przez nikogo nie narzucone.

6. Na czym powinny się opierać prawa człowieka? – Na prawie naturalnym.

Czy bardziej na prawie do własnej tożsamości, pojętej na przykład jako
tradycja przodków, czy też bardziej na fundamentach materialistycznych, psychologiczno – medycznych?
– Na tradycji przodków – pod warunkiem, że jest to tradycja wolnościowa.

7. Czy dziecko powinno być własnością rodzica w kwestii jego
wychowania?
– Nie własnością, ale wyłączny wpływ na wychowanie dziecka powinni mieć jego opiekunowie, bez jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich.

Czy może na przykład nauczanie religii powinno być dozwolone od 18 lat
bez względu na opinię rodziców?
– Powyżej 18 roku życia człowiek jest
pełnoletni, nie potrzebuje żadnych zezwoleń i nie zależy już od
żadnych opinii.

Co ze skrajnymi przypadkami – religijne obrzezania dzieci, zakaz
transfuzji krwi u Świadków Jehowy, nieletnie prostytutki świątynne,
Amisze odrzucający współczesność także w imieniu swoich dzieci etc.?
– Jeśli religia zaleca czyny niezgodne z prawem – np. ofiary z ludzi,
prostytucję, powinno to być zabronione. Jeśli zaleca dopuszczalny,
odmienny styl życia – np. Amisze, czy Świadkowie Jehowy – nikt nie
powinien mieć prawa ingerencji w zasady religijne.

8. Co sądzisz o feminizmie, walce o prawa kobiet? – Jest to seksizm, gdyż istnieją tylko naturalne prawa człowieka, nie może być od nich żadnych praw wyłącznych dla jakiejkolwiek uprzywilejowanej grupy ludzkiej.

Czy uważasz, iż w Europie prawa kobiet są już zrównane z męskimi, czy
też nie?
– Są równe, nalezy jedynie respektować istniejące prawa.

Czy uważasz, że potrzeby kobiet i mężczyzn są podobne? – Są inne, ale
prawo nie ma nic do regulowania ludzkich potrzeb.

Czy istnieje kobiecy punkt widzenia, marginalizowany do tej pory przez
patriarchalną kulturę na przestrzeni dziejów?
– Istnieje kobiecy punkt
widzenia, podobnie jak męski punkt widzenia, i razem tworzą one na
przestrzeni dziejów ludzką kulturę, tezy o marginalizacji i
patriarchalnej kulturze są błędne.

9. Co sądzisz o walce o prawa osób homoseksualnych? – Skłonności
seksualne człowieka są jego prywatną sprawą nie powinny być one w
żaden sposób ujmowane prawem, o ile nie prowadzą do przestępstwa wobec
osób trzecich.

Jak duży to problem? – Nie ma problemu praw osób homoseksualnych.

Czy pary homoseksualne mogą wychodzić za siebie, czy mogą adoptować
dzieci?
– Osoby homoseksualne mogą żyć w takich związkach, w jakich
zapragną, prawo nie powinno jednak w żaden sposób regulować tych
związków, gdyż nie są to związki malżeńskie ani konkubenckie w świetle
prawa cywilnego. osoby homoseksualne mogą adoptować dzieci, jeśli
spełnią te same warunki co osoby niehomoseksualne, natomiast pary
homoseksualne nie powinny być podmiotem prawa i jako takie nie mogą
wykonywać żadnych czynności także adopcji dzieci.

10. Co sądzisz o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska?
Środowisko należy chronić.

Źródła energii – jakie powinny być? – Dostępne.

Czy uważasz, iż gatunki powinny być chronione przed wymieraniem? – Tak.

Czy zagraża nam efekt cieplarniany? – Nie. jest to fałszywa teoria.

Czy żywność modyfikowana genetycznie stanowi zagrożenie? – Nie wiem,
należałoby przeprowadzić niezależne badania naukowe.

Czy warto chronić środowisko kosztem wskaźników wydajności przemysłu?
– Tak, ale tylko realne zagrożenia (zanieczyszczenie wód, wycinka
lasów itd.), a nie fałszywe – efekty globalnego ocieplenia.

11. Jaki jest twój stosunek do unii europejskiej, jesteś za, czy
przeciw?
– Idea tak, obecne wykonanie – absolutnie przeciw.

Czy powinna być Stanami Zjednoczonymi Europy z rządem europejskim jako
główną instancją, czy luźnym stowarzyszeniem?
– Unia powinna być
jedynie strefą wolnego przepływu ludzi, pracy, usług, kapitału itd.
bez żadnych regulacji.

Czy ogólnie uważasz, iż warto, by kraje świata się jednoczyły, czy też
cenisz wyżej wartości nacjonalistyczne i (lub) patriotyczne?
– Warto,
by wolni ludzie jednoczyli się w wolnym świecie, wartości patriotyczne
i nacjonalistyczne są ważne tylko wtedy, gdy zagraża ludziom niewola,
jak w obecnym kształcie Unii Europejskiej.

12. Co sądzisz o: aborcji, eutanazji, in vitro?

Aborcja – w niektórych rzadkich sytuacjach konieczna dla życia i zdrowia matki.

Eutanazja – ludzie mają prawo do samobójstwa, natomiast powinnością
lekarzy jest zawsze i wszędzie za każdą cenę walczyć o życie, lekarz
nie może być katem i ani lekarz, ani rodzina nie może decydować o
zabiciu człowieka nieprzytomnego.

In vitro – trudna sprawa, ta technika daje ludziom upragnione dziecko, może być jednak w
przyszłości stosowana do hodowania klonów, ludzi na części itd. Jest
to zabawa w naturę i powinna być gruntownie przedyskutowana przez
etyków.

13. Na ile ważny jest dla ciebie rozwój nauki? – Bardzo ważny.

Czy zgodziłabyś/zgodziłbyś się na większe obciążenie fiskalne w tym
celu?
– Tak, ale tylko przy niskich podatkach (np. VAT – 5%, dochodowy
– 5%).

Czy ograniczyłabyś/ograniczyłbyś w tym celu świadczenia socjalne,
gdybyś była/był politykiem?
– Tak.

14. Czy państwo powinno wspierać kulturę? – Państwo powinno
wspierać dziedzictwo kulturalne, nowa kultura ma się utrzymać sama.

15. Czy państwo powinno wspierać sport i rekreację? – Nie.

16. Jak daleko powinna sięgać wolność słowa? – Pełna wolność słowa.

Czy istnieją treści, które powinny być zakazane? – Świadczenie
nieprawdy powinno być zakazane (np. „nie było mordowania Żydów przez
Niemców”, „istniały polskie obozy koncentracyjne”).

17. Media mają ogromny wpływ na rzeczywistość. Czy są dobre? – Nie.
Służą manipulacji i zniewoleniu człowieka.

Czy istnieje możliwość stworzenia warunków pod lepsze media za pomocą
lepszych regulacji prawnych?
– Tak, poprzez uwolnienie mediów od
jakiegokolwiek administracyjnego nacisku (np. KRRiTV) z jednej strony,
rygorystyczne wymaganie przestrzegania prawa z drugiej strony.

18. Co sądzisz o emigracji do krajów europejskich? – Europa powinna
być otwarta dla emigrantów, nie powinna jednak w żaden sposób wspierać
socjalnie imigrantów.

Czy imigranci z państw muzułmańskich są problemem? – Jak z każdego
innego kraju, jeśli łamią prawo powinni być karani.

Co może zapewnić lepszą ich integrację, jeśli zauważasz taką potrzebę?
– Nie należy nikogo integrować na siłę, należy stworzyć atrakcyjny
model społeczeństwa, wtedy „obcy” zintegrują się sami.

19. Czy obce państwo może ingerować w politykę drugiego państwa z
uwagi na łamanie praw człowieka?
– Nie.

20. Dopisz uwagi, które nie wynikają z powyższych pytań, a które są
istotne dla twojego światopoglądu.

(brak uwag)

——-

Gościwit Malinowski – doktor habilitowany, profesor filologii klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Badacz starożytności (w szczególności – starożytnej Grecji), dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

——-

Więcej informacji na temat naszej ankiety.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek