Dnia 25 sierpnia 2013 roku została podpisana na rynku wrocławskim umowa pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów a Towarzystwem Humanistycznym. Umowę sygnowali prezes TH Andrzej Dominiczak, prezes PSR Jacek Tabisz, oraz wiceprezes PSR Jarosław Augustynowicz.

Podpisywaniu umowy towarzyszyła dyskusja dotycząca licznych planów współpracy na najbliższe miesiące. Andrzej Dominiczak, znany działacz na rzecz świeckiej Polski, od dawna już współpracował z Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów przy wielu projektach, inicjowanych zarówno przez TH jak i PSR. Ostatnie wspólne działania to między innymi promocja książek wydanych pod patronatem obu stowarzyszeń, udział w warszawskim panelu poświęconym bluźniercom podczas wizyty w Polsce prezesa Stowarzyszenia Indyjskich Racjonalistów Sanala Edamaruku , jak i wiele inni. Podczas spotkania wspólnie wyraziliśmy poparcie dla idei restytucji Polskiej Federacji Humanistycznej, jak i do poruszania wspólnie, na różnych płaszczyznach problemów ewolucji naszego kraju w kierunku zarówno świeckości, jak i klerykalizmu. Pojawił się też temat Ceremonii Humanistycznych i pojmowania śmierci przez osoby nie wierzące w bogów i zaświaty, słabo obecny w polskiej płaszczyźnie intelektualnej. Zaplanowana została wstępnie wspólna debata „Sekularyzacja czy klerykalizacja?” mająca omówić skomplikowane ścieżki ewolucji poglądów w naszym społeczeństwie, w którym obydwie tendencje zdają się nasilać, odrywając świat stanowiącej prawo polityki i oficjalnej, medialnej rzeczywistości od świata prywatnych postaw i opinii. Trwa nadal promocja książki Michaela Schmidta Salomona „O tym jak Jeżyk i Prosiaczek Boga szukali i co z tego wynikło”. W przygotowaniu jest promocja kolejna pozycji niemieckiego ateisty – „Poza Dobrem i Złem”. Umowa o współpracy nie oznaczała nagłego przełomu – rzeczywista współpraca trwa w najlepsze, dokument ma na celu jej ułatwienie. Poniżej przedstawiam treść umowy, która jest dostępna również w dziale dokumenty.

Umowa o partnerstwie i współpracy

pomiędzy

Polskiem Stowarzyszeniem Racjonalistów (dalej jako PSR)

reprezentowanym przez

prezesa PSR Jacka Tabisz

członka ZG PSR Jarosława Augustynowicza

oraz

Towarzystwem Humanistycznym

reprezentowanym przez

prezesa TH

Andrzeja Dominiczaka

Preambuła

Biorąc pod uwagę, że:

– obydwa stowarzyszenia łączą wspólne cele, takie jak propagowanie świeckiej myśli humanistycznej, walka z dyskryminacją ze względu na płeć, przynależność rasową, orientację seksualną  i światopoglądową, dbałość o rzetelną i obiektywną edukację młodych pokoleń oraz wspieranie demokracji i idei społeczeństwa otwartego czerpiącego z dorobku nauki w zakresie wiedzy o świecie, człowieku i społeczeństwie;

– PSR i TH mogą się pochwalić wieloma latami niesformalizowanej, przyjaznej współpracy, która przyniosła wymierne owoce;

– TH i PSR pragną się czynnie wspierać w realizowaniu wspólnych celów;

– TH i PSR pragną się czynnie wspierać w realizowaniu łączących je celów;

obie strony ustalają co następuje.

§ 1

Obie Strony deklarują wolę umacniania przyjacielskiej współpracy dla realizacji przywołanych w preambule celów, przy zachowaniu całkowitej wzajemnej autonomii.

§ 2

Obie strony będą wzajemnie dbały o dobre imię i dobry wizerunek Partnera wśród swoich członków, współpracowników, sympatyków i ogółu społeczeństwa.

§ 3

Obie Strony będą się w miarę możliwości nawzajem informować o własnej działalności i podejmowanych projektach mających wspólne dla celów TH i PSR kryteria oraz, w miarę możliwości, wspierać się w ich realizacji.

§ 4

Wspólne stanowisko TH i PSR każdorazowo musi być stwierdzone i zaakceptowane przez gremia decyzjne u obydwu partnerów. Ich wspólny charakter jest wyraźnie podkreślony poprzez adnotację o sygnowaniu przez oba zarządy. Stanowisko zostanie w miarę możliwości opublikowane w mediach przynależnych do TH i PSR i wspólnie promowane w mediach zewnętrznych.

§ 5

  1. Obie strony będą wzajemnie promować swoje działania, zgodne ze statutowymi celami TH i PSR

Promocja realizowana będzie na następujących zasadach:

1.1.  Na projektach objętych promocją umieszczone będzie odpowiednio logo lub baner PSR oraz logo lub baner TH.

1.2.  Promocja będzie omawiana w gremiach decyzyjnych, odpowiednio TH i PSR, do których przedstawiciele strony współpracującej będą mieli w tym zakresie wstęp, z odpowiednim zapowiedzeniem

§ 7

1. Współpraca przy danym projekcie będzie podejmowana na bazie niniejszej umowy, na wniosek członka/członkini TH lub PSR rozpatrzony pozytywnie przez gremia decyzyjne TH i PSR.

2. W razie zmiany zarządu TH lub PSR projekty wdrożone do realizacji wcześniej będą automatycznie kontynuowane.

3. W trakcie współpracy nad danym projektem, przedstawiciel TH lub PSR będzie miał prawo przedstawić swoje uwagi na spotkaniach obydwu organizacji, w czasie przez nie do tego przeznaczonym.

§ 8

Wydawnictwa książkowe i biuletynowe obydwu stron będą promowane w miarę możliwości przez partnera, jeśli wyrażać będą wspólne cele statutowe.

§ 9

Obydwaj partnerzy (TH i PSR), za obopólną zgodą i w razie takiej konieczności, będą mogli reprezentować obie organizacje na zjazdach/konferencjach/spotkaniach krajowych i zagranicznych.

§ 10

  1. Umowa ta za zgodą obu Stron może zostać zmieniona i uzupełniona.
  2. Zmiany i uzupełnienia muszą mieć formę pisemną.

§ 11

  1. Czas trwania Umowy jest bezterminowy. Każda ze stron może Umowę wypowiedzieć. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
  2. Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez obie strony .

Wrocław, dnia

Jacek Tabisz

Jarosław Augustynowicz                                       Andrzej Dominiczak

  1. PSR                                                                                      TH

.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Czytaj więcej...
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie nameActive
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej.„Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.).Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek