Belgijscy i europejscy sceptycy podejmą się weryfikacji wszystkich poważnych kandydatów, którzy
uważają, iż posiadają cudowne lub paranormalne umiejętności.

Jakakolwiek osoba, która w kontrolowanych warunkach udowodni, że posiada zdolności uznane przez współczesną naukę za paranormalne, otrzyma nagrodę w wysokości 1 000 000 (jeden milion) EUR.

Weryfikacji poddamy wyłącznie zdolności, które mogą być obiektywnie zweryfikowane w obecności
naszych przedstawicieli (świadków). Weryfikacja musi odbyć się w kontrolowanych warunkach
(zaakceptowanych przez obie strony) i musi zostać przygotowana tak, aby wyniki eksperymentu
były jasne, przejrzyste, jednoznaczne, a rozstrzygnięcie nie może odbywać się w drodze
głosowania lub subiektywnej oceny.

Jeśli okaże się to niezbędne, służymy pomocą w przygotowaniu Twojego testu weryfikacyjnego.

Niektóre twierdzenia NIE będą poddawane weryfikacji:

 • Osobiste przekonania religijne dotyczące obecności bóstw, bogów, diabłów, aniołów, itp.
 • Twierdzenia o poruszaniu słońca, księżyca i innych ciał niebieskich.
 • Przekonania o wywieraniu wpływu na pogodę lub klimat.
 • Zdolności, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, takie jak zatrucie,
  uduszenie, zagłodzenie, utopienie, wywołanie lub spowodowanie bólu, cierpienia, związane
  ze stosowaniem substancji narkotycznych, wymagających zastosowania broni lub
  przedmiotów, które mogłyby zostać użyte w tym charakterze.
 • Twierdzeń wymagających złamania obowiązującego prawa.
 • Sztuczek estradowych, karcianych, magicznych, występów prestidigitatorskich, pokazów
  mentalistycznych i tym podobnych.
 • Twierdzeń o zdolności leczenia chorób lub inwalidztwa.

Przed przystąpieniem do finałowego testu o główną nagrodę w wysokości 1 000 000 EUR, musisz
najpierw przejść test wstępny.

Test finałowy odbędzie się w Belgii, ale testy wstępne organizowane będą w Polsce przez Klub
Sceptyków Polskich. Przed przystąpieniem do testu wstępnego, zapoznaj się z listą organizacji
które zostały uprawnione do ich przeprowadzenia.

Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu twoich zdolności, wyślij e-mail do Klubu Sceptyków Polskich z
dokładnym opisem tego co i w jaki sposób chcesz nam zademonstrować. Poinformujemy Cię, czy
Twoje twierdzenie może być w sposób obiektywny zweryfikowane. Jeśli nie, możemy pomóc w
przygotowaniu poprawnego wniosku. Czasami możemy zaproponować, abyś test wykonał
najpierw samodzielnie i prywatnie, zanim twoje twierdzenie zostanie upublicznione i poddane
obiektywnym testom.

Jeśli twoje twierdzenie jest dostatecznie dobrze sformułowane, oraz jeśli jesteś pewny/a, że
chcesz zostać poddany testom – wypełnij, wydrukuj i podpisz kontrakt i wyślij dwie kopie na adres
Klubu Sceptyków Polskich.

Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana wyłącznie wtedy, jeśli razem z nią wniesiesz opłatę
gwarancyjną w wysokości 50 EUR. Opłata ma na celu ochronę i eliminację fałszywych zgłoszeń
oraz żartów. Opłata zostanie zwrócona w całości – razem z nagrodą w wysokości 500 EUR – za
udane zakończenie wstępnego testu.

Upewnij się, że Twoje dane osobowe są podane poprawnie, są czytelne oraz weryfikowalne. Nie
zapomnij podać numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.Bez poprawnie wypełnionego i podpisanego kontraktu oraz bez wniesionej opłaty gwarancyjnej, zgłoszenie jest nieważne. Procedury obiektywnej weryfikacji kandydatów nie podlegają negocjacji.

Gdy otrzymamy poprawne zgłoszenie ustalimy szczegóły twojego testu i przygotujemy protokół
testowy, który musi być zaakceptowany przez obie strony. Będzie on zawierał czas i miejsce testu
oraz obiektywne kryteria pozwalające jednoznacznie stwierdzić, czy eksperyment się powiódł. Test
wstępny przygotowany musi być tak, aby prawdopodobieństwo przypadku lub odgadnięcia było
mniejsze niż 1/1000 dla testu wstępnego oraz mniejsze niż 1/1000000 dla testu finałowego.

Po podpisaniu przez obie strony protokołu testowego zostaniesz poddany/a wstępnym testom.
Jeśli ci się powiedzie, otrzymasz 500 EUR, plus zwrot wniesionej przez Ciebie opłaty gwarancyjnej
wynoszącej 50 EUR.

W przypadku, gdy komuś uda się uzyskać główną nagrodę 1 miliona EUR, testy pozostałych
kandydatów zostaną wstrzymane, a wniesione opłaty gwarancyjne zwrócone w całości pozostałym
kandydatom.

Dokładnie przeczytaj poniższy kontrakt, wydrukuj w dwóch egzemplarzach, podpisz i następnie
wyślij obie kopie na adres Klubu Sceptyków Polskich.

UWAGA: Kandydaci i kandydatki muszą być jednoznacznie identyfikowalni jako realne osoby.
Podaj swoje prawdziwe (nie pseudonim) imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL,
adres e-mail i inne informacje, które ułatwią nam kontakt z Tobą.

Zgłoszenia od osób, których tożsamości nie uda się zweryfikować zostaną zignorowane, a
wniesione opłaty przekazane na realizacje celów statutowych lub przekazane organizacjom
charytatywnym.

Prosimy o szanowanie naszego (i waszego) czasu i nie nadsyłanie opisów zdarzeń, które miały lub
mogły mieć miejsce w przeszłości. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski o udział w testach
przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach na podstawie obustronnie zaakceptowanego
protokołu testowego w obecności świadków i ekspertów powołanych przez Klub Sceptyków
Polskich.

Prosimy także o nienadsyłanie długich teoretycznych wyjaśnień, dlaczego twój test miałby
zakończyć się pomyślnie; interesuje nas wyłącznie to, aby zobaczyć czy i jak działają twoje
zdolności w kontrolowanych warunkach, w obecności naszych ekspertów.

Kontrakt

Kontrakt musi być wydrukowany (2 egzemplarze), całkowicie wypełniony (czytelnie) i
własnoręcznie podpisany przez osobę, która chce wziąć udział w konkursie o główną nagrodę w
wysokości jednego miliona EUR.

Warunki obowiązują od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku lub do momentu, gdy ktoś
zdobędzie główną nagrodę.

 1. SKEPP vzw wypłaci 1 000 000 EUR (jeden milion EUR) osobie fizycznej, która z powodzeniem
  zakończy badanie testowe. Zwycięzca może wskazać jako beneficjenta nagrody dowolną
  osobę lub organizację, która otrzyma całość lub cześć nagrody głównej.
 2. Przed udziałem w teście końcowym, kandydat/ka musi z powodzeniem ukończyć test wstępny.
  Jeśli mu/jej się powiedzie, otrzyma w ciągu tygodnia nagrodę w wysokości 500 EUR oraz
  zostanie zakwalifikowany/a do testu finałowego w Belgii. Testy mogą odbywać się w Polsce
  pod patronatem Klubu Sceptyków Polskich. Przed udziałem w badaniach należy upewnić się,
  że organizacja uprawniona do przeprowadzania testów znajduje się na stronach internetowych
  SKEPP (www.skepp.de) lub stronach ECSO.
 3. Dwie kopie tego kontraktu w języku polskim muszą zostać przesłane na adres Klubu
  Sceptyków Polskich:

  Klub Sceptyków Polskich
  Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
  skr. poczt. 91
  00-950 Warszawa 1

  Aplikacja zgłoszeniowa musi zawierać jednoznaczny opis paranormalnego lub
  ponadnaturalnego twierdzenia i proponowane kryteria obiektywnej weryfikacji tych umiejętności
  wraz z warunkami uznania testu za pozytywny (np. 9 poprawnych odpowiedzi na 19 testów,
  etc). Klub Sceptyków Polskich przekaże jedną kopię aplikacji (po jej przetłumaczeniu na
  angielski) do SKEPP w Belgii.

 4. Aby ograniczyć liczbę żartów i fałszywych wniosków – kandydat musi wnieść opłatę w
  wysokości 50 EUR. Aplikacje bez opłaty nie będą rozpatrywane. Opłata zostanie zwrócona w
  całości, jeśli kandydat z powodzeniem zaliczy wstępny test.
 5. Kandydaci muszą zgłaszać się do Klubu Sceptyków Polskich, jednak w wyjątkowych,
  uzasadnionych przypadkach belgijski oddział SKEPP może wyrazić zgodę na złożenie aplikacji
  bezpośrednio do SKEPP w Belgii.
 6. Oferta obowiązuje do końca września 2013 roku i wygasa ze skutkiem natychmiastowym, gdy
  wręczona zostanie nagroda główna. Roszczenia z tytułu przerwania konkursu w wyniku
  zdobycia przez kogoś głównej nagrody nie będą uwzględniane.
 7. Artyści estradowi, prestidigitatorzy, iluzjoniści, itp. są wykluczeni z udziału w testach.
  Stosowanie podczas testów sztuczek magicznych, tricków estradowych, narzędzi, urządzeń
  elektronicznych, pomocy osób trzecich, itp. traktowane będą jako próba oszustwa wraz z
  natychmiastowym złamaniem warunków kontraktu. Nagrania wideo podczas testu mogą
  posłużyć jako dowód oszustwa, nawet jeśli nie uda się go wykryć bezpośrednio podczas testu.
 8. Przed rozpoczęciem testów wstępnych i testu finałowego, dokładny protokół testowy musi
  zostać przygotowany i zaakceptowany przez obie strony w formie pisemnej. Każde odstępstwa
  od tego podpisanego protokołu będą jednoznaczne ze złamaniem warunków umowy.
 9. Żadne osoby trzecie nie mogą być obecne w trakcie testów poza kandydatem i ekspertami
  organizacji sceptycznych, za wyjątkiem sytuacji opisanych i ustalonych w protokole tekstowym
  w postaci pisemnej. Protokół wyznaczy też ewentualnych świadków oraz zasady ich udziału w
  trakcie trwania testu.
 10. Cały przebieg testu będzie rejestrowany przy pomocy urządzeń rejestrujacych. Kandydat może
  otrzymać kopię nagrań na żądanie.
 11. Kandydaci podpisujący ten kontrakt wyrażają zgodę na sporządzenie przez SKEPP i Klubu
  Sceptyków Polskich oraz użycie a następnie swobodne dysponowanie wszelkimi obrazami,
  nagraniami i dokumentacją pisemną dotyczących niniejszych testów i negocjacji prowadzonych
  przed przystąpieniem do nich. Korespondencja i materiały nadesłane przed testem wstępnym
  mogą być użyte anonimowo, jeśli kandydat wyrazi taką wolę.
 12. Kandydat, który z powodzeniem ukończy test wstępny, automatycznie wyraża zgodę na udział
  w teście finałowym.
 13. Jeśli kandydat ukończy z sukcesem test finałowy, powołana zostanie w trybie pilnym (7 dni
  roboczych) Rada SKEPP. Rada oceni, czy wszystkie ustalone w protokole warunki zostały
  spełnione (uwzględniając analizę z urządzeń rejestrujących), zwłaszcza pod kątem
  ewentualnych prób oszustwa. Jeśli próba przeprowadzona była uczciwie, przewodniczący rady
  upoważni notariusza do natychmiastowej wypłaty nagrody głównej na rachunek bankowy
  kandydata.
 14. W przypadku niepowodzenia kandydat nie może ponownie zgłosić się do udziału w konkursie
  przez upływem 12 miesięcy. Aplikacja może zostać odrzucona, jeśli nie będzie racjonalnego
  powodu, aby spodziewać się, że wynik badania może być inny niż poprzednio.
 15. Jeśli test zostanie przerwany lub anulowany z powodu próby oszustwa lub złamania warunków
  kontraktu, kandydat będzie wykluczony z kolejnych testów bez podawania dalszych wyjaśnień.
 16. Kandydaci ponoszą samodzielnie koszty swoich testów, podróży, zakwaterowania, jedzenia,
  itp. Organizacje sceptyczne pokrywają wyłącznie koszty nagrody oraz koszty związane z
  powołaniem swoich ekspertów i świadków. Ewentualny współudział w kosztach produkcji,
  kosztach laboratoryjnych, kosztach sprzętu i narzędzi może być uzgodniony w ewentualnym
  obustronnym porozumieniu.
 17. Kandydat zwalnia SKEPP i inne organizacje sceptyczne oraz wszystkich naukowców,
  ekspertów i świadków z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie straty fizyczne,
  psychologiczne i finansowe będące konsekwencją udziału w konkursie.
 18. W przypadku jakichkolwiek sporów prawnych dotyczących nagrody jednego miliona euro,
  podstawą rozstrzygnięć będzie wyłącznie oryginalny tekst opublikowany w języku flamandzkim
  przez SKEPP a ewentualne postępowanie może się toczyć wyłącznie w sądzie belgijskim.

Własnoręczny podpis kandydata wraz z odręcznie napisanymi słowami przeczytałem i
zrozumiałem/am
.

Dane osobowe:

Imię:
Nazwisko:
Adres:
PESEL:
Numer telefonu i adres e-mail:

Maksymalnie jedna strona krótkiego opisu twoich paranormalnych zdolności wraz z propozycją ich
zademonstrowania. Koniecznie podaj ile czasu potrzebujesz na demonstrację, w jakim miejscu
chcesz je zademonstrować oraz (bardzo ważne) określ kryteria udanego i nieudanego
eksperymentu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek