„Zwracamy się (…) z prośbą o współpracę i pomoc Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w walce z dyskryminacją mniejszości światopoglądowych w Polsce. Autorytet i dokonania Fundacji mogą nas wydatnie wesprzeć i ostatecznie przesądzić o powodzeniu w naszej walce.”

 

Warszawa, 11 stycznia 2007 r.

Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
ul. Koszykowa 24/1
00-553 Warszawa

Pan
Marek Antoni Nowicki
Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów zwracam się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z apelem o wsparcie naszych działań przeciwko dyskryminacji niekatolickiej mniejszości w szkołach publicznych.

Znany jest Panu zapewne zamiar ministra Romana Giertycha, by ocena z religii była wliczana do średniej ocen na świadectwie. Podkreślając, że jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami nauczania religii w szkole publicznej w ogóle oraz ponoszenia przez budżet państwa kosztów takiej nauki, protestujemy przeciwko nowej formie dyskryminacji na tle światopoglądowym, którą planuje wprowadzić Rząd IV RP zgodnie z propozycją pana ministra.

Dodatkowa ocena, wliczana do średniej ocen, stanie się czynnikiem promującym uczniów uczęszczających na religię, kosztem uczniów, którzy w takich zajęciach nie uczestniczą. Podamy prosty przykład:

Załóżmy, że uczeń A — niewierzący, bądź innowierca, niechodzący na religię, przy 10 przedmiotach szkolnych osiągnął średnią 3,90. Jego kolega W, który na religię chodzi, przy 11 przedmiotach z bardzo dobrą oceną z religii osiągnie średnią ocen 4,00.

Taka dyskryminacja, zaowocuje tym, iż uczniowie — katolicy, będą sztucznie promowani przez krzywdzące innych uczniów przepisy prawa. Przełoży się to na łatwiejsze uzyskiwanie świadectw z czerwonym paskiem, stypendiów naukowych i zakłamywanie rzeczywistych osiągnięć i zdolności uczniów. Oznaczałoby to nierówne traktowanie uczniów przez władze publiczne i stanowiło tym samym naruszenie Artykułu 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w następującym brzmieniu:

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Jednocześnie chcieliśmy zwrócić Pana uwagę na niezgodność propozycji pana ministra Romana Giertycha z zapisami Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. W preambule Konkordatu napisano, iż, między innymi:

– kierując się wymienionymi wartościami oraz powszechnymi zasadami prawa międzynarodowego, łącznie z normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz wyeliminowania wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodów religijnych;

– uznając, że fundamentem rozwoju wolnego i demokratycznego społeczeństwa jest poszanowanie godności osoby ludzkiej i jej praw;

postanowiły zawrzeć niniejszy Konkordat.”

Zatem, Kościół Katolicki, za sugestią którego postanowiono wprowadzić kwestionowane przez nas rozwiązanie, uznaje w ważnym dokumencie, iż kierować się będzie poszanowaniem praw człowieka i normami eliminującymi dyskryminację z powodów religijnych.

W związku z tym, postulujemy wprowadzenie dodatkowych obowiązkowych przedmiotów dla uczniów nieuczęszczających na religię. Dla osób niewierzących miałaby to być etyka, dla uczniów innych wyznań — religia z zakresu ich wiary. Dopiero po zastosowaniu takiego rozwiązania, możemy mówić o choćby pozorach braku dyskryminacji ze względów religijnych w Polsce. Przy czym, pragniemy zaznaczyć, że nieważne jest, ilu takich uczniów będzie w danej klasie. Równouprawnienie nie zna pojęcia nieważności z powodu znikomej liczby mniejszości. Szkoła powinna mieć obowiązek równo traktować każdego ucznia, bez względu na jego wiarę i światopogląd.

Zdajemy sobie sprawę, iż proponowane przez nas rozwiązanie będzie się łączyło z ogromnymi, w skali kraju, kosztami. Uznajemy jednak, że żadne finanse nie mogą usprawiedliwiać jawnej dyskryminacji, a demokracja nie znaczy tyle, co dyktatura większości.

Pragniemy Pana również poinformować, że gotowi jesteśmy w razie niekorzystnych rozwiązań wnieść sprawę przed Trybunał Konstytucyjny, a w dalszej kolejności, przed Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Zwracamy się zatem z prośbą o współpracę i pomoc Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w walce z dyskryminacją mniejszości światopoglądowych w Polsce. Autorytet i dokonania Fundacji mogą nas wydatnie wesprzeć i ostatecznie przesądzić o powodzeniu w naszej walce.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów,

Mariusz Agnosiewicz
Prezes

Nina Sankari
p.o. Sekretarza

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek