„W duchu współpracy, wspólnego działania i wspólnej wizji rozwoju racjonalizmu niniejszym postanawiamy…”

Trójstronna umowa o współpracy pomiędzy Rationalist International,
Polskim Stowarzyszeniem Racjonalistów i Indian Rationalist Association (Indyjskim Stowarzyszeniem Racjonalistów)

W duchu współpracy, wspólnego działania i wspólnej wizji rozwoju racjonalizmu niniejszym postanawiamy:

 1. Udzielać pomocy członkom Stowarzyszenia Indyjskich Racjonalistów (IRA) odwiedzającym Polskę i członkom Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów (PSR) odwiedzającym Indie, jeżeli są oni rekomendowani przez stowarzyszenie do którego należą. Racjonaliści, wolnomyśliciele, ateiści i humaniści odwiedzający Indie i rekomendowani przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (PSR) lub odwiedzający Polskę i rekomendowani przez Indyjskie Stowarzyszenie Racjonalistów (IRA) będą goszczeni w poszczególnych krajach w celu wygłoszenia wykładów, oraz uczestnictwa w seminariach, sympozjach lub spotkaniach organizacyjnych.
 2. Ustanowić program wymiany dla młodych członków. Członek pochodzący z Indii w Polsce a z Polski w Indiach otrzyma zakwaterowanie i zostanie zaproszony do pracy w odpowiedniej organizacji przy bieżących projektach. Za wydatki tej osoby na podróż nie będzie odpowiedzialne goszczące ją stowarzyszenie, chyba że ustalono inaczej.
 3. Informować polskie media na temat działań podejmowanych przez Rationalist International i IRA oraz informować media indyjskie o działalności PSR. Dotyczy to również ogólnego przeglądu ruchu racjonalistycznego, tradycji ateistycznych i współczesnej sytuacji wolnomyślicieli w obu krajach oraz w innych częściach świata.
 4. Umieścić logo stowarzyszenia partnerskiego na naszych stronach internetowych.
 5. Do wzajemnej wymiany, publikacji i tłumaczenia wybranych artykułów Rationalist International, IRA i PSR.
 6. Konsultować się z organizacją partnerską w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska w zakresie wydarzeń na świecie i wspierać się wzajemnie w obronie racjonalizmu w Indiach, Polsce i gdzie indziej na świecie.
 7. Współpracować ze sobą w organizacji racjonalistycznych, ateistycznych i humanistycznych konferencji.
 8. Wspierać tworzenie oddziału IRA w Polsce oraz oddziału polonijnego PSR w Indiach i zachęcić je do współpracy z odpowiednią organizacją w kraju, w którym powstały.
 9. Propagować naszą literaturę: tłumaczyć i wydawać książki wybrane przez związki partnerskie.
 10. W miarę możliwości, organizować i wspierać wymianę kulturalną.
 11. Ustanowić program wymiany nauczycieli z Indii i Polski i innych krajów w celu wzajemnych szkoleń i konsultacji.
 12. Opublikować tę trójstronną umowę o współpracy na naszych stronach internetowych, aby uczynić ją dostępną dla wszystkich naszych członków.

Umowę zawarto w dniu 10 lipca 2012 we Wrocławiu, w Polsce. Podpisano:

Prezes Rationalist International
Sanal Edamaruku

Prezes IRA
Sanal Edamaruku

Prezes PSR
Jacek Tabisz

———————–

Trilateral agreement of cooperation
betweeen Rationalist International, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów and Indian Rationalist Association

We hereby solemnly resolve to agree in the spirit of co-operation, joint action and with the vision of the growth of rationalism:

 1. To give aid to the members of Indian Rationalist Association (IRA) visiting Poland and to the members of Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (PSR) visiting India, if they are recommended by the association they belong to. Rationalists, freethinkers, atheists or humanists visiting India and recommended by Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (PSR) or visiting Poland and recommended by Indian Rationalist Association (IRA) will be considered to be hosted in the respective countries for addressing lectures, seminars, symposium or organizational meetings.
 2. To establish an exchange program for young members. Coming from India to Poland or vice versa they will get accommodation and will be invited to work with the respective organization on the current projects. The person’s journey expenses will not be the responsibility of the hosting association, unless otherwise specified.
 3. To inform Polish media about the actions undertaken by Rationalist International and IRA, and to inform Indian media about the activities of PSR. That includes the general overview of the rationalist movement, atheist tradition and the contemporary situation of freethinkers in both countries and elsewhere in the world.
 4. To put the partner association’s logo on our websites.
 5. To exchange, translate and publish chosen articles by Rationalist International, IRA and PSR.
 6. To consult the partner associations in order to reach a common position regarding world events that concern rationalists and to support each other in the defense of rationalism in India, Poland and elsewhere in the world.
 7. To co-operate with each other in the organization of the future rationalist, atheist and humanist conferences.
 8. To support the creation of a branch of IRA in Poland and of a branch of PSR in India and to encourage their co-operation with the respective organization in the country where they stay.
 9. To exchange our literature: translate and publish books chosen by the partner associations.
 10. To make cultural exchange wherever possible.
 11. To establish an exchange program for teachers from India and Poland and other countries in mutual consultation.
 12. To publish this trilateral agreement of cooperation on our websites to make it accessible for all our members.

Signed on the 10th of July 2012 in Wrocław, Poland.

President of Rationalist International
Sanal Edamaruku

President of IRA
Sanal Edamaruku

President of PSR
Jacek Tabisz

———————–
Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia (autorką wszystkich fotografii jest Kaja Bryx):

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

EnglishUkraine
Używamy plików cookie do analizowania naszego ruchu, aby zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. View more
Ustawienia ciasteczek
OK
Polityka prywatności
Treść polityki
Cookie name Active
Informacje o plikach "cookies" wykorzystywanych przez stronę Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów - psr.org.pl.
Pliki „cookies” to dane informatyczne (przeważnie pliki tekstowe), które są wysyłane przez serwer internetowy, a następnie przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika lub użytkowniczki w celu ich ponownego odczytania w przyszłości. W celu m.in. zachowania wyglądu i funkcjonalności strony internetowej. „Cookies” mogą służyć również do tworzenia anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć w jaki sposób użytkownik lub użytkowniczka korzystają ze strony internetowej, celem ulepszenia jej formy, dostępności, przejrzystości i treści. Rozwiązanie to wyklucza możliwość personalnej identyfikacji danej osoby. W ściśle określonych przypadkach, pliki „cookie” służą również do prezentowania odbiorcy określonych reklam behawioralnych.

Polityka plików cookies

Pliki „cookies” zawierają z reguły nazwę strony z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym (komputer, tablet etc.). Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza zachowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możliwe jest automatyczne blokowanie obsługi tychże plików, bądź każdorazowe informowanie o ich przesłaniu. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach danego oprogramowania lub np. na stronie allaboutcookies.org. Należy natomiast podkreślić, że ograniczenie stosowania plików może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek